DITT OG DATT OM SIRIUS v/Arnhild Yalena Rob

DITT OG DATT OM SIRIUS

INNLEGGET ER VED ARNHILD YALENA ROB TIL SAMLING I ESOTERISK NORDEN HØSTEN 2013

 

 

Forrige gang hadde jeg et innlegg om emnet: 3. innvielse og 5. stråle, og så ble jeg «dytta» inn i å finne noe om Sirius til denne gangen..........

Har dette noe med hverandre å gjøre???
Det får vi se litt lenger framme...

Den 3. innvielse er den første av de høyere innvielser og betraktes  også slik av KILDEN TIL VÅR PLANETARISKE LOGOS, Sanat Kumara, og i de store planetariske sentra, Shamballa og Hierarkiet.

Jeg hentyder til den veldige kilde til vårt samlede planetariske liv, SOLEN SIRIUS, OG TIL DEN LOGE AV GUDDOMMELIGE VESENER SOM ARBEIDER FRA DETTE HIMMELSKE SENTER.
SÅ SELVE KILDEN TIL  VÅRT LIV ER ALTSÅ SIRIUS, SÅ DEN MÅ JO DA VÆRE AV UMÅTELIG STOR VIKTIGHET FOR OSS!

De to første innvielser gir de erfaringer som forbereder den innviedes legeme til å kunne motta de veldige spenninger i denne 3. innvielse. Den som skal igjennom 3. innvielse må være fri fra all magnetisk eller tiltrekkende «dragning» fra personligheten.

Sinnet er primært mottakelig for ideer, intuitive inntrykk og impulser som kommer fra sjelen på dette stadium, og det påbegynner sitt virkelige arbeide med å fortolke den guddommelige sannhet, og med å overføre den ashramiske intensjon.

Denne 3. innvielse er et høydepunkt som innleder en ny aktivitets-syklus, som fører til 7. innvielse – oppstandelsen.

3., 5., og 7. innvielse styres av 5., 1. og 2. stråle. De utgjør de utstrålende energier som overføres når innvielses-staven anvendes. Etter 3. innvielse er virkningene av den innvielse som gjennomgås, ikke kun begrenset til den enkelte innviede. Fra nå av, blir han ved alle etterfølgende innvielser, overfører av den energi som vil strømme igjennom ham med stadig større kraft, hver gang staven blir anvendt. Han virker primært som MELLOMLEDD for overførsel, nedtrapping og en etterfølgende sikker fordeling av energi til massene.

Det er ajna-senteret som stimuleres ved 3. innvielse. Det er ved denne innvielse at disippelen bevisst og aktivt begynner å styre, via ajna-senteret, de energier som blir tilgjengelige for ham, og han retter dem mot menneskeheten som helhet.

Foruten energien fra disippelens sjel, energien fra disippelens ashram, energien fra selve Hierarkiet, er det den særskilte energien som overføres til ham fra Sanat Kumara, ved tiden for hans innvielse.

Det er en helt annen energi enn den som ble overført til ham ved de tidligere innvielser. Denne energien kommer fra Shamballa, og er DEN PLANETARISKE LOGOS`EGEN ENERGI (mer om dette litt senere....).

Han fører YTRE PLANETARISK ENERGI, ved de innvielser som følger etter 3. innvielse, fra sitt ajna-senter til den innviedes hode-senter, og derfra direkte til den innviedes ajna-senter. Deretter føres energien ut i det forutbestemte tjeneste-område.Denne energi er av så høy en kvalitet, at det ikke finnes noen mekanisme i den innviedes utrustning som er i stand til å registrere at energien opptas og sirkulerer gjennom hans tre hode-sentra. Ikke desto mindre, så strømmer denne energien gjennom ham og ut i verden, selv om han forblir uvitende om dens tilstedeværelse. Ajna-senteret styres og beherskes av menneskets iboende ånd. (Strålene og innvielsene, s. 682-685).

På det kosmiske mentalplans 3. underplan er SIRIUS` STORE LOV, KARMA-LOVEN, SOM I VIRKELIGHETEN STYRER VÅR LOGOS OG HANS HANDLINGER, på samme måte som egoet i løpet av evolusjonen styrer den menneskelige personlighet.

Vår Logos mister ikke sin identitet selv om han er EN DEL AV DEN SIRISKE LOGOS BEVISSTHET. Den Siriske Logos utgjør så igjen et av de 7 store himmelske mennesker, som er sentrene i DEN OM HVEM INTET KAN SIES.

DEN SIRISKE LOGOS ER FOR VÅR LOGOS,HVA DET MENNESKELIGE EGO ER FOR PERSONLIGHETEN.

LITT FORKLARING OM LOGOS:

Den planetare Logos er et vesen som engang for uttalige tidsaldre siden var menneske og mye annet, og etter inntreden i en høyere evolusjon, valgte denne linje hvor den over lange perioder ble opplært i de mange ferdigheter som krevdes for å kunne føre en planet frem i utvikling.

Dette kan et menneske ikke fatte så mye av, men alle krefter  og impulser omkring en planet, både de inn og utgående skal styres, reguleres og kombineres i en innviklet kaleidoskopisk verden, hvor en mengde farver og lyder hele tiden skal identifiseres og flettes i forskjellige mønstre. Det finnes naturligvis hjelpere i mange grader og ordener.

DEN HØYESTE PLANETARE ÅND ER I REALITETEN PLANETENS PERSONLIGE GUD.

Den Planetare Logos` foresatte er den SOLARE LOGOS, en langt større bevissthet som har manifestert seg gjennom vårt solsystem, det finnes symbolsk 7 solsystemer, men i virkeligheten flere Planetare Logoi.

Vår Planet-ånd er meget nær forbundet med Sol-Logos, som dog er langt mer ufattelig i sin kjærlighet og visdom. Så det er mye i denne Store Bevissthet som en Planet-Logos ikke kan fatte.

Vår Planetare Logos er utpreget SENTRIFUGAL (be Alfhild om å forklare!), og er i sammenligning med de andre Logoi av en noe voldsom og hyperaktiv natur. Det er en meget nær forbindelse med den Venusianske Logos, som er av den andre polaritet (sentripetale).

Den relative grense mellom ånd og stoff er ikke lik i alle systemer, men innen vårt system er denne det 4. plan, det midterste av de 7, intuisjonsplanet-det buddhiske plan.

Noen av forandringene på kloden er forårsaket  av en fase i Den Planetare Logos` innvielses-prosess, og i det hele tatt må vi ikke glemme at vi blir mest påvirket av den planet vi er i direkte berøring med. Og i denne innvielses-prosessen i Lyset, så kan man ikke unngå at det krever en avleggelse av «de gamle mentaliteter», som først og fremst dreier seg om å legge av seg den «mentale dyreham», og få kontroll over antipati, hat og fiendeskap. Dette er MENTALGIFT for et absolutt menneskelig sinn, som DEN NYE VERDEN skal oppbygges av.

Det er karmiske forpliktelser som har ledet Den Planetare Logos til å skape denne planet, SHAN eller SAROS, som betyr «kloden med gjentagne lidelsesperioder». Denne lille planet er meget spesiell i sin hensikt og sine teknikker, og i og på den utfolder det seg et stort forløsnings-eksperiment. Dets primære arbeidere og vitenskapelige iverksettere, er de TANKENS SØNNER, som valgte å bli menneskebarn, og dog forblir de «GUDS SØNNER» for evig.Disse mediterende tankefødte ble valgt i den fjerne fortid hvor det Fjerde Rike, mennesket, fremkom til forløsningsarbeide.

Det sies at en utladning av magnetisk energi fra Sirius, som påvirker Solsystemet her, og i sær Jorden via Hierarkiet, er en av de utløsende faktorer i den nåværende verdenskrise.

Et skift i Jordens polaritet p.g.a et trekk fra et kosmisk senter, og at vi også er sterkt påvirket av den Planetare Logos` innvielse og også at alt dette påvirker aksehellingen, er skyld i mange av jordskjelvene og vulkanutbruddene i nyere tid.

LØVENS PORTAL I 2013

Jeg synes også at det er riktig å ta med noen opplysninger rundt dette, dette er gitt i en kanalisering til Celia Fenn:

Solen går inn i Løven på dette tidspunkt, og disse energiene vil bli integrert til Jorden under Løvens energier, FELIN-ENERGIENE fra SIRIUS, som er ildaktig, stolt og veldig «royal».
Porten er over en periode på 2 uker, hvor en vortex åpnes og en bølge av intenst lys fra det galaktiske Senter vil bli mottatt på jorden. Denne «bølgen» inneholder de nye lyskodene for jordens evolusjon for den neste syklus, og derfor blir det kalt Det Planetariske Nyttår.

Stjernen SIRIUS har alltid arbeidet nært i.f.t jordens evolusjon, og har assistert jorden når dette har vært mulig. Sirianerne assisterte i etableringen av den gamle egyptiske sivilisasjon etter at det traumatiske Atlantis hadde ødelagt alle tidligere sivilisasjoner.

Den egyptiske sivilisasjon bar «Star Wisdom» og «Creation History», ved Elohimene som ble overført til jorden av the Sirian Wisdom Keepers. I det gamle Egypt, var sirianerne the Mediators mellom det Galaktiske Råd på Sentral-solen og folk på jorden.

Hvert år, mellom 26.7-12.8, så ble en ny bølge av galaktisk lys fra Sentral-solen rettet mot jorden og magnifisert ved solen i konjunksjon mellom HELIACAL rising av Sirius i nord. Sirianerne rettet disse energiene inn i Pyramide-komplekset på Giza og  transmittere kodene inn i Jord-gitterne, og tillot en fredfull og flytende transmisjon av energiene.

Etter at Giza Stargate ble lukket, så ble jord-overføringene fremdeles sendt via Sirius, men de ble ikke direkte mottatt av jorden, og jordens evolusjon ble saktere, og til og med borte en stund. Men i løpet av de siste ti årene, så har jorden hevet seg opp i den 5. dimensjon

og har «graduated» til FULL MEMBER status i DET GALAKTISKE RÅD, så nå blir Løve-Portalens overføringer mottatt direkte av jorden, og via the Council of Elders, Hierarkiet og Earth Keeper Council distribuert via de nye krystallinske jord-gitterne. Denne prosessen er ganske ny, og mens sirianske lys-emissærer gir sin assistanse, så overlater de overføringene til the Earth Council.

Det som dere føler nå, er den innkomne lysbølge som nærmer seg jorden og blir integrert inn i jord-bevisstheten. Lysbølgen fra 26.7-12.8 vil rekalibrere de planetariske frekvensene til et høyere nivå av bevisstheten. Dette betyr selvfølgelig også at den 3-dimensjonale «illusjon» vil fortsette å krympe og nedbrytes. For de som fortsatt holder denne bevissthet, vil det virke som om kaos bryter ut over alt, og de vil bli paranoide, sinte og desperate. For de som kan se og føle med en høyere bevissthet, så vil det føles som en ny soloppgang og at det nye liv står opp.

Hva kan vi forvente?
Kode-ordet er intensitet. Alt vil være intenst, nesten surreal. Hvis det er noe igjen av din 3-dimensjonale bevissthet, så trenger den å bli fjernet og erstattes av noe med en høyere vibrasjon. Dette kan være vanskelig hvis du har en emosjonell tilhørighet til de gamle energiene. Men hvis du frigir og tillater forandringene, så kan de bli mottatt uten forstyrrelser eller vanskeligheter. Ha tillitt til prosessen, og tillat det som skjer. For dere som har aktivert deres lys-kropper, så vil det bli lett å integrere disse lys-bølgene inn i deres lys-kropper. Den fysiske kroppen vil oppgradere sin DNA for å komme i balanse med e nye lys-kodene. Mange vil føle sterk kreativitet og få massevis av nye ideer. Husk at du ikke trenger å igangsette alle ideene. Det du gjør er bare å akseptere the FLOW OF ABUNDANCE!

Vi tar med litt om SANAT KUMARA også:

Han ble Logos`høyre hånd og talerør og sjefen for Shamballa. På en måte som er litt vanskelig å forstå, så ble han den fysiske inkarnasjons symbol i en ETERISK MENNESKEFORM. Han har også blitt kalt for JORDENS INDRE KONGE, DET STORE OFFER, DEN GAMLE AV DAGE, MELCHIZEDEK og YNGLINGEN AV DEN UENDELIGE SOMMER.

Han er både en direkte PERSONIFISERING AV LOGOS og ET INDIVIDUELT SELV. P.g.a den høye utviklingsgrad og relative renhet, så kan Sanat Kumara og hans nærmeste ikke ha fysiske legemer, men eteriske.

Forbindelsen mellom Logos og Sanat Kumara, er som når en disippel går ut av kroppen for å la en guru bruke den. Eller som hos en mester hvor Ånden, Monaden,Det øverste Jeg, er direkte knyttet til den fysiske del.

(P.Fich Christiansen)

Vårt solsystem er negativt (mottagende) polarisert i.f.t solen Sirius, som påvirker vårt system via de 3 syntese-systemer Uranus, Neptun og Saturn. Saturn er brennpunkt for transmisjonen av kosmisk manas til de 7 planetsystemer. (Hvit Magi,s. 543,560).

Vi mottar vibrasjoner fra Sirius via det kosmiske mentalplan. (H.M s.528).

Det strømmer kraft inn i solsystemet fra 3 kilder og via 3 kanaler:

1. Solen Sirius
2. Pleiadene
3. Store Bjørn

Pleiadene er kilden til ELEKTRISK ENERGI i solsystemet.
DEN MELLOMLIGGENDE KARMA-LOV,SIRIUSSYSTEMETS SYNTESE-LOV

Den beskriver den effekt som Sirius-systemet har på vårt solssystem.
Vi har praktisk talt INGEN INNFLYTELSE på det system som er VÅRT OPPHAV, for tilbakevirkningen er så svak at vi kan se helt bort fra den, men i vårt system MERKER VI TYDELIGE VIRKNINGER AV ÅRSAKER SOM OPPSTÅR PÅ SIRIUS.

Når disse årsaker oppleves som virkninger, kaller vi dem karma-loven, og ved solsystemets begynnelse startet de den systemiske karma som, når den først er i gang, utgjør det som karma i vår okkulte og orientalske litteratur.

Vårt systems lipika-herrer, de systemiske karmaherrer, er underlagt en større, tilsvarende herre på Sirius. Derfor har vi:

1. De 3 kosmiske lover: Syntese-loven, Tiltreknings-loven og Økonomi-loven.

2. Den siriske karma-lov
3. Solsystemets 7 lover
(Hvit Magi, s. 542)

Den siriske logos` system er på det kosmiske mentalplan, og på en subtil måte som er uforståelig for oss, er vår logos med sitt system en del av en ennå større logos.

Solen Sirius er kilden til logoisk manas.
Pleiadene er forbundet med utviklingen av manas hos de 7 himmelske mennesker.
Venus var ansvarlig for tankesinnets ankomst til jordkjeden.
Hver av dem var opphav til den neste, eller det medium som fremkallte den første oppblussen av bevissthet i den pågjeldende gruppe.
I alle tilfelle var metoden en langsom evolusjonær vekst, inntil bevisstheten plutselig flammet opp som følge av en kraftinnstrømming fra ytre kilder.

1. Logos – Solsystem – Sirius
2. 7 himmelske mennesker – Planetsystem – Pleiadene
3. Himmelske menneske – Jordkjede – Venus

Det skjer en fremskyndelse av evolusjons-prosessen gjennom innflytelse utenfra.

(Hvit Magi, s. 345).

Kanalisering av Cathrine Gyldenrose:

I år er starten på resten av deres liv til å tørre å leve i verden uten å identifisere dere med smerten og lidelsen i verden.

Mennesket i dere vil bli akseptert fullt og helt i ånden, deres «indre mester» når det vandrer ut av en gammel smerte vei som deres menneskelige sjel har tatt på seg på jorden.

Fortiden i den/de lange sykluser er nå over.

ROSEPORTALEN vil skape en åpning nå til å felle ned en forent roseflamme mellom solens hjerte SIRIUS, VENUS og JORDENS HJERTE og SJEL.

Denne portåpningen nulstiller den gamle tiden og starter nye sykluser i dere. Det er særlig den gamle kampen mellom kvinner og menn i.f.t den lavere mentale bevissthet og følelses-bevisstheten i den nedre triade, som nå skal renses og forenes på en ny måte. Ikke kun enkeltvis, men også kollektivt.

Dette  fordi rosemestrene, ved Lady Rose/Venus, gjennom sine voktere på jorden (også rosegruppene + jfr. Rosetempelet vi gikk inn i pinsen i Danmark!) renser seg og har trukket renhetens og skjønnhetens kjærlighetsflamme nærmere jorden og personligheten i menneskene og verden.

Alfa og Omega- vokterne gjennom Solens hjerte SIRIUS, her på Venus som er i inkarnasjon på jorden, vil nå slippe den gamle motstand mellom sin feminine og maskuline polaritet, gjennom identiteten i ånd som har vegret seg for å ta ansvar......., les hele kanaliseringen på
www.gyldenrose.com

9. INNVIELSE, AVVISNINGEN

----mestrenes planetariske loge har absorbert ham, og ved den siste innvielse har Den store loge på Sirius anerkjent ham, og han vil ikke ha noe å gjøre med Den sorte adeptloge.

Han vil mildne dens onde virkninger og kjempe for å avbalansere dens resultater, men han vet, at den endelige overvinnelse av det kosmisk fysiske onde skal foretas av eksistenser som er langt mere fremskredne enn selv medlemmer av Shamballas rådskammer.

Visse solvesener og store liv fra Sirius bekjeftiger seg med denne problematikk.

(Hvit Magi, s. 728-729                                            Energien fra kilden er alt, er i alt.
Vi tenker oss at denne energien spaltes i ulike frekvenser gjennom Sirius, Store Bjørn og Pleiadene. Videre spaltes energiene gjennom stjernebildene.
Vår sollogos samler energiene i seg og formidler dem videre til planetene som så påvirker jorden, og dermed oss.
Vi tenker oss at hvert menneske er en liten dråpe av den kosmiske bevisstheten.

I en sjele-gruppe/Monade som det har blitt kallt for, er delt inn i 12 høyere selv/sjeler, og de er delt inn i 12 personligheter eller forlengede armer av sjelen/høyere selv, d.v.s 144 ihver sjelegruppe. Alle mennesker tilhører en sjelegruppe. Noen kan leve her på jorden eller andre steder i vår galakse, som i Pleiadene, Sirius, Arcturus o.s.v. Alle sjelegrupper er igjen del av høyere former for sjelegrupper. Så vi inkarnerer ikke bare for oss selv, men for vår sjel og sjele-gruppe.
Erkeengel Metatron er en av Akashic Records voktere.
På Sirius finnes DEN BLÅ LOGE som består av ufattelig høye bevisstheter. Herfra overvåkes og reguleres mange solsystemer via en rekke institusjoner. På jorden, som synes svært liten og ubetydelig i denne sammenheng, hviler altseende øyne og registrerer alt.

Vårt systems logos har fra gammel tid en nær forbindelse med den mye større Sirianske Logos.

For mange millioner år siden ble det besluttet at vårt solsystem skulle stimuleres, og det ble etter Den blå losjes modell, opprettet et solart Hierarki, samt forsøksvis planlagt i mindre utgaver på 3 planeter i systemet. Med dette konsentrerte transformasjons og utviklingsapparat, var det åpnet for enorme muligheter for utvikling av det som Sirius typisk står for.

Dette er da utvikling av sinnet/tenke-evne/bevissthet, både på den store  og den lille skala.

Sirius fører frem mange grader og typer av intelligens- og åndsenergier, samt karma i større sammenheng.

I vårt solsystem ble Venus valgt som den første planet hvorpå eksperimentet skulle prøves, og da det viste seg å være en så stor suksess, så ble et Hierarki deretter opprettet på vår klode for 18 mill. år siden, og relativt for nylig på en tredje planet.

Som en liten, men betydningsfull del av et kjempeprosjekt, befinner Jorden seg nå i store begivenheters brennpunkt. Og samtidig på flere måter på et vendepunkt, hva et antall syvfoldige forløp, større eller mindre, er på det fjerde, som er et spennings og vende/eller forandringspunkt.

F.eks er mennesket i det 4.rike, og i oppsummeringen av kategorier av åndelige vesener i klodens okkulte barneflokk, er menneskeåndene også nr. 4. Det blir for mye å ta alle 4-tallene med, men f.eks er Jorden den 4. planet.
Kosmiske vesener har arrangert energi-tilførsler, som resulterte i følgende:

En energi via en stjerne i Store Bjørn, samt en energi fra stjernebilde Væren og Pluto, er årsak til Shamballa.

En energi fra SIRIUS, og en fra en stjerne i Løvens tegn, samt en energi fra Jupiter, ga impulsen til Hierarkiet.

Energi fra en stjerne i Pleiadene, videre en energi fra en stjerne i Krepsens tegn, samt en energi fra Venus, er impulsen som ligger bak menneskets fremkomst.

Tre konstellasjoner er forbundet med det 5. logoiske prinsipp i dets trefoldige manifestasjon: Sirius, to av Pleiadene og en liten konstellasjon, som den studerende må finne ved hjelp av intuisjonen. Disse tre styrer Logos`tilegnelse av sitt faste legeme.

Da den siste pralaya var forbi, og det eteriske legeme var blitt koordinert, ble det i.h.t loven dannet en himmelsk trekant, som kanaliserte en kraftstrøm inn i systemet.Den frembragte vibrasjoner på det 5. plan.

Denne trekant finnes stadig og er årsak til den fortsatte innstrømming av manasisk kraft. Den er forbundet med spirillaene i Logos` mentale enhet, og så lenge hans vilje-til-å-være består, vil energien fortsette med å strømme igjennom.

(Kosmisk ild, s. 655)

VEIEN TIL SIRIUS

Tibetaneren sier at han i sine forskjellige bøker  har antydet at solen Sirius er tett forbundet med vårt planetariske liv. Hierarkiet er i høy grad vitende om denne forbindelse og den spesielle relasjon mellom den 4. vei og menneskeheten.

Denne store sol, som svarer til det åndelige menneskes monade, for vår Sollogos, spiller en særskilt rolle for vår jord.En kan tenke seg at vår bitte lille planet med sin Logos, ville være for liten til på noen måte, å kunne tre inn i bevisstheten hos dette opphøyde vesen, som er ennå større enn Sollogos. Men det kan han rent faktisk.

DET EKSISTERER EN URGAMMEL RELASJON MELLOM VÅR VERDENS HERRE, SANAT KUMARA, OG HERREN FOR SIRIUS.

Og den eksisterer  på tross av at vår planet ikke er en hellig planet.

Hovedparten av den frigjorter menneskehet, og derfor et stort antall av de innviede, som skal ta en beslutning, velger denne vei til det kosmiske senter.

Den relasjonen som kommer til uttrykk, er relasjonen mellom Hierarkiet og Sirius, og ikke mellom Shamballa og den veldige sol.
Den energi, som fremkalles som respons på denne relasjon, når Hierarkiet via solens hjerte og skaper ,som en følge av dette, en overordentlig maktfull åndelig energi-triangel:

SIRIUS – HIERARKIET – SOLENS HJERTE

Etterhvert som den innviede tar de høyere innvielser, blir det klart for ham, at det kommer to store energi-strømmer inn i vårt planetariske liv.

En av disse er en energi-strøm som kommer fra solen Sirius. Den strømmer direkte inn i Hierarkiet og bærer det buddhiske prinsipp eller den kosmiske kjærlighetsprinsipp med seg. Det er et prinsipp, som på en gåtefull måte finnes i hvert eneste atoms hjerte.

Alt arbeide i Den store hvite loge styres fra Sirius.
Ashramene er underlagt dens sykliske innstrømning.
Den stimulerer ved de høyere innvielser, for buddhi-prinsippet eller den rene kjærlighets prinsipp (kjærlighet/visdom) skal være aktivt i hjertet hos alle innviede før den store beslutnings-innvielse. Det er derfor kun innviede med 5., 6. eller høyere innvielser, som kan samarbeide bevisst med det maktfulle «liv», som gjennomtrenger alle ashramer, selv om den alminnelige disippel ikke kan erkjenne det.
 
Denne Sirius-påvirkning ble ikke erkjent, og kun en begrenset  del av den ble fokusert i Hierarkiet, innen Kristus kom og åpenbarte Guds kjærlighet for menneskeheten. Kristus er et uttrykk for en Sirius-innvielse, og det er til dette høye sted han til sist vil dra, uansett hvilke plikter eller hierarkiske forpliktelser som venter ham andre steder.

Buddha skulle opprinnelig ha valgt den 4. vei, men han står nå overfor andre planer som han sannsynligvis føler vil kreve hans valg.

Sanat Kumara betrer ikke veien til Sirius, men for å snakke i symboler som ikke er altfor tilslørte – Lucifer, morgenens sønn, har nær relasjon til den, og derfor vil et meget større antall mennesker bli disipler i Sirius-logen.

Det er den sanne «BLÅ LOGE», og for å bli kandidat i logen, så skal den innviede av 3. grad, bli en ydmyk aspirant til alle de sanne og egentlige innvielser, som venter ham i «den større sols solskinn».

(Hvit Magi, s. 419-421).

HATHOR- var månegudinne, himmelgudinne og solgudinne.
Hun var forbundet med stjernen SIRIUS, som står opp rett før morgengryet på den første dagen i Thoths måned.

EGYPT
De to sjaktene i det nedre kammeret i Keops-pyramiden peker direkte mot SIRIUS og POLAR-STJERNEN i stjernebilde Lille-Bjørn.

SIRIUS ble knyttet til ISIS, kjærlighetsgudinnen. Stjernen var da i oldtiden kjent som Nil-stjernen, fordi den viste seg ved hvert sommersolverv ved soloppgang og varslet om den kommende flommen som årlig oversvømte Nil-deltaet.

Oversvømmelsen var grunnlaget og garantist for at det var fruktbart jordbruk i nedre Egypt.

FORBINDELSE MED DE 7 STRÅLER

Opprinnelsen til de 7 stråler i vårt solsystem, kommer astrologisk sett fra en triangel av konstellasjoner som vi kjenner som Store Bjørns 7 stjerner, solen Sirius og Pleiadene.

De blander seg derfra med kreftene fra de 12 stjernebilder, som via en triangel av stjernebilder, sender hver enkelt stråle til vår Sollogos.

Sollogos omdanner og preger dem med sin særlige 2. stråle kvalitet, før de igjen går videre til de 7 hellige og de 5 ikke-hellige planeter. Herfra når de jorden gjennom de åndelige sentra og går videre til menneskeheten.

Det individuelle menneske mottar de 7 stråler gjennom de 7 eteriske sentra. Alle stråler i vårt solsystem er altså en understråle av vår Sollogos` 2. stråle kvalitet. Enhver stråle inneholder alltid de andre strålene i seg.

Klipp fra denne boken som omhandler noe om Sirius:

Hilsen fra Store Hund (Vanis Major med stjernesolen Sirius)          
                           
Vi tilhører en fraksjon av Ashtar-kommandoen som holder til på en base ikke langt fra den stjerne-konstellasjonen som dere kaller Store Hund. Stjernen Sirius er en del av Store Hund. Vår base er en forskningsstasjon der vi i hovedsak driver med interstellar kommunikasjon, bl.a mellom Sirius og Jorden. Vår oppgave i.f.t Jorden er å være med i den gruppen som skal bistå dere i den nye tiden, når energiene er så høye at dere for alvor kan ta fatt på gjenoppbyggingen av Jorden. Mye skal ødelegges og nedbygges på Jorden, bl.a visse industrier og kjernekraftanlegg. Dere skal ta i bruk nye energiformer. De er egentlige ikke nye, fordi dere allerede brukte dem, bl.a på Atlantis.

Det er snakk om kosmiske energier. Det er en komplisert prosess som det har tatt lang tid for oss å lære og beherske, og på det bevissthets-nivået dere er på nå (ved overgangen til et nytt årtusen), er de færreste av dere i stand til å fatte hva det innebærer. Man kan i korthet fortelle at det dreier seg om å transformere eller overføre all den energi det er behov for på Jorden, fra de ovenforliggende energi – eller livsplan. Altså fra de plan som er del-fysiske og «åndelige». Dette skjer ved spesielle prosesser som bl.a tar i bruk krystaller! Transport av både mennesker og materier forøvrig vil kunne foregå på helt nye måter.

La oss ta et eksempel. Tenk dere at dere vil forflytte dere raskt mellom Norge og Sør-Amerika. Fra spesielle soner der energi er oppsamlet, kan teleportasjonen foretas. Teleportasjon er en måte å forflytte seg på i tid og rom, uten farkost. Man kan også bruke farkoster. Da bruker man også kosmisk energi som drivkraft, men i en litt annen form. En teleportasjon utgår altså fra en energisone som brukes til denne type transport. Det foregår ved hjelp av krystaller som aktiviseres, og tankekraft som gjør at dere kan forflytte dere til andre bevissthetstilstander eller andre steder med den fysiske kroppen (ikke som i meditasjon der dere kan heve deres bevissthet og kanskje forlate kroppen, men ikke ta med den fysiske kroppen til de høyere bevissthetstilstandene).
Når dere nå skal heve deres bevissthet, innebærer det ikke bare at dere skal leve og tenke på en ny måte, men deres kropper skal også forandres. Mange lysarbeidere har allerede hevet sin bevissthet så mye at de vibrerer på høyere energifrekvenser, og cellene i kroppen er under forandring. Tidsaspektet forandres også, inntil vibrasjonene er så høye at det lineære tidsbegrepet er eliminert. I vår verden kjenner vi ikke tid og rom slik dere gjør det. I den utviklingsfasen dere er inne i, skal alle cellene og molekylene i kroppen forvandles slik at dere utvikler en lyskropp som er av et mye lettere stoff enn den fysiske kroppen.(Andre kilder sier den er mineralsk -
- av "fortettet lys", og består ikke av animalske celler slik som den jord-fysiske kroppen. Utg.anm.)
Dere behøver altså ikke å gå gjennom en "dødsprosess" for å bli kvitt denne kroppen. I en teleportasjon kan man ta den med seg. Det foregår da en form for dematerialisering. Man fokuserer på stedet man vil til, og forflytter seg på den måten ofte ved hjelp av en lede- eller bærestråle. Dette er meget enkelt forklart, prosessen er naturligvis langt mer kompleks. Men foreløpig mangler dere begreper og ord på alle de nye vitenskapelige tesene som skal iverksettes om ikke så altfor lenge. Mye kan ikke gjøres før de gamle energiene er omtransformert, og alle vibrerer i takt med de nye, høyere energiene. Materialisering og dematerialisering vil være vesentlige begreper i den nye tidsalderen. Forsøk å tenk at dere kan materialisere alt dere har behov for! Alt skapes ved hjelp av tanker. De færreste av dere greier å gjennomføre en slik prosess i dag. Men dere skaper likevel deres omgivelser med tanker. Alle tingene dere har rundt dere, og alle situasjonene som oppstår, har dere skapt med tankens kraft.
Hele Universet er sammenbundet med tankekraft på samme måten som kroppene deres er sammensatt av myriader av mikrokosmiske systemer organisert via automatiserte (dvs.programmerte -) tanker. Tanker er energi - faktisk en meget sterk energiform. Det er derfor man sier at man har ansvaret for sine tanker, og at tanker om et annet menneske tilsvarer en handling overfor det samme mennesket.  

Tenk over det en gang til når dere sliter i hverdagslivet og ønsker at Noe eller Noen skal komme å utføre et mirakel slik at alt blir bedre. Miraklene kan dere selv utføre ved hjelp av tanken, men det krever mange livs trening å lære å skape slik med tanken, at resultatet blir til absolutt glede og velsignelse for alt og alle. Det finnes mange illusjonister blant dere, som også er blant de største skeptikerne. En skeptisk illusjonist har ikke hjertet og ydmykheten med seg i sine handlinger, déri ligger den store forskjellen mellom ham og den som tror og vet. Miraklene starter ved at man setter seg et mål man fokuserer på. (Det finnes mange gode visuallseringsteknikker). Underveis finnes delmålene man må passere for å komme frem til det endelige målet.
Men poenget er at det dreier seg om å gi og ta, dvs. om en utveksling av energier. Derfor må et mirakel være i samsvar med det som tjener det høyeste gode for alle involverte. Hvis det er penger dere ønsker, må dere spesifisere hva det høyeste formålet med pengene er. Hvis formålet er at dere vil bli lykkeligere med flere penger, får dere kanskje lykken i stedet for pengene! For det var lykken dere egentlig ville ha - og kanskje det igjen fører til at dere får mer overflod i deres liv. Det var kort om hvordan dere kan skape deres egne mirakler. En materialiserings- og dematerialiseringsprosess foregår på en litt annen måte. I en dematerialiseringsprosess skaper man uorden (kaos) i et system, og det er derfor en mer komplisert prosess enn en materialiseringsprosess. Men fellesnevneren for alt er at tanken står bak.

Jorden vil oppgraderes med eller uten dere. Derfor er det gledelig å se at så mange våkner opp og husker. Tusenvis av mennesker våkner opp hver dag over hele Jorden. Alle har gått gjennom en prosess, bevisst eller ubevisst. På et eller annet tidspunkt blir de eksistensielle spørsmålene så viktige at man ikke lenger kan overse dem. Det blir tilslutt en livsbetingelse å finne ut av livets mening og hensikt. Man tvinges til å velge side, og de fleste velger å tro. Det er ikke dermed sagt at alle sorger og bekymringer forsvinner fra det ene øyeblikket til det neste. Fremdeles er det en lang vei å gå - eller kort hvis dere heller foretrekker det.
Men dere må gjennom en rensningsprosess som innebærer en rensning av den fysiske, emosjonelle og mentale kroppen, slik at dere kommer i balanse. Dette er ofte en tung prosess, fordi det er så mange følelser og opplevelser involvert. Man må våge å gripe tak i sine skyggesider. Man tvinges nå til å gjøre opp med mennesker og situasjoner. Man må tilgi for å bli fri. Når man er emosjonelt fri fra andre, har man brutt karmahjulet og kan fungere som et medmenneske overfor andre. Alle dere har rundt dere; familie, venner, naboer og arbeidskolleger - er mennesker dere har kjent tidligere, og som dere møter igjen i samme eller andre konstellasjoner. Dere skaper, på et høyere plan - situasjoner for dere selv, der dere kan få maksimal utvikling. Ikke alle vil bli, og skal bli, med til den nye Jorden. Mange vil dø i årene fremover, fordi de - på sjelsplanet - har valgt en annen utviklingsvei.(Men døden er jo ingen livsutslettelse). Men til dere som har klart å heve deres energifrekvenser til samklang med kjærlighets-vibrasjonen i Kosmos, sier vi velkommen Hjem igjen.
Det er et spennende tusenår dere går i møte. Forskjellen vil være at dere i den nye tidsalderen er på et så høyt bevissthetsnivå at dere hele tiden er i kontakt .

Vår base her ved Store Hund er et mye besøkt sted, fordi vi fungerer som en energimessig døråpning mellom vårt solsystem og andre systemer. Her kan man tilpasse seg energiene andre steder, før man fortsetter. Til oss kommer også grupper vi samarbeider med.
På basen finnes det store laboratorier og operasjonsrom der vi kan følge utviklingen i hele solsystemet via store dataskjermer. Når andre grupper besøker oss, er operasjonsrommet det viktigste arbeidsrommet.De som kommer ønsker oppdateringer om det som skjer forskjellige steder. Vi kan også se hva som kan skje i «fremtiden» (husk at tid eksisterer ikke som hos dere) på bakgrunn av situasjonen i øyeblikket. Men p.g.a menneskets frie vilje og humane vekst, kan våre «bilder av fremtiden» være unøyaktige.
Det bor tusenvis av mennesker på basen, eller moderskipet. De kommer fra forskjellige steder og er fullt dedikerte sine oppgaver. Hvis dere hadde hatt anledning til å se oss, ville dere kanskje sett at vi er gamle og trette, og mange av oss ønsker å reise Hjem igjen. Vi er jo alle sprunget ut av den samme Enheten, og alle skal vi tilbake til Enheten igjen. På et tidspunkt vil også vår oppgave være fullført, og vi vil være fri til å dra videre til andre dimensjoner der man eksisterer på andre frekvenser.

Den Intergalaktiske Konfederasjonen har mange forgreininger i alle retninger. Hovedoppgaven er å sikre et samarbeid mellom planeter og solsystemer og påse at alt skjer i.h.t de universelle lovene. Vi er oss fullt bevisste de universelle lovene, men fra tid til annen er det noen som forsøker å bryte lovene, med de konsekvenser det kan ha for omliggende planeter. I slike tilfeller har federasjonen anledning til å gripe inn. På planeter der vi ikke har muligheter til å oppholde oss p.g.a energiene, har vi knyttet kontakter med innbyggerne. Vi velger hvem vi ønsker kontakt med, og mange av kontaktene, f.eks på Jorden, er medlemmer av den Intergalaktiske Konfederasjonen.

Vi har en fast plassering utenfor det stjernebilde dere kaller «Store Hund», men ved behov kan vi flytte hele skipet, som nærmest er et helt samfunn.

Noen av de «stjernene» dere ser på himmelen, kan være moderskip eller mindre farkoster som er inne i en fysisk dimensjon. Moderskipet kan befinne seg i samme posisjon i lange tider, og transport til og fra foregår med mindre farkoster .Ombord finnes vitenskapsmenn, forskere, biologer og individer med andre profesjoner, men felles for alle er at de arbeider i samsvar og samarbeid med sitt åndelige Opphav. Vi skiller ikke mellom religion, fysikk og filosofi. Dere er også på vei mot å viske ut grensene mellom forskjellige profesjoner.
Det foregår en ubevisst åndelig vekst hos dere alle, det har å gjøre med den ubevisste innlæringen som foregår i andre bevissthetstilstander, f.eks når dere sover. De fleste av dere fokuserer utelukkende på den fysiske kroppen og har ingen begreper om deres øvrige seks kropper som er usynlige for deres fysiske øyne. Dette fordi de eksisterer i andre frekvenser enn det som deres fysiske sanser kan oppfatte som virkelige.

Disse legemer/kropper omslutter deres fysiske kropp. I tillegg til den fysiske kroppen har dere en eterisk, astral, en emosjonell, en kausal, en mental og en åndelig kropp, som kan bevege seg i tid og rom, uavhengig av den fysiske kroppen. Målet er at kroppene skal fungere i en bevisst enhet. Men selv uten kunnskaper om de andre kroppene, foregår det altså en innlæring som resulterer i at signaler sendes inn i deres dagsbevissthet, slik at dere får nye ideer, innfall og tanker.

Mens dere sover, har dere oppgaver andre steder. Dere kan f.eks være på besøk hos oss via den eteriske eller noen av deres andre mer høyfrekvente opplevelseslegemer! Dette er også en form for interstellar kommunikasjon.

Vi har som sagt spesial - oppgaver i.f.t  Jordens utvikling. Noen av oss har som oppgave å forberede vitenskapsmenn, leger og andre på den nye tiden.

Mye av legevitenskapen vil være avlegs om noen år, fordi den fysiske kroppen ikke lenger vil utsettes for medikamenter og inngrep som gjør mer skade enn gavn. All valium og alle beroligende midler som er dosert ut for angivelig å løse problemer, og som kanskje gir en akutt lindring – men de gir ingen endelig løsning på sykdomsproblemene. For problemene har direkte med menneskets vei mot opplysning å gjøre!!

Alle sykdommer er «selvvalgte», og samtidig virkninger av fortidens uvitenhet, (ernæringsmessig og tanke/mentalmessig), og tjener som en erfaring så lenge dere har behov for det.

Hver kroppsdel har sin motpart i den ikke-fysiske delen av dere. Solar plexus er f.eks et utsatt område for stress og følelsesmessige blokkeringer. Det er blokkeringer som skaper sykdommen, d.v.s sykdommen er kun symptomer på det bakenforliggende traume som signaliserer at det vil bli forløst.

Uforløste følelser i.f.t foreldrene skaper blokkeringer under navleområdet.

Uforløste sinne og aggresjon skaper blokkeringer på den høyre siden.

Leger og vitenskapsmenn har altså nattlig opplæring og får instruksjoner i andre verdener. Slik har utviklingen alltid forløpt, men deres bevissthetsnivå kan aldri være høyere enn den kollektive bevisstheten, fordi det må være balanse på alle områder.

Kreft kan være en oppsamling av uforløst sinne. Den nattlige undervisningen forbereder legene på den nye tiden. Dere aner endringene som er underveis, men de kommer gradvis.

Autoriteter og institusjoner gjenspeiler den kollektive bevisstheten. I tiden fremover vil det være spesielt viktig at leger og psykologer åpner opp for den åndelige delen.

Mange vil oppsøke leger og psykologer for å få hjelp, men lege og pasient vil rett og slett ikke forstå hverandre! En lege eller psykolog fikk aldri undervisning i hvordan de skulle håndtere åndelige «problemer».

Det er viktig at dere aksepterer, ikke bare intellekuelt, men med hjertet, at vi eksisterer, og at vi bare venter på å oppnå åpen kontakt med dere. Det har vært flere åpne kontakter, bl.a med den amerikanske regjeringen, men rapportene fra disse besøkene har vært holdt hemmelige i mange år. Regjeringer har valgt å tie om oss, for ikke å skape panikk blant folk, mens  mange vanlige menn og kvinner har en

åpen, naturlig og tillitsfull toveis kommunikasjon med oss! Det som regjeringer har forsøkt å skjule, er ingen hemmelighet  og vil derfor ikke komme som noen overraskelse for de fleste.

Til alle tider har det vært mennesker som ikke bare har hatt kontakt med oss, men som har besøkt oss, og som vet at de selv er på besøk på Jorden. Det er mange på Jorden som er på oppdrag for en søsterplanet, enten for å gi av sine kunnskaper eller være med på å forankre de nye energiene. Det er viktig at dere forstår at deres fysiske kropper er tranformatorer av de nye energiene, og vi trenger derfor så mange lysarbeidere som mulig.

En gylden regel som bør gjelde for all kommunikasjon med andre bevisstheter, er at dere skal forsikre dere om at dere har kontakt med den høyeste, lyseste energien – Kristus-energien.

Den Interplanetariske Konfederasjonens oppgave er å sikre et godt samarbeid mellom planeter og solsystemer. Men føderasjonen griper også inn i konflikter der hele galakser er involvert.

Vi trenger alle de støttespillere vi kan få. De som er rede, kan vi innlede et åpent samarbeide med. Til alle dere andre som så gjerne vil ha kontakt, sier vi: Send oss en god tanke, og dere fungerer som landingslys for oss. Tanker er energi, og alle lyse mennesker har en energi som vi ser fra vår posisjon. Dere er våre landemerker og viser hvor vi kan gå inn for trygg landing. Selv om vi ikke kommuniserer direkte enda, fungerer dere som viktige lyspilarer som tjener det interplanetariske samarbeidet på den best tenkelige måten.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg