DET 3. ØYE OG PINEALKJERTELEN

Artikkel laget av Arnhild Yalena Rob i januar 2017

 

Det er så mange som skriver og kommer med forslag til hva man skal gjøre for å kunne åpne det 3. øye, og mange kommer med uvirkelige forslag. Dette er ikke noe man kan kjøpe seg til for penger, men det har med en persons åndelige utvikling å gjøre, eller en følge av ens åndelige utvikling.

Derfor har jeg nå tatt meg tid til å gå til esoteriske/åndsvitenskapelige kilder for å finne noen svar, og i det følgende kommer det en del fakta som jeg har funnet i EN AVHANDLING OM KOSMISK ILD, Alice A. Bailey. Det er mesteren Dwal Kuhl (Tibetaneren) som underviser oss her med henne som kanal.

Bl.a viser innholdet i boken den sammenhengende utvikling av alt det som finnes innenfor et solsystem, og det påviser at alt er under utvikling.

Boka er på 1271 sider og er et gedigent verk, og dette verket har blitt kalt den psykologiske nøkkel til den kosmiske skapelse. Sannheten åpenbares suksessivt når menneskets tenkning åpner seg for syntesens, tiltrekningens og økonomiens kosmiske lover.

PINEALKJERTELEN

De studerende må omhyggelig skjeldne mellom det 3. øye og pinealkjertelen.

I Den Hemmelige lære, som er skrevet av Madame Blavatsky for mye over 100 år siden, sies det:" Det 3. øye er dødt og fungerer ikke lenger, men det har etterlatt et vitnesbyrd om sin eksistens i form av pineal-kjertelen".

Pinealkjertelen er en liten erteformet masse av grått nervestoff, som sitter på baksiden av hjernens tredje ventrikel.

Ved hjelp av det åndelige oppfattelses-organ, Pinealkjertelen, blir mennesket bevisst om egoets vilje og hensikt, og trekker ut den energi som trengs fra de høyere plan via hode-senteret og sutratmaen.

DE INDRE SYNSORGANER

A. - Det eksoteriske organ - PINEALKJERTELEN - fysisk

B. -  Det esoteriske organ - DET 3. ØYE - eterisk

Gjennom HYPOFYSEN får mennesket adgang til det 2. element, begjæret eller formbyggings-energien, og kan nå ved hjelp av tiltrekningsloven, forme og bygge i deva-substans.

Når ALTA MAJOR- senteret, syntesen av det som kalles nerve-energi er våkent, blir det mulig for mennesket å materialisere og aktivere den ønskede form som det holder på å bygge ved hjelp av tiltreknings-energien.

Det er derfor klart, hvorfor det er slik at kun få mennesker noensinne bygger konstruktive tankeformer som er til varig gavn for menneskeheten, og også hvorfor de store i deres arbeide gjennom disipler, er tvunget til å arbeide med GRUPPER. De er sjelden i stand til å finne en mann eller kvinne som har de 3 fysiske hode-sentra aktive samtidig, og ofte er de nødt til å arbeide med store grupper, før den mengde energi som de mottar til realiseringen av deres planer, står mål for det som kreves. 

MER OM 3. ØYE:

1. "Det 3. øye er uløselig forbundet med karma"

2. Det 3. øye= sjelens speil

3. Det indre øye "kan se gjennom materiens slør"

4. Det åndelige øye åpenbarer de oversanselige tilstander

5. Det 3. øye er aktivt hos det åndelige gjenfødte menneske

 

Det 3. øye styrer energi/kraft og er dermed viljens eller åndens instrument. Men det er kun mottakelig for denne vilje som styres av sønne-aspektet (kjærlighet/visdom) - det aspektet som åpenbarer guders og menneskers kjærlighet/visdoms-natur, og derfor er det den hvite magikers tegn.

SHIVA står for Viljes-aspektet, Åndsaspektet, Faderen i himmelen, Det styrende formål, Bevisst energi, Dynamisk hensikt.

En betraktning av disse setninger, viser klart hvilke iboende egenskaper det 3. øye har. Som bekjent, sitter SHIVAS ØYE hos mennesket midt i pannen mellom de to fysiske øyne. Det må ikke blandes sammen med pinealkjertelen, som helt klart er et fysisk senter eller en fysisk kjertel.

Det 3. øye finnes i ETERISK stoff, og er ET ETERISK KRAFTSENTER BESTÅENDE AV ETERENS SUBSTANS, mens pinealkjertelen består av stoff fra det fysiske plans 3 lavere underplaner. Ikke desto mindre, må sistnevnte fungere mer eller mindre, før Shivas øye, på noen måte blir aktivt, og det er dette faktum, som før i tiden har fått okkulte bøkers forfattere til bevisst å blande de to sammen, for å beskytte læren.

DET 3. ØYE DANNES SOM FØLGE AV 3 FAKTORERS AKTIVITET:

1. For det første gjennom en direkte impuls fra egoet (sjelen) på sitt eget plan. I størstedelen av evolusjonen tar egoet kontakt med sitt speilbilde, det fysiske menneske, gjennom senteret på toppen av hodet. Når mennesket er mer utviklet og nærmer seg eller betrer utviklingsveien, så tar det iboende selv et fastere grep i sitt lavere redskap og stiger ned til et punkt i hodet eller hjernen, som finnes omkring midten av pannen. Det er dets laveste kontakt.

Her er det interessant å bemerke overensstemmelsen med sansenes utvikling i de 3 større sanser, høre, føle og synssansen. I størstedelen av evolusjonen er hørsel den styrende impuls i menneskets tilværelse gjennom egoets kontakt med toppen av hodet. Senere, når egoet stiger litt lenger ned, blir det eteriske senter i forbindelse med hypofysen føyet til, og mennesket blir sensitivt overfor de finere og høyere vibrasjoner, den okkulte  analogi til den fysiske følesans våkner.

Til sist, åpner det 3. øye seg, og samtidig begynner pinealkjertelen å fungere. Til å begynne med er synet tåkete, og kjertelen er kun delvis mottakelig for vibrasjonene, men gradvis åpner øyet seg helt, kjertelen blir aktiv, og vi har det "helt oppvakte" menneske. Når det er tilfelle, vibrerer Alta-Major-senteret, og da er alle de 3 fysiske hode-sentrene virksomme.

2. For det andre, gjennom den koordinerende aktivitet i det primære hode-senter, den mangebladede lotus over toppen av hodet. Dette senter påvirker pinealkjertelen direkte, og kraftsamspillet mellom de to frembringer det store bevissthets-organet SHIVAS ØYE. Det er visdommens instrument, og i disse 3 sentra har vi det, som i menneskets hode svarer til de 3 aspekter:

PRIMÆRT HODE-SENTER - VILJESASPEKT - ÅND - FADEREN I HIMMELEN

PINEALKJERTEL - KJÆRLIGHET/VISDOMSASPEKT - BEVISSTHET - SØNN

3. ØYE - AKTIVITETSASPEKT - STOFF - MODER

Det 3. øye styrer energi eller kraft, og er dermed viljen eller åndens instrument. Men det er kun mottakelig for denne vilje, som den styres av sønneaspektet, det aspekt som åpenbarer guders og menneskers kjærlighet/visdomsnatur, og derfor er det den hvite magikers tegn.

3. For det tredje, selve pinealkjertelens refleksvirksomhet. Når disse 3 typer av energi, eller disse 3 sentras vibrasjon, begynner å kontakte hverandre, oppstår det et direkte samspill mellom dem. 

NÅR TIDEN ER INNE, danner dette tredobbelte samspill, EN HVIRVEL ELLER ET KRAFTSENTER, som sitter midt i pannen, og i siste instans kommer til å ligne på et øye, som ser ut mellom de to andre. Det er den indre synsevnes øye, og den, som har åpnet det, kan styre og kontrollere stoffets energi, se allting i det evige nå, og på den måten komme i berøring med årsaker mere enn virkninger, lese de akashiske opptegnelser og å se clairvoyant. Den som besitter det, kan altså styre de lavere byggmestre.

Når SHIVAS ØYE er ferdigutviklet, er det blått, og da vår Sollogos er den blå Logos, er det en okkult likhet mellom ham og hans barn. Men farven må fortolkes esoterisk. Og man må også huske, at før de to siste innvielser (6. og 7.), vil den hvite magikers øye, når det er utviklet, ha en farve som svarer til menneskets stråle - igjen esoterisk forstått. Mere kan det ikke sies angående spørsmål om farve.

Den energi-type som manipuleres, avhenger av farven, men her skal man være oppmerksom på, at alle magikere arbeider med tre typer av energi:

1. Den som er den samme som deres egen stråle

2. Den som er komplementær til deres egen krafttype

3. Deres polære motsetning

Derfor arbeider de enten på den måten som gir minst motstand, eller gjennom tiltrekning og frastøting.

Det er ved hjelp av dette alt-seende øye at adepten, på et hvilket som helst tidspunkt, kan komme i kontakt med sine disipler overalt, at han kan kommunisere med sine kolleger på planeten, på vår planets polære motsetning, og på den tredje planet , som sammen med de to andre danner en trekant - og han kan kontrollere og styre byggmestrene og holde enhver tankeform som han har skapt, innenfor sin egen innflydeses-sfære, og sørge for at den utfører det tjeneste-arbeide som er beregnet til at han med dets styrende energi kan stimulere sine disipler/grupper av mennesker hvor som helst og når som helst.

 

 

 

PINEALKJERTELEN STIMULERES FRA 2 SIDER

1. For det første av det som foregår fra egoet selv via de eteriske kraftsentra. Denne innstrømming av egoisk energi, som er et resultat av sentrenes oppvekkelse gjennom meditasjon og åndelig livsførsel, rommer kjertelen og forøker med årene dens sekresjon, forstørrer den og setter den i gang med en ny aktivitets-syklus.

2. Den andre stimulering, er det som er konsekvensen av at det fysiske legeme disiplineres og underkastes den åndelige utvikling lover. Etterhvert som disippelen regulerer sitt liv; unngår kjøtt, nikotin, spiritus og blir seksuelt måteholden, så svinner pinealkjertelen ikke lenger, men gjenopptar sin tidligere aktivitet. Mer kan det ikke gis her, men det er sagt nok til å gi den studerende stoff til ettertanke.

Ved å uttale ordet under meditasjon, vekker den studerende respons i det primære hode-senter og koordinerer gradvis kreftene i hodet. Ved å oppøve sin visualiserings-evne utvikler han det 3. øye. De former han visualiserer, og de ideer og abstraksjoner, som ikles mentalt stoff under prosessen, avbildes noen få tommer fra det 3. øye.

En av de 4 lipika-herrer, som står vår planet-logos nærmest, kalles "den levende slange", og hans symbol er en blå slange med et øye, i form av en rubin i hodet. De studerende, som har lyst til å føre symbolikken litt videre, kan forbinde denne ide med Shivas øye, som ser, vet og opptegner alt, liksom det menneskelige øye gjør i mindre målestokk. Alt avtegnes i det astrale lys, liksom menneskets øye mottar impulser på netthinnen.

Det 3. øye er en av gjenstandene for kundaliniens belivelse. I ryggsøylen har vi for det første rot-senteret, den slumrende ilds hjemsted, dernest den tredobbelte kanal som denne ilden vil strømme igjennom i løpet av evolusjonen. I enden av ryggsøylen, øverst oppe, ligger det lille organet som kalles pinealkjertelen, og som når den blir belivet, får det 3. øye til å åpne seg og åpenbare de høyere og finere planers skjønnhet.  

Hele den fysiske og psykiske hendelse er mulig for mennesket pga noen begivenheter som inntraff for den himmelske slange i 2. runde, eller slangerunden. Disse begivenheter nødvendiggjorde dannelsen og utviklingen av den spesielle og gåtefulle familie vi kaller krypdyr.

Disse former for guddommelig liv er intimt forbundet med det 2. planetsystem, i det de er sensitive overfor den energi som utgår fra dette system og når jorden via den 2. klode i 2. kjede. En gruppe spesielle devaer (forbundet med en særlig åpen lyd i det planetariske ord) arbeider med krypdyrenes evolusjon.

Evolusjonens mål er å utvikle det indre syn.

Tyrens øye. Konstellasjonen TYREN blir kalt "åpenbaringens moder" og "fortolkeren av den guddommelige røst".

DET 3. ØYE GIR IKKE DIREKTE CLAIRVOYANCE, men er det organ, hvormed man oppnår DIREKTE og SIKKER viten.

SHIVAS ØYE= den indre synsevnes øye

Før den endelige befrielse, men etter at størstedelen av renselses og integrasjons-prosessen er fullført, har den innviedes redskaper et vidunderlig utseende, fordi energi-strømmene fra det egoiske legeme kan nå ham.

Den egoiske lotus er foldet ut, og den sentrale "ild" er kommet til syne. Hvert kronblad og hvert lag kronblader pulserer med liv og farve. De beveger seg aktivt, roterer med stor hastighet, og strømmer av levende energi sirkulerer i hver eneste del av lotusen.

De 3 permanente atomer funkler og gløder, og danner deres samspill og hurtige omdreining, noe som ligner en lysende flamme, så de til tider er blitt kalt "avspeilingen av juvelen i Moderens panne".

ALTA MAJOR-SENTERET

Nervesenteret ved toppen av ryggraden, hvor kraniet og ryggsøylen nesten rører hverandre. Når denne samling av nerver er fullt utviklet, danner den et kommunikasjons-senter mellom ryggsøylens vitale energi (kundalini), hypofysen og pineal-kjertelen. Det er den fysiske pendant til anthakaranaen på høyere planer.

HYPOFYSEN er det senter som mottar den trefoldige impuls som strømmer igjennom sutratmaen fra det lavere mentale, det astrale og det eteriske plan.

Alta Major-senteret kommer i anvendelse når anthakaranaen er ved å bli bygget, så begynner de 3 fysiske hode-sentrene å virke som en enhet og danne en slags trekant.

NÅR 3. INNVIELSE NÅS, ER DENNE TREKANT HELT AKTIVERT, OG ILDEN FLYER FRITT.

Når det store hode-senteret (lotusen) våkner, begynner PINEALKJERTELEN å fungere.

Når hjerte-senteret er helt levende, blir HYPOFYSEN virksom.

Når hals-senteret inntar sin rettmessige plass i evolusjons-prosessen vibrerer ALTA MAJOR-SENTERET tilfredstillende.

Når energien strømmer rundt i de 3 fysiske sentras trekant, danner den større trekant også et kretsløp og blir til et "hjul" som dreier inn i seg selv.

De 3 større eteriske sentra er i full aktivitet, og mennesket nærmer seg befrielsens øyeblikk.

Ved hjelp av pinealkjertelen, det åndelige oppfattelses-organ, blir mennesket bevisst om egoets vilje og hensikt, og utdrar på den måten den nødvendige energi av de høyere plan, via hode-senteret og sutratmaen.

Hypofysen har samme forhold til pinealkjertelen som manas har til buddhi, eller tanken har til visdom.

Pinealkjertelens høyeste utvikling falt sammen med den laveste fysiske utvikling.

Det er et energi-senter som er dannet av en kraft-trekant; hypofysen, pinealkjertelen og Alta Major-senteret. 

 

 

 

 

 

 

Disippelens evne til å tjene menneskeheten avhenger av 3 ting:

a. Hans/hennes legemes tilstand og deres harmonisering med egoet.

b. De fysiske hode-sentras aktivitetsnivå.

c. Trekantens kraft-sirkulasjon og formidling.

Disse faktorer er igjen av avhengig av andre, hvor av følgende kan oppregnes:

1. Disippelens evne til å meditere.

2. Hans evne til å bringe de planer og hensikter hans ego er vitende om, nøyaktig igjennom fra de finere plan.

3. Hans motivers renhet.

4. Hans/hennes evne til å "opprettholde meditasjonstilstanden", og i denne tilstand begynne å bygge formen til sin ide, og dermed materialisere sitt egos plan.

Det 3. øye er forbundet med karma.

5. rotrase avvikler årsaker fra sin atlantiske fortid fra den 4. rotrase.

Fordi den åpenbarer sin fortid.

Det 3. øye er sjelens speil.

Gudene er ikke lenger abstraksjoner for det indre åndelige øye, enn vår sjel eller legeme er for oss.

Det indre øye kan se igjennom materiens slør.

Det åndelige øye åpenbarer de oversanselige tilstander.

Det 3. øye er aktivt hos det åndelige gjenfødte menneske.

Ved å oppøve sin visualiserings-evne utvikles det 3. øye.

FRA KOSMISK ILD, ALICE A. BAILEY

 

 

Thor Gullik 26.10.2022 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

Lillian Sjølstad 11.03.2021 08:33

Fantastisk, akkurat det jeg trengte å lese om. Tusen takk

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg