5. STRÅLE OG 3. INNVIELSE

Innlegg v/Arnhild Yalena Rob på samling i Esoterisk Norden i mars 2013

 

Det ble formidlet til oss i mars 2012 i kanalisering, at hvis vi satte i gang med å studere Disippelskap 2 i gruppa, så ville mestrene gjøre alt det de kunne for å hjelpe oss slik at vi kunne klare å komme igjennom 3. innvielse som gruppe - altså en gruppeinnvielse.

På veien hjem fra siste samling i Sandefjord i september 2012, så kom det mange tanker inn i mitt sinn, og plutselig så mottar jeg en inspirasjon til å lage noe rundt 3. innvielse da det er flere i gruppen som ikke har kunnskaper nok om hva en slik innvielse innebærer.

Det blir meddelt oss at Hierarkiet skal ha en gruppe ute i verden kjørt igjennom denne innvielsen. Vår spesielle gruppe er ikke utvalgte, det er mange andre grupper som oss som blir trent på samme måte som oss på nåværende tidspunkt.

Den impulsen som man har sendt inn i verden nå, er fordi en vil ha noen igjennom denne innvielsen, og det er fordi man vil ha noen millioner mennesker løftet i frekvens.

 

STERKE BESKJEDER Å MOTTA!
Så sies det videre at hvis vi forestiller oss at noen av dere kan klare å gå igjennom, at Jord - Logos kan åpne opp å få sin 4. innvielse , så skal det altså være en gruppe disipler på det fysiske plan som kan være i stand til å brenne igjennom.

Her sies det «at noen av dere kan klare å gå igjennom», men på s. 39 i D2, sies det:

......det er et forsøk med gruppe-innvielse. Det betyr, at skjønt enhver av dere gjør forskjellige fremskritt i overensstemmelse med deres særlige utviklingstrinn, så utvikler Hierarkiet samtidig en ny teknikk, som, når den er fullkommengjort og forstått, vil innvie hele gruppeenheter til lyset og til arbeidet for «planen».

EN SLIK GRUPPE MÅ VÆRE SAMMENSATT AV MENNESKER SOM SELV HAR TATT INNVIELSE.

Da et av deres gruppe - medlemmer først kan ta 1. innvielse i neste inkarnasjon, er det åpenbart at den gruppe-innvielse som det her referes til, ikke kan tas i den nåværende syklus. RESTEN AV GRUPPEN MÅ VENTE PÅ HAM!

En slik problematikk finnes vel ikke i vår gruppe, da vi må anta at alle har tatt en eller flere innvielser.

Jeg tenker på at Studiegruppen i Disippelskap 2 er en selvstendig gruppe og er åpen for andre også som ikke er medlem i Esoterisk Norden. Det er denne gruppen som nå følger «tilbudet» fra mestrene våre. Så vidt jeg kan se, så er det bare en person her som ikke er medlem i Esoterisk Norden, men det er også flere personer fra Esoterisk Norden som ikke følger dette opplegget.

Hvordan vil dette virke da tro ??

 

I denne oppfordringen, så ligger det slik jeg ser det, et stort ansvar som både gruppen og den enkelte  må ta på seg, for at dette i det hele tatt kan gjennomføres.

I 2006, på vår første samling i Arendal, så nedfelte vi skriftlig noen punkter som vi så som vesentlige for vårt gruppe-arbeid.

DEDIKASJON til  det arbeidet vi skulle stå sammen om, var et av de viktigste punktene.

Er denne dedikasjonen fortsatt til stede i gruppen etter  snart 7 år? Eller har den blitt utvannet på veien?

Kravene til en disippel i ashramen er mange, bl.a til enhver tid å kunne ofre personligheten. Mestrene søker etter dem som har en klar visjon, og som uten forbehold holder fast ved den erkjente sannhet, og som har en evne til vedvarende å strebe fremover mot idealet.

Før vi begynner på selve temaet, vil jeg at vi tar en liten runde på dette:

HVA LEGGER VI I ORDET DEDIKASJON?
ER VI DEDIKERTE NOK TIL DENNE OPPGAVEN, I EN SLIK GRAD, AT DETTE ARBEIDET KAN LYKKES?
HVA MENER DU?

 

Alle disipler skal være fokuserte på mentalplanet og også arbeide fra dette bevissthetsnivå.

Det sies alltid at vi skal anvende sinnet, men hva betyr det?

KJENNER VI GODT NOK TIL 5. STRÅLES ENERGI?


1. 5. stråles energi kalles «KONKRET VITENSKAP», og er den 5. stråles betingende natur.

2. Den er i stor grad SUBSTANSEN som det mentale plan er bygget opp av. Planet er luftformig av natur. Det er flyktig, det sprer seg lett, og er det mottakelige mellomleddet for opplysning. Dets virkning kan være skadelig, fordi det er ubestridelig at det finnes tilstander hvor «tanken er det virkeliges drapsmann».

3. Denne 5. stråles energi karakteriseres av 3 kvaliteter:

A. Den kvaliteten som er et resultat av relasjonen til den ÅNDELIGE TRIADE. Vi kaller den «den abstrakte tenkeevne», og de inntrykk som påvirker den kommer fra den åndelige triades ATMISKE- den åndelige viljes plan.

B. Den kvaliteten som kommer fra strålen for KJÆRLIGHET-VISDOM. Den er så mottakelig, at den i forening med utstrømmingene fra de tre verdener, har skapt den eneste form som eksisterer på mentalplanet. Det er i planetarisk forstand GUDSRIKETS FORM. I individuell forstand er det sjelens form.

C. Den kvaliteten som grunnleggende har relasjon til utstrømmingene eller vibrasjonene som kommer fra de 3 verdener. De fører til skapelsen av de myriader av tankeformer som finnes på mentalplanets  LAVERE nivåer.

Det kan sies at disse KVALITETER eller ASPEKTER  av den 5. stråle for åndelig energi skaper:

 

REN TANKE (ånd)
TENKEREN eller TANKENS SØNN (sjel)
TANKEFORMER (personlighet)

4. Denne energi, for menneskehetens vedkommende; den tankeform som skaper energi, og alle impresjoner fra det fysiske, eteriske og astrale plan, tvinger den i aktivitet på den konkrete vitens nivå, med en kaleidoskopisk samling av tankeformer til følge.

5. Den er fundamentalt den sterkeste energi i planeten på dette tidspunkt, fordi den ble utviklet i det første solsystem- solsystemet for aktiv intelligens (Månen).

6. Det er den energien som gir menneskeheten (spesielt den skolerte disippel eller innviede), adgang til mysteriene i selve GUDS SINN. Det er den «substansielle» nøkkel til det universelle sinn.

7. Den er ytterst mottakelig for energien av kjærlighet-visdom, og dens fusjon med kjærlighets-aspektet kaller vi «VISDOM», all visdom er viten samlet gjennom erfaring og gjennomtrengt med kjærlighet.


9. Denne energi er, når den betraktes som et menneskes mentale energi, og det er en av dens mindre begrensninger, selv om den virker stor for et menneske- det høyere motstykke til den fysiske hjerne. Det kan sies at hjernen eksisterer fordi sinnet eksisterer og trenger en hjerne som sitt brennpunkt på det fysiske plan.

10. Kvaliteten i denne energi for konkret viten/vitenskap er dobbel:

A. Den er i stor grad mottakelig overfor impresjoner som kommer fra en hvilken som helst kilde.
B. Den omdannes hurtig til former som respons på impresjon.

11. Impresjonene kommer fra  3  kilder og åpenbares fortløpende for mennesket. Disse 3 kilder er:

A. Impresjoner fra de 3 verdener. De kommer for det første fra den enkeltes bevissthetsnivå, og for det annet fra planetens bevissthetsnivå.

 

Denne energi har med sine 3 aspekter relasjon til de 3 AKTIVITETENS BUDDHAER på en særlig måte. Disse store liv nådde deres nåværende utviklingsstadium i det forrige solsystem.

Vi får repetere litt om de 3 buddhaer (fra Maris foredrag i Jotunheimen):

Sanat Kumaras nærmeste medarbeidere og rådgivere er de 3 kumaraer, som også kalles aktivitets eller pratyeka- buddhaer. De representerer hvert av de 3 aspekter, mens Sanat kumara «overskygger» evolusjonen som helhet.

I.fm de inkarnerte monader i systemet, er Sanat Kumara især forbundet med menneskeriket og den høyere evolusjon, mens de 3 aktivitets – buddhaene også er beskjeftiget med naturrikene, d.v.s de deva-mestre som besjeler dyre, plante og mineralriket.

De 3 buddhaer er:

1. SANAKA KUMARA, som er brennpunkt for Sanat Kumaras 1. aspekt: ren livsenergi, vilje eller evolusjons-impuls.

2. SANANDA KUMARA, som er brennpunkt for Sanat Kumaras 2. aspekt: magnetisme, åndelig bevissthet eller kjærlighet/visdom.

3. SANATANA KUMARA, som er brennpunkt for Sanat Kumaras 3.aspekt: intelligens eller skapende tanke.

Foruten å distribuere disse forskjellige typer av energi, ivaretar de også overfør-
selen av monader fra andre planetsystem til vårt system.

 

B. Impresjoner fra sjelen, tankens sønn- på nivået for selve mentaliteten.

C. Impresjoner fra den åndelige triade via anthkaranaen. De kommer når anthakaranaen er konstruert eller holder på å bli det.

12. Denne energi er dypest sett LYSBÆRER. Den responderer, atter fortløpende i tid og rom – på Logos lys. Det er årsaken til at sinnet betraktes både som opplyst- når det er høyere kontakter til stede og som opplyser, når det dreier seg om lavere plan.

13. Sett i fra et menneskelig standpunkt, så VEKKES denne energi og BRINGES I AKTIVITET VED INNVIRKNING FRA DE 5 SANSER, og disse sansene overfører informasjon fra de 3 verdener til mentalplanet.

Dette kan beskrives slik:

A. 5 strømmer av informativ energi påvirker DEN KONKRETE TENKEEVNE,og de
kommer fra det FYSISK/ASTRALE plan.

 

Vi tar med litt rundt dette temaet fra Lucille Cedercrans sin bok om Innvielsesveien også:

Hun sier om MENTAL-LEGEMET at det er et mottaker og sendeapparat og at det gjennomtrenger alle celler i den fysiske kropp.

HJERNEN er kun et redskap for tankesinnet, og TENKER IKKE, og er personlighetens bevissthet.

I virkeligheten lever vår bevissthet i de 3 verdener på samme tid. Den lever i tankenes verden, i emosjonenes verden og i det fysiske plans aktivitet. Emosjonene og følelsenes verden samordner tankesinnets verden med det fysiske legemes verden , og bringer de to sammen.

DET ER EMOSJONENE SOM FÅR TANKENE TIL Å TA MATERIELL FORM.
TANKESINNET ER ET LEGEME AV MENTAL ENERGI SOM GJENNOMTRENGER ALLE CELLER I DEN FYSISKE KROPP.

 

MENTALLEGEMET er som en radio, et mottakelses og sende-apparat, og som er i stand til å samle opp elektriske impulser, oversette det til TANKER og SENDE DET UT IGJEN TIL EN ØNSKET DESTINASJON.

Disse 2 hovedfunksjoner, mottakelse og sende videre kan kombineres på en måte som gjør tankesinnet SKAPENDE.

Alle mennesker er skapende i en eller annen form, men de er alminneligvis ubevisste om det faktum og har ikke fullt utviklet deres skapende potensiale.

Hjernen er tankesinnets og det fysiske legemes redskap.

Tankesinnet innprenter hjernen de tanker det har samlet opp i det fysiske legemet og i miljøet.

De 5 sanser har deres MENTALE MOTSTYKKER, og innprenter i hjernen det de samler opp i det fysiske legemet og i miljøet. Tankesinnet OVERSETTER IMPULSEN som er overført av de 5 sanser til MENING, og innprenter det i hjernen.

HJERNEN TENKER ALTSÅ OVERHODET IKKE!

Hjernen er et redskap for tankesinnet og personlighetens bevissthet. Tankesinnet innprenter hjernen tanker, og personlighetens bevissthet opptar tankene fra hjernen.

Bevissthetens kvalitet blir bestemt av dens følelsestilstand, også tankene. Et menneske som virkelig elsker, vil samle konstruktive tanker av en høyere orden opp fra tankesinnet.

Mennesker som hater vil samle opp destruktive tanker av en lavere orden. Følelsene er tankesinnets justerende faktor,  de tuner tankesinnet inn på forskjellige frekvensområder.

B. 3 strømmer av energi som kommer fra sjelen påvirker også med impresjon den konkrete tenke-evne.

C. En strøm av energi som gjennom hele innvielses-prosessen kommer i kontakt med sinnet. Den kommer fra den åndelige triade og benytter anthakaranaen.

14. Den 5. stråles energi kan betraktes som en FELLES-NEVNER, fordi den mottar og påvirkes av disse forskjelligartede energier, skaper SYNTESE av dem, etablerer orden i de mange uopphørlige innvirkninger og fortolker dem og skaper derved den mangfoldighet av former som vi kaller for «verdenstenkningen».

15. Denne energien OMFORMER de guddommelige IDEER, i det den relaterer menneskehetens viten og vitenskapen til disse idealer, og via dette blir de brukbare faktorer i menneskehetens evolusjon, dens kultur og sivilisasjoner.

Denne stråle-energi, 5. stråle, er sørgelig KONKRET i sitt uttrykk i vår ariske race. Vår race vil oppleve å se at GUDSRIKET STIGER NED PÅ JORDEN, som følge av at så mange STIGER OPP PÅ EVOLUSJONS-STIGEN.

 

Når hele menneskeheten blir sjelsgjennomtrengt, fremskyndes gudsriket og et nytt naturrike fødes. Denne store åndelige nedstigning vil bli innledet ved Kristi
tilsynekomst blant verdens folk og med en omfattende innstrømning av KJÆRLIGHET/VISDOM.

Vi blir oppfordret til å legge større vekt på relasjonen mellom 2. stråle og 5. stråle, det monadiske plan og det femte plan – det mentale plan.

DET ER RELASJONEN MELLOM DISSE STORE ENERGIER SOM GJØR FORKLARELSENS-INNVIELSEN MULIG (altså 3. innvielse).

Vi blir bedt om å legge merke til:
1. 2. stråle for kjærlighet/visdom og 5. stråle, strålen for konkret viten eller vitenskap.
2. Det 2. plan – det monadiske plan, og det 5. plan – mentalplanet.
3. Det andre kjærlighetens solsystem og 5. rotrace – den ariske race for aktiv intelligens.

I vår ariske tidsalder og rase, ser vi i dag 5. stråle energien komme til vitalt uttrykk – en mental bevissthetstilstand.

 

5. stråle-energien har en evne til å fungere klart på det mentale plan, til å sammenligne informasjon, til å fortolke og forbinde denne informasjonen riktig og til å skape de nødvendige tankeformer eller begreper til disse fortolkninger.

Er det noen som kjenner seg igjen i dette? Har dere lagt merke til en utvikling hos dere selv i akkurat dette i de siste par årene?? Det har jeg.

Disse tankeformer finnes på 3 store bevissthetsområder med tanker og tankeformer.

1. VITENSKAP – I dette ordet inkluderes det som alle former for utdannelses-prosesser dekker eller burde dekke, samt en så nyttig vitenskap som legevitenskapen.

2. FILOSOFI – med dens fremstilling av store betingende ideer.

3. PSYKOLOGI – med dens bestrebelse på å redegjøre for menneskeheten

 

og på å oppdage hva mennesket egentlig er og hvordan det fungerer.

En dag vil menneskenes sinn, opplyst av sjelens lys, formulere den ene UNIVERSELLE RELIGION, som kan anerkjennes av alle.

Vitenskap om OKKULTISME  er det 1. trinn på veien til den sanne religion, og den vitenskapelige forskning av menneskets psykologi, vil være til stor hjelp i arbeidet mot dette målet.

Når vitenskapen utelukkende besjeles av god vilje, så vil den heve menneskeheten til høyere bevissthets-nivåer, slik at grunnlaget kan bli fundert til den tiden hvor menneskeheten i stort omfang kan gjennomgå forklarelses-innvielsen.

Det er allerede tatt skritt i den retning, og eksistensen av presse, radio og hurtige transportmidler har gjort mye med hensyn til å fremme åpenbaringen av den forening og enhetsskapelse som er det universelle sinns viktigste egenskaper.

 

FORENING OG ENHETSFØLELSE kreves for å kunne ta 3. innvielse. Det er DEN INTEGRERTE PERSONLIGHET som tar denne innvielse.

5. stråle energien fører menneskeheten videre frem mot opplysning.
Det vil komme en ny verdensorden. Menneskeheten kan først gjennomgå forklarelses-innvielsen når den nye verdensorden fungerer og den kommende sivilsasjonen er på sitt høyeste.

TELEPATI er en del av 5. stråles funksjon/samspill. Dette er en virkning av 5. stråle innflytelsen.

5. stråle-energien vil omforme menneskelig levevis, menneskelige begjær, menneskelige anliggender og holdninger, og til sist (midt i 6 rotrase ) føre til den store forklarelses-innvielse, 3. innvielse.

 

Da vil den virkelighet som ligger bak alle menneskelige fenomener bli åpenbart.

3.INNVIELSE:

- når det åndelige menneske viser at han har fullstendig kontroll over personligheten.

- når det fysiske legemet er kommet under kontroll ved hjelp av fysiske disipliner.

- når den emosjonelle natur har blitt nyorganisert og gjort mottakelig overfor åndelige impresjoner som kommer fra det buddhiske plan gjennom sinnets/det 5. prinsipps omdannende prosesser.

I denne forbindelse har sinnet opptrådt som organisator av astrale reaksjoner, og som fordriver av blendverk.

 

I innvielses-prosessen forut for 3. innvielse fungerer sinnet på en ny måte.
Dets  transmuterende arbeide med det fysiske legemet er avsluttet, og dets transformerende arbeide med den emosjonelle natur har lykkes, og nå er det transfigurerende arbeide med personligheten som helhet utført- noe som gjør at FORKLARELSES- INNVIELSEN blir mulig.

DEN TRANSMUTERENDE FORMIDLER= den lavere konkrete tenke-evne
DEN TRANSFORMERENDE FORMIDLER= sjelen
DEN TRANSFIGURERENDE FORMIDLER= den åndelige triade (virker gjennom den høyere eller abstrakte tenkeevne)

Vi blir bedt om å bemerke den vidunderlige SYNTESE i det åndelige arbeide!

Det er nå nesten umulig å skjeldne resultatene av 5. stråle-energien i personlighetens forskjellige aspekter, fordi den innviede nå fungerer som
  EN SJELSGJENNOMTRENGT PERSONLIGHET.

 

Personlighetens 3 aspekter har nå fullt og helt blitt sjelens redskap, og de blir mer og mer mottakelige for innstrømmingen av triadens energi.

Forklarelses  innvielsen er kulminasjonen av den rent menneskelige utvikling, og da kan de 3 typer av energier som kommer til utttrykk gjennom den åndelige triade begynne å strømme igjennom sin egen refleksjon i de 3 verdener.

1. Den høyere tenkeevnes styrende energi føres, som følge av forklarelses  innvielsen og via anthakaranaen, inn i hjernen. Det betyr at mennesket på det fysiske plan ledes, målrettes og styres av gruppehensikt og av den hierarkiske plan.

2. Den rene fornufts opplysende energi, som kommer fra det buddhiske plan, strømmer inn i det avklarte og organiserte sensitive responslegeme, som er alt som er igjen av det vi kaller for astral – legemet. Dette fører til fullstendig frihet fra blendverk og til skapelsen av «en glassklar dam med en så fornuftsbetont respons overfor kjærligheten fra den guddommelige relasjon», så den innviede

 

blir en sensitiv åpenbarer av denne kjærlighet.

3. Den dynamiske energi fra det atmiske plan (den åndelige triades  høyeste aspekt) strømmer inn i sinnet og begynner langsomt å åpenbare viljen til det gode, som dypest sett er Guds vilje.

Bak disse 3 differensieringer, som alle er et uttrykk for eller aspekter av det guddommelige eller universelle sinn, fornemmer den innviede svakt eller blir vitende om det, som kalles monaden eller ånd eller liv.

Det åpenbares på subtil måte i forklarelses - innvielsen av mesteren Jesus, som på ny gjennomgikk alle  de 5 menneskelige innvielser til gavn for menneskeheten.

I denne dramatiske skildring av 3. innvielse, kaster de tre disipler (=personlighetens 3 legemer) seg utstrakt på jorden, og mesteren selv (den helliggjorte personlighet) transfigureres foran deres øyne. På dette tidspunkt hører de det, som kalles «Faderens røst», talen til den transfigurerende Jesus.

(s. 598 i Strålene og innvielsene)

 

Når disippelen  er klar til 3. innvielse, så er det en forklarelse av personligheten og dens frigjørelse fra det dragende fangenskap i de tre verdener.

Nå står han over for den store overgangs-innvielse og konfronteres med den åpenbaring, som beskrives for oss med følgende ord:

MONADEN ER FOR DEN PLANETARISKE LOGOS, HVA DET 3. ØYE ER FOR MENNESKET.

Dette kan kun forstås når det sammenholdes med den åpenbaring som involverer Loven om offer. Det bør huskes, at Loven om offer, i dens nedbrytende aspekt, dominerer ved 2., 3. og 4. innvielse.

Ved 3. innvielse brytes personlighetens dominans i de tre verdener, for at tankens sønn, sjelen, kan erstatte den konkrete og hittil styrende lavere tankeevne. Personligheten frigjøres ved hjelp av Loven om offer og blir utelukkende et redskap for sjelen.

Det er en elementær åpenbaring av den guddommelige hensikt, som skjenkes ved 3. innvielse.

 

Loven om offer tillintetgjør alle hindringer, nedbryter alle barrierer og fjerner alle individuelle begrensninger, og den innviede frigjøres til den krafthvirvel  hvor han lærer metoden til å kunne håndtere den planetariske motsvarighet til det han individuelt har overvunnet.

Disse ord bør studeres nøye i relasjon til 2.,3. og 4. innvielse.

Stedet for dette spesielle åpenbaringspunkt er det mentale plan. Det skapes en direkte kanal til visjon ved hjelp av en koordinasjon mellom den konkrete lavere tenkeevne, tankens sønn og den abstrakte tenkeevne.

Åpenbaringen formidles ved denne innvielse av anthakaranaen, som hurtig konstrueres, og som virker som forbindelsesledd og er den esoteriske metode til visjon.

Det organ som mottar åpenbaringen, er det 3. øye, som, for et øyeblikk, suspenderes midlertidig fra sin oppgave med å styre energi på det fysiske plan, OG DET BLIR ET STASJONÆRT, MOTTAKELIG ORGAN SOM VENDER SEG INNOVER MOT DET HØYERE LYS.

Derfor er hode-senteret involvert, og det finner  sted en sekundær koordinasjon mellom ajna-senteret, hode-senteret og sjelens legeme.

 

Alt dette skjer ved et høydepunkt ved 3. innvielse. Den innviede er for første gang i sin personlige historie fullt koordinert og kan nå FUNGERE FRA HODE-SENTERET OG HELT OPP TIL DET HØYESTE PUNKT I DEN ÅNDELIGE TRIADE.

Dette er årsaken til den plutselige innstrømning av forklarende glans og herlighet.

EIA, VAR VI DER!!

Dette er målet for innvielsen, og triangelen – fremgangsmåte, sted og mål – viser seg i et hastig glimt, og deretter – ved innvielses-prosessens avslutning, toner det bort, men ETTERLATER EN NY, PERMANENT, ÅNDELIG OG INSTINKTIV EVNE TIL MONADISK PERSEPSJON OG LEVEMÅTE.

Ved å peke på det 3. øyes funksjon under denne innvielses-prosess og DENS NYE OPPGAVE I RELASJON TIL MONADEN, kaster dette nytt lys over monadens virksomhet.

DET 3. ØYE KAN HERETTER MOTTA LYS FRA DEN HØYESTE KILDE, IDET DET OPPHØRER MED SIN UTADRETTEDE AKTIVITET OG FUNGERER SOM EN LINSE SOM REFLEKTERER LYSET, OG SOM ER MOTTAGER AV DEN HØYEST MULIGE INDRE VISJON PÅ DETTE TRINN.

 

Alt dette innebærer en aktivitet som forblir veldig gåtefull, unntagen for de høyest innviede.

Imidlertid vil et studium av det 3. øyes anvendelse ved 3. innvielse bringe indre opplysning  om den lære at MONADEN ER FOR DEN PLANETARISKE LOGOS, HVA DET 3. ØYE (ved dens begynnende funksjon) ER FOR DISIPPELEN SOM HAR TATT 3. INNVIELSE.

(Dis.2,s.438-440) (Et viktig avbrekk, nå går vi videre!)

 

Personligheten er nå i besittelse av viten, for 5. stråle energien har utført det nødvendige arbeidet.

Disippelen er likeledes vitende om at han besitter den visdom som gjør det mulig for ham å anvende sin viten til fremme av planen, og derfor til å arbeide som en opplysende faktor i menneskenes verden. Han vet helt klart hva som er oppnådd, og fornemmer noe av det som ligger forut.

Det store prinsipp om kløfter som 5. stråle styrer, er den fremherskende faktor i hans tidsfornemmelse. Han skjeldner nå skarpt mellom fortid og nåtid, mellom det som er oppnådd og det som skal oppnås i fremtiden.

Kløft- i betydningen av adskillelse er over for ham, og han føler og kjenner nå noe av den essensielle enhet i alt manifestert liv. Han behersker og har overvunnet splittelse og delinger, sett fra et synspunkt av rom. Han har ennå ikke overvunnet tidsfornemmelsen, men separatismens store kjetteri eksisterer ikke lenger i hans bevissthet.

 

Innvielses – prosessens bevissthet er imidlertid ennå ikke over, for den omfatter stadig erkjennelsen av tid.

I løpet av innvielses- prosessen mellom 2. og 3. innvielse må den innviede KJEMPE MOT ILLUSJON, på presis samme måte som han tidligere måtte kjempe med blendverk.

Illusjonen er i siste instans en STYRING AV MENTALE PROSESSER ved hjelp av store og massive tankeformer.

Denne konflikt varer fra det øyeblikk disippelen har oppnådd mental polarisering, (midt i mellom 2. og 3. innvielse), inntil han står foran innvieren ved 6. innvielse, beslutningen, hvor den siste illusjon forsvinner.

Våre mestre er altså fremdeles underlagt illusjon!

 

Det finnes store og grunnleggende illusjoner som styrer livet i Hierarkiet, f.eks illusjonen om den planetariske grensering.

Denne merkelige frihet fra suksessive begrensninger  erfares ved 3., 6. og 9. innvielse. Disse 3 innvielser har på en mystisk måte relasjon til hverandre.

Transfigurasjonen, forklarelsen, fører til sist til beslutning, hvilket kuliminerer når tiden er inne i en endelig avvisning av overhodet å akseptere noen planetariske begrensninger.

Vi kan nå tydelig se, at jo høyere innvielse, jo mindre vil en involvert energi være personlighetsstyrt eller forbundet.

Progressive og erkjente fusjoner har funnet sted etterhvert som den ene innvielse etter den andre ble foretatt.

 

Virkningen av den involverte energi vil bli observert i relasjon til menneskeheten som helhet, til ashramens arbeide i Hierarkiet og til det planetariske liv.

Etter 3. innvielse vil vi kunne rekke ut mot høyere bevissthets – utvidelser og gå inn i en ide-verden, som det ennå ikke er lett for disippelen å oppfatte eller forstå.

( Strålene og innvielsene)

Den innviede som vil oppnå intuitiv persepsjon ved innvielse i løpet av den kommende  Vannbærer-tidsalder, vil være langt mere fremskreden enn de i dag som fungerer som adepter.(d2 S.283)

Disippelskapet blir i tiltagende grad vanskeligere, og veien er ikke lett å betrede, den er vanskelig og har korreksjoner.

 

Gjennom æoner har disippelen alltid vært i stand til å se seg selv som han er. Men i disse tider kan han også oppfatte og erkjenne sin bror i dette lyset, og det vekker reaksjoner i hans personlighet.

Foruten å tilpasse seg det han finner hos seg selv, så må han også tilpasse seg det han finner hos sin bror, og det er ingen lett tilpasnings-prosess å gjennomføre. (D1 s. 644-645)

Innvielse er i virkeligheten den essensielle og uunngåelige prosess hvor manifestasjonens primære trefoldighet overføres til den grunnleggende dualitet; ånd-stoff.

Det er en «oppløsning av mellomleddet», for de innviede i de siste 2000 år, av transmutasjon av manifestasjonens trefoldighet til hensiktens dualitet.

Jesus gjorde oss oppmerksom på oppløsningen av «det midterste prinsipp»-sjelen.

 

Denne store opplysning kuliminerer for oss ved tiden for 3. innvielse når monadens lys nedbryter sjelens lys og den trefoldige personlighets materielle atomare lys.

Men erkjennelsen av denne død og dens virkning finner ikke sted og erkjennes ikke rent symbolsk før ved tiden for 4. innvielse- korsfestelsen.

De studerende er tilbøyelige til å tro at Hierarkiet retter sin oppmerksomhet mot menneskeheten, men slik er det IKKE. De RESPONDERER PÅ MENNESKELIGE BEHOV NÅR KRAVET ER KRAFTIG, OG ER VOKTERE AV PLANEN.
Men retningen for hele den hierarkiske gruppe går mot det 1. aspekt- som kommer til uttrykk som Logos` vilje og som manifesteres via Shamballa.

På en høyere dreining av spiralen, så må den innviede etablere rette relasjoner til Hierakiet og samtidig bli bevisst vitende om Shamballa.
(Strålene og innvielsene).

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg