Svangerskap og fødsel sett ut i fra et esoterisk synspunkt


SVANGERSKAP OG FØDSEL SETT UT I FRA ET ESOTERISK SYNSPUNKT

Ved Arnhild Rob, januar 2010


Til Trine og TomDe fleste voksne mennesker, ihvertfall de som er eller skal bli foreldre, vet mye om det som skjer under svangerskapet og det som skjer til enhver tid med fosteret inni mors mave. Disse kunnskapene kan man kalle eksoterisk viten, d.v.s almen viten.


Den esoteriske lære (betyr egentlig skjult viten, men har i de siste 100 år ca. vært tilgjengelig for alle som har interesse av å vite mer...., og jeg er en av dem!) kan gi oss så mange spennende og utrolige opplysninger om alt det fantastiske som virkelig skjer inne i de «former» som vi til vanlig ikke forholder oss til hvis vi ikke er interesserte i den «åndelige» delen av tilværelsen.


Enhver ny inkarnasjon (fysisk liv) bygger på inkarnasjonen foran (vi fødes inn i denne verden på ny i det samme stjernetegnet som vi døde i forrige gang bl.a), d.v.s vi blir slik vi skal være – vi fortsetter der vi slapp sist.....


F.eks «vidunder – barna», f.eks musikkgenier eller andre genier, de er genier allerede ved fødselen av, og dette kommer tydelig fram da de er en 3-4 år, og da er det helt klart at disse har hatt tidligere inkarnasjoner som musikk-genier f.eks!


Nå skal jeg ta dere med inn i en del av den «esoteriske verden», på en spennende reise ved at vi skal betrakte litt av det som skjer under svangerskapet med litt andre øyne......
Materialet til denne artikkelen er skaffet til veie via litteratur om Geoffrey Hodson`s studier om graviditet og fødsel via klarsyn.


G.H ble født i Linconshire i England 12.3 1886, og døde 97 år gammel 23.1. 1983 i Aukland, New Zealand.


Han kom med i den teosofiske bevegelse i ung alder, og helt fram til slutten av sitt 96. leveår, reiste han i hele verden og underviste i teosofi og skrev bøker om samme emne.


Han hadde utrolige claivoyante evner. Disse evnene brukte han både til healing og i forskningsøyemed sammen med andre vitenskapsmenn.Han kom fram til samme forbløffende resultat som vitenskapsmennene kun ved å bruke sin clairvoyance. Dette er vel dokumentert!

Han er forfatter til mer enn 60 bøker.


Han sier selv i sitt forord i heftet FØDSELENS MIRAKEL at denne opptegnelse av clairvoyante undersøkelser er utgitt i håp om å øke den generelle viten om foreldrerollen ved å studere den ut i fra et teosofisk synspunkt.


Dette forsøksvise clairvoyante studium av oppbyggingen og utviklingen av menneskets mentale, emosjonelle og fysiske legeme under den intra – uterine periode, viser den kollosale betydningen foreldrenes mentale og åndelige utsyn har på dette forløpet.

Foreldrerollen er i sannhet sakramental i sin natur, moderskapet er hellig og burde æres.

Optimalt sett så burde barn utspringe av en forening som var inspirert av den mest uselviske kjærlighet og de høyest tenkelige idealer, for da og kun da, må løftet om en bedre menneskehet bli innfridd, og den nye races barn bli født.

Mennesket er en sjel, og det har et fysisk legeme.

I den eldgamle visdom sies det at menneskets sanne selv, ligger dypt skjult bak slør på slør av stoff i varierende grad av tetthet.

Fødselsprosessen er uhyre innviklet, for i tilslutning til det fysiske legeme er mennesket inkarnert i andre vehikler (legemer), som i det emosjonelle (astralkropp), det mentale (tankekropp) og i det kausale legemet (her bor sjelen).Dette vil vi gå nærmere inn å se på litt senere.

Menneskets sanne sjel befinner seg i de over – mentale verdener, og på det plan manifesterer de guddommelige egenskaper;

Vilje, Visdom og Intelligens seg mere fritt enn tilfellet er i de lavere verdener hvor stoffets tetthet skjuler dem for vårt åsyn.

Hensikten med menneskets evolusjon er at disse egenskapene skal fremstå med stadig større glans og kraft.

Evolusjonens metode er en serie av fødsler og død i det mentale, emosjonelle og fysiske verdener (det en mest vanlig kaller for reinkarnasjon).


HVA SKJER UNDER BEFRUKTNINGEN?Når mann og kvinne er forente, så skjer det en nedstigning av kraft.

Målet og kvaliteten av denne kraften avhenger av det bevissthetsplanet som foreningen har funnet sted på.

Nedstigningen av kraft frembringer en bevissthetsutvidelse i mennesket, som erkjennelsesmessig står i samsvar med om arten av og motivet til foreningen har vært mer åndelig enn fysisk. For å oppnå den størst mulige fordel av denne kjennsgjerning, må bevisstheten dirigeres bort fra det fysiske plan og rettes mot det åndelige.

Det høyeste nivå av kraft vil da bli frigjort, den høyest mulige bevissthetsutvidelse vil oppnås, og de beste betingelser vil være til stede for det inkarnerte ego.

Det er derfor viktig at idealet om seksuell renhet blir akseptert og anvendt av alle som mener at racens utvikling er en hjertesak.

En seksuell forening som er et uttrykk for den reneste kjærlighet, vil forfine og oppløfte livet og bevisstheten hos dem som når frem til selvkontroll og reneste uttrykk for deres gjensidige hengivenhet.

En seksuell forening som kun er en tilfredstillelse av dyriske begjær, tjener kun til å degradere legemet og sinnet. Den besudler idealet om en ren og vakker kvinnelighet, som skulle nå sitt høyeste uttrykk i moderskapet.

Enhver kvinne er et representativt uttrykk for guddommens feminine aspekt.

Ved en barnefødsel spiller moren en rolle i skapelsens evige drama. Det barnet hun føder, er hennes mikrokosmiske univers.

Foreldrerollen er derfor i aller høyeste grad et sakramente (en hellig handling), og ikke noe man vanhelliger.
HVORDAN BØR FORELDRENE FORHOLDE SEG UNDER GRAVIDITETEN?


Inkarnasjonsprosessen (prosessen med å komme inn i den fysiske verden, før fødselen) er en uhyre komplisert psykokjemisk kjedereaksjon.

En særlig gruppe englevesener er nøye knyttet til hele graviditetsforløpet, og disse sørger for å tilføre de rette krefter til den svulmende form.

Disse formbyggende englene virker på flere plan, og det er veldig viktig at de får arbeidsro!

Under hele graviditeten er det meget viktig hvordan den vordende mor behandler seg selv og sin kropp og hvordan de vordende foreldre har det i forhold til hverandre og i.f.t barnet de snart skal få.

Den uhyre fintfølende prosess kan veldig lett påvirkes av den menneskelige bevissthet, og det er i høy grad mulig å hjelpe sjelen som skal inkarnere på en rekke områder.

Unngåelse av støy og uro er uhyre viktig.

Enhver sped vekstprosess har bruk for skjermende ro.

Hvis de formbyggende englene må bruke mye energi på å avskjerme og å beskytte, går det på bekostning av den viktige og egentlige oppbyggingsprosess.

Det er derfor ikke uvesentlig, hvilket psykisk og fysisk miljø barnet kommer til verden i.

Mirakelmiddelet vil alltid være kjærlige tanker, kjærlige ønsker og kjærlige handlinger til det lille barnet som er på vei.

Virkelig kjærlig omsorg har til og med den innvirkning på selve det fysiske utseende!

Glad sang og musikk, stille stunder og meditasjon, kjærtegn og små samtaler med den voksende mave er virkelig næring til det voksende fosteret.
Enhver kvinne har under graviditeten knyttet til seg et beskyttende og velsignet nærvær som kalles Verdensmoderens engel. Dette milde, fredfyllte nærvær omslutter den gravide mor i timene like før fødselen som en rik, dypblå aurisk kåpe, som til slutt omslutter og innhylder kvinnens og barnets aura.


Det er ikke snakk om en tankeform, men om et ekte englevesen. Denne engelen bidrar i stor utstrekning til den paratheten og den avspente atmosfære som kan opptre hos kvinnen like før og under fødselen.

Det er mulig for de vordende foreldre å registrere dette nærværet og gjennom denne særlige sensitivitet å innstille seg på selve fødselens indre aspekt.

På denne måten kan velkomsten av det lille nyfødte barnet i sannhet bli en hellig stund, dypt preget av det lysende nærværet.


HVORDAN OG NÅR I SVANGERSKAPET SKJER OPPBYGGINGEN AV DE FORSKJELLIGE LEGEMENE (vi har 7 forskjellige legemer!)


4 MÅNED:

Ved 4. måned så kunne det nye mentallegemet (det vi tenker med) sees som nesten fargeløst, svak i konturene og nærmest ovalt i form. Et visst fargespill ga en antydning av farger på overflaten. I det indre kunne han se veldig svake skygger av lysegult, grønt, rosa og blått og fiolett rundt den øverste del av omkretsen.

Skyggene var så svake, at de nærmere var antydninger enn egentlige farver – nærmest avskygninger av det nye mentallegemets særpreg.
Partiklene som mentallegemet var sammensatt av, befant seg i en tilstand av hurtig bevegelse, og det var kun en liten forekomst av organiserte kraftsenter på overflaten. Inni legemet var det en slags skyggeaktig menneskelig form, hvor spede chakraer (energi-senter, vi har 7 hoved – chakraer) kunne sees.

Sentrene i hodet var godt utviklet, i sær krone – chakraet, hvor det så ut som om en kraft uavbrutt strømmet gjennom et hull på toppen av hodet.Det spede hals, hjerte, solar plexus og hara – sentrene kunne også sees.

Kun hode – sentrene viste noen form for større aktivitet, men selv de så ikke ut til å oppfylle deres egentlige funksjon som chakraer.

                                                 SJELEN


Sjelen arbeidet hele tiden mye med sitt legeme ved å sende kraft til det og forsyne dets atomer med særlig vibrerende energi.

Dette spede bilde av et mentallegeme så ut som en oval boble med et hull i toppen. Gjennom hullet foregikk det en stadig vekselvirkning av krefter som lignet en strøm av lyspartikler av strålende farve.

I midten av denne boblen var det en skyggeaktig menneskeform, og den nedstigende strøm passerte i toppen av menneskeformens hode.

Kausallegemet (sjelens bolig) var mye større enn det nye mentallegemet, som det syntes delvis å oppta i seg selv, slik at den øverste halvdel av mentallegemet falt sammen med den nederste halvdel av kausallegemet.

Hele fenomenet var omgitt av blendende og flammende lys som økte i styrke i kausallegemets midterste del.

Fargen i den nedstigende strøm varierte, og dette antydet at egoet bevisst bygget inn BESTEMTE EVNER og magnetiserte sitt mentallegememed særlige vibrasjoner.

Det var en sterk vekselvirkning mellom barnets voksende mentallegeme og morens mentallegeme. Forbindelsen mellom dem virket slik at den ga stabilitet og sammenheng i det nye legemet – mens barnets glans og auraens friskhet på den annen side, tildelte morens mentallegeme en økt klarhet.

Det var interessant å sammenligne den relative fasthet og stivhet i det gamle mentallegemet med den elastiske og flytende tilstand i det nye.

Uten for dette aktivitetsområde kunne han se atskillige engler/devaer.

En engel arbeidet på det mentale plan, og det så ut som om den hadde kommandoen over oppbyggingen av de tre legemer (mental, emosjonell, fysisk).

En annen engel, av noe underordnet karakter, arbeidet på det emosjonelle plan. Den mentale deva (engel) så ut som den ga en beskyttende innflytelse ved kun å tillate bestemte vibrasjonsrater fra den ytre verden å nå frem til det nye mentallegemet.Den synes å besitte en fullstendig viten om de påvirkninger som var tilstede fra tidligere liv (inkarnasjoner), og som modifiserte veksten og formingen av de nye legemer.

Noen av de tidligere personligheter (i tidligere liv) til babyen var synlige i englens aura.

En av dem så ut til å være en mann fra den elisabethanske periode, og det så ut til, at det nye livet ville bli en fortsettelse av denne inkarnasjonen (vi fortsetter der hvor vi slapp før vi «døde» siste gang....)
Rundt om dette bilde av et tidligere fysisk legeme var det fra samme periode uttallige former av menn og kvinner, som helt klart representerte de mennesker som sjelen hadde karmiske forbindelser med (karma = en naturlov om årsak/virkning, «som man sår, skal man også høste», gjelder ikke kun handlinger, men også sjelelig og tankemessig virksomhet. Alt kommer tilbake til oss!)

Noen av dem smilte, noen truet, andre virket likegyldige (vi velger vår egen familie, venner, bekjente ut i fra karmiske årsaker!)

På nivå med kausallegemet var det en annen stor engel som assisterte ved inkarnasjonen. Den kjente tilsynelatende til alle tidligere liv til denne sjelen.

Den overbrakte de deler av karmaen som skulle gjennomleves i det kommende livet, til sin broder på det underliggende mentale plan.

På dette tidlige stadiet av inkarnasjonsprosessen ser det ikke ut for at egoet (sjelen) har tatt det mentale legemet i besittelse fullstendig, selv om det allerede er meget aktivt beskjeftiget med dets konstruksjon.


DET EMOSJONELLE LEGEMET VED 4. MÅNED


Engelen som hadde ledelsen på det emosjonelle planet arbeidet hovedsaklig med å frembringe det best mulige vehikel under de karmiske og omgivelsesmessige betingelser.
Engelen fra det mentale plan ga viten videre til engelen på det emosjonelle planet om sjelens karmiske situasjon når det gjaldt det emosjonelle legemet.Et visst spillerom var tillatt, og engelen tok hensyn til enhver gunstig pre – natal omstendighet og enhver godgjørende innflytelse omkring inkarnasjonen, for på den måten å formidle virkningene av tidligere liv og forberede det emosjonelle legemet. Denne engelen synes ikke selv å delta i oppbyggingen, dette var overlatt til de lavere natur-ånder.

Engelen ruget over det voksende astrallegemet med en desidert moderlig holdning og beskyttet det, så vidt det var mulig, mot alle ugunstige påvirkninger. Han lot sin egen magnetisme innvirke fritt på den voksende form, og delte i stor utstrekning sin egen livskraft med det. F.eks så innesluttet den  av og til det lille astrallegemet inne i seg selv ved å lukke sin egen aura rundt det og bøyde sitt hode inn over det, som for å beskytte det fra alle sider.

Når omgivelsene frembragte særlige åndelige energier, f.eks når moren deltok i en eller annen form for åndelig aktivitet, så absorberte han så mye energi fra dette som mulig. Så omsluttet han igjen det voksende astrallegeme slik at disse energiene virket på det og i det, magnetiserte det og motvirket alle de uønskede karmiske tendensene.

Engelens hovedoppgave er å la sin pulserende livskraft virke i og gjennom de vehikler som han har med å gjøre.

Barnets astrallegeme synes å være innesluttet i morens astrallegeme, og i den 5. måned inntok det en posisjon som svarte til den øverste del av låret og den nederste del av ribbenene. Det så ut til å ligge skrått med aksen hellende i en vinkel på 45 grader i.f.t morens kropp. Den øverste pol var i venstre side. Av utseende var det som en liten oval med 12 tommers lengde. Farven var nesten hvit og glødende med en bestemt utstråling. Inne i kunne det sees en svak miniatyrform av et menneske, som på dette tidspunktet kun var delvis avgrenset.

Strømmen av egoets liv kunne sees inngå i det astrale legemet gjennom toppen og passere ned til hodesenteret. Det var ennå ikke steget lenger ned enn til det punktet som svarte til midten av hodet, og der utvidet det seg til en kule. Ned fra denne gikk det noe som lignet en rottråd, som i femte måned var nådd så langt som til halsen, hvor på den på sin side synes å åpne seg, ikke til en kule, men til en forgreining.

Denne rot med sine forgreininger var gylden og glødende, og alt ettersom den strakte seg lenger ut i legemet, dannet det seg et nettverk som gradvis spredte seg og ble innviklet, etterhvert som opbyggingen av legemet (altså den fysiske kropp) skred frem.

Den astrale form var i romlig relasjon til det faste fysiske og eteriske legeme, som det gjennomtrengte og omsluttet. Det astrale og eteriske permanente atom befant seg på dette tidspunktet inne i den nedstrømmende egoiske første utvidelse, nemlig i hodesenteret i punkt som også var senter for fosterets fysiske hode.

Morens aura syntes ikke å gjennomtrenge barnets aura særlig fritt. Selv om det fantes en viss sammensmeltning, så fløt morens emosjonelle legeme rundt på yttersiden av barnets, og den økte i størrelse ved tilstedeværelsen av den oppvoksende form inni.

Fosteret hadde andel i morens fysiske prana (livsenergi), som på dette tidspunktet i 4. måned, generelt strømmet gjennom det uten noen klart avgrensede baner. Den største mengde av prana ble dratt ut fra morens solar plexus til et tilsvarende punkt i fosteret, og derfra strømmet det fritt ut over hele formen.

Tilstedeværelsen av fosteret inne i moren stillte naturligvis store krav til hennes vitalitet. Hun var i stand til å absorbere og assimilere et proposjonalt større kvantum prana.

De eteriske naturånder leverte også et visst mål av vitalitet til fosteret. Disse oppbyggende natur - ånder var synlige inni livmoren på det astrale plan. Noen ganger lignet de på små glimt av strålende lys og noen ganger på glødende punkter av farve som beveget seg hurtig omkring og utviste stor aktivitet.

De oppbyggende natur - ånder absorberte også stoff utenfra, omdannet det og førte det inn i fosteret. Det var hundrevis av disse små natur - ånder i arbeide. Alle hadde samme utseende og alle benyttet den samme metode.Det kunne høres en tydelig musikalsk tone i nærheten av livmoren på det astrale og det eteriske plan. Det lød som en behagelig summing, ikke ulik den man hører i nærheten av en bikube.


5.MÅNED:

Det fysiske legemets form er bestemt av den eteriske støpeform som innbygges via natur - åndene. Denne støpeformen er delvis blitt til ved den formdannende kraft fra de "lyd" - vibrasjoner som utgikk fra sædcellen og det permanente atom og delvis ved Karmas Herrer, som modellerte den i henhold til den individuelle karma. Oppbyggingen av det fysiske legemet kunne iakttages inne i livmoren. Fosteret syntes å virke som en magnet som ustanselig trakk stoffpartikler til seg.

7.MÅNED:

Da den 7. måned nærmet seg, skjedde det en merkbar aktivitetsforøkelse på alle plan. Alle de tidligere iaktagne prosesser ble speedet opp, og egoet sendte ennå mer energi ned til sine legemer. Tilstanden som fulgte med denne nye inkarnasjonen var vidunderlig å observere siden siden han på dette tidspunktet fikk en tettere kontakt med sjelen til fosteret.

Hovedinntrykket var som å se EN SOM VÅKNER FRA EN LANG OG VIDUNDERLIG SØVN OG FØLER SEG FULLSTENDIG UTHVILT OG FYLLT MED EN LYSENDE FRISKHET, VITALITET OG ENERGI!!!! Og klar og forventningsfull til et nytt liv, en ny begynnelse!

Sjelen, som nå var våknet, syntes å ha utstrakt seg til sin fulle størrelse, som om den sto på terskelen til sin nye inkarnasjonssyklus. Hele dens atmosfære var som en morgen, som en vidunderlig soloppgang om våren!

Store håp var knyttet til denne fødsel. Planer for det kommende livet var modnet i den himmelske hviles lange stillhet. Bevisstheten var glødende med store arbeidsplaner og vidunderlige midler til selvuttrykk, akkurat som en kunstner når han begynner på et nytt bilde som skal uttrykke alle hans kunstneriske aspirasjoner......

Har dere hørt noe så vakkert? En vidunderlig observasjon og beskrivelse.......

Slik er NYE BEGYNNELSER for alle! Jeg blir så fyllt av vemod når jeg tenker på alle de som ikke får oppfyllt sin sjels drømmer for akkurat dette livet. Av forskjellige årsaker utsettes vi for tøffe tak i våre livsprosesser, og mange bakker under.....La oss ikke glemme dette, og det er viktige ting å huske når vi ønsker å kritisere eller å dømme andre mennesker.....

8.MÅNED:

Enda en gang forøket aktivitet og et mere fullstendig uttrykk for den egoiske livkraft kunne noteres. Egoet, sjelen selv rettet en meget større del av sin bevissthet mot det fysiske plan. På dette tidspunktet hadde egoet etablert et brennpunkt eller et senter for sin bevissthet inne i den nye personligheten, slik at den nå var langt mindre "utenfor" enn den hadde vært i de forløpne 8 måneder. Dette synes å ha en mer begrensende virkning på egoet enn det er tilfellet når personligheten når voksen alder.
Med andre ord, syntes egoet å legge mer av seg selv i sin personlighet her en måned før fødselen enn på noe annet tidspunkt under hele inkarnasjonen (i det kommende livet....).

Til tross for denne kjennsgjerning forble det allikevel en stor frihet for den egoiske bevissthet på det kausale plan.

Lysstrålen var på dette tidspunkt 1 fot bred når den forlot kausallegemet, og den forklarte form av Gud inni kunne ses skue ned på barnets fysiske legeme med stor intensitet.

Den egoiske bevissthet var fast etablert i både mentallegemet og astrallegemet, og var trengt igjennom de laveste astrale underplaner og inn i det eteriske legeme hvor den nå fritt utøvde sine krefter. Det mentale og astrale legemet synes nå å være ferdiggjorte og syntes av utseende å ligge tett oppå hverandre. Begge utviste en selvlysende, perleaktig hvithet på overflaten og var omgitt av utstrømninger og utstrålinger av ens farve.

Lysstrålen fra egoet kunne sees passere inn i den traktlignende fordypning i mentallegemets topp og inngå i den mentale dublets hode ved den foranliggende fontanell og deretter utvides til å omfatte og inkludere hele hodet.

Selve mentallegemet var blitt mer langstrakt i formen og var omkring 5 fot høy. Den sentrale menneskelige form var vokst til omkring 3 fot.

Den astrale engel hadde knyttet seg til legemet. Han befant seg bak moren med halvdelen av det nye astrallegemet innesluttet i sin aura, hvorfra det skjøt frem som et mangefarget egg.

Hans bevissthet var i en tilstand av fast konsentrasjon om sin oppgave. Han utviste den størst mulige påpasselighet overfor sitt pleiebarn, ruget over det og beskyttet det mot ytre påvirkninger. Hele hans holdning var som hos en som var ved å frembringe et stort kunstverk - noe så sjeldent, så edelt og vidunderlig at den største anstrengelse, den ytterste påpasselighet og ærbødighet måtte legges for dagen for å gjøre det perfekt.

Han assisterte moren på en lignende måte. Hans vakre aura dekket henne som et sjal eller en kåpe som var trukket over henne bakfra. Den var vakkert blå og dekket engelen og moren med en kåpelignende aurisk kledning, hvor hetten gled inn over devaen og ga en forbløffende likhet til Vor Frue (Verdensmoderen). Et strålende blått skjær forskjønnet den øverste del av hans aura som om han bar en kjortel av levende lys!

Endringen i engelens utseende var frembragt ved nedstigning av en kraft fra høyere verdener som passerte gjennom engelen og inn i moren og barnet.

Det som ble åpenbart var tilstedeværelsen av den personifisering av guddommens feminine aspekt, kjent av tidligere folkeslag som ISIS, VENUS, ISHTAR o.s.v., og i moderne tid som JOMFRU MARIA.

Hun var strålende vakker og fremsto som inkarnasjonen av fullkommen kvinnelighet, skjønnhetens, kjærlighetens og ømhetens apoteose. Guddommelighetens stråleglans var overalt omkring henne. En glødende lykke, en ekstase av åndelig glede strålte igjennom hennes vidunderlige øyne.

Til tross for oppløftelsens intensitet var hennes blikk ømt og bløtt og på en måte fyllt av barns lykkelige latter og den modnes rolige tilfredshet. Dypt blått, sølvhvitt, rosa, gyldent gult og nyutsprugne blads bløte grønnhet fløt ustanselig gjennom hennes skjønne auriske kåpe.

Skytsenglene er hennes tjenere og hennes budbringere. Gjennom dem har hun vært tilstede gjennom hele svangerskapet og voktet både mor og barn. Hennes fred, kjærlighet og dype medlidenhet omsluttet dem her under moderskapets tilstundende sakramente, fødselens mysterium.

Nå da fødselen var så nær, kom hun så nær at hennes engletjenere antok hennes utseende ettersom hennes livskraft og bevissthet ble manifestert i og gjennom dem. Dag for dag kom hun nærmere inntil hun fremsto som egen person.

TIMEN FØR FØDSELEN

Tankeformen av Vor Frue var tilstede. Den var ikke lenger levendegjort av den oppbyggende astrale engels bevissthet, men av Vor Frues egen bevissthet. Figuren var nå adskilt fra både mor og barn idet hun bøyde seg over moren på en øm og beskyttende måte.

Nærværelsen av Jomfru Maria hadde den virkning, at den avholdt morens mentale og astrale legeme fra å vibrere i samklang med smertene. Smertene kunne ikke reduseres ut over et visst punkt, men deres virkning på de finere legemer ble nedsatt til et minimum.

Ved denne nærværelse ble morens personlige bevissthet fastholdt i en tilstand av likevekt og ro til tross for den akutte fysiske lidelse. Mor og barn var omsluttet av en atmosfære av åndelig energi og stråleglans som strålte ut av Vor Frues nærværelse, og denne tilstand varte til forløsningen var fullbyrdet.

På de indre planer var føde - rommet gjennomtrengt av en atmosfære av hellighet og fred.

Da fødselstidspunktet nærmet seg, begynte hennes form å gløde med forøkt glans og det vokste i størrelse, alt etter som mere av hennes bevissthet manifesterte seg i den og et større mål av hennes liv, lys og velsignelse senket seg over mor og barn. Da fødselen var overstått, trakk hun seg tilbake. Figuren oppløste seg langsomt, en prosess som strakte seg over 8-9 timer.

Etter at englene var forsvunnet og fødselsprosessen begynt, kunne den egoiske kontakt anes kun svakt, og etter fødselen var den praktisk talt forsvunnet!

En kan derfor anta at barnets høyere vehikler var innesluttet i sin mors aura og beskyttet av englene, og det gjorde det mulig for egoet å oppnå en tettere kontakt med sitt nye fysiske legeme enn etter fødselen.

Denne endring ble oppfattet helt tydelig av egoet, som nå opplevde en følelse av tap, og erkjente sin manglende evne til bevisst å fungere i eller påvirke sitt nye legeme. Forbindelsen var stadig synlig umiddelbart like før fødselen, og strålen kunne følges, når den passerte gjennom fontanellen. Denne strålen besto nå mere av overfysisk, magnetisk og pranisk energi enn av egoisk bevissthet, som på dette tidspunktet ikke steg lenger ned enn til det astrale nivå. Det fysiske og astrale legeme var på dette trinn ute av stand til å formidle den egoiske bevissthetskraft.

Etter fødselen må egoet selv lære å oppnå det som tilstedeværelsen av englene og opptagelsen i morens aura hadde gjort det mulig før fødselen.

Sjelen dras igjen og igjen mot det fysiske liv etter en tids hvile.
Erfaringene fra de nedre verdener (de fysiske) er en nødvendighet for dens vekst mot de høyere dimensjoner.

Sjelen åttrår det aktive, utadvendte liv som kan gi den den uvurderlige innsikt om tilværelsen og livets lover. Derfor dras den nedover mot stoffets (det fysiske) regioner, for på ny å manifestere seg i et fysisk legeme.

Karmisk sett så skal de foregående liv og deres årsak/virkningskjeder settes i relasjon til de muligheter som ligger foran en i enhver ny inkarnasjon. En utvelgelse finner sted i.f.t foreldre og familie, miljø og standsmessige forhold. Et karmisk mønster planlegges, som i store trekk vil være det kommende livs vilkår.

Enhver inkarnasjon har sin hovedintensjon eller sitt nye spor som sjelen ønsker å skape. | Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg