Anthakaranaen

 

HVA ER ANTHAKARANAEN?


Av Arnhild Rob


Ordet anthakarana er brukt mye i esoterisk litteratur, og jeg synes det derfor er på sin plass å komme med en liten redegjørelse for hva dette er.


Okkult leksikon definerer det på denne måten:

sanskrit – uttrykk for det indre redskap for bevisstheten, som resultat av det tenkende prinsipp.


I boken STOFF TIL ETTERTANKE (A. Bailey) sies det at anthakaranaen er den bro som mennesket bygger gjennom meditasjon, forståelse og sjelens magiske, skapende arbeide mellom de 3 aspekter av sinnet eller tenkeevnen.


Hovedformålet med den fremtidige undervisning vil bli:

  1. Å koordinere og samstemme tenkeevnen og hjernen gjennom en korrekt forståelse av menneskets indre konstitusjon, i sær av det eteriske legeme og kraftsentrene.

  2. Å bygge bro mellom hjerne – tenkeevne – sjel og således skape en integrert personlighet, som er et stadig bedre uttrykk for den iboende sjel

  3. Å bygge broen mellom den lavere tenkeevne, sjelen og høyere tenkeevne, slik at en opplysning av personligheten blir mulig.


”Før et menneske kan betrede veien, må han bli veien selv”.

Anthakaranaen er, symbolsk uttrykt, VEIEN.

Skritt for skritt og studium for studium konstruerer vi VEIEN, liksom edderkoppen spinner sin tråd ut av seg selv. Det er ”veien tilbake” som vi utvikler ut av oss selv.

Det er dessuten den ”vei” vi finner og betreder.


Den studerende må lære å skjelne mellom livstråden og bevissthetstråden (SUTRATMA og ANTHAKARANAEN).

Den ene er basis for udødelighet, den andre er basis for kontinuitet.


Sutratmaen er den direkte livsstrøm, ubrutt og uforanderlig, og kan symbolsk betraktes som en levende energistrøm som flyter direkte fra selve sentrum til periferien, fra kilden til dens ytre uttrykk eller synlige form.


Symbolsk kan man si at sutratmaen virker ovenfra og ned og er livets nedstigning til ytre manifestasjon.


Anthakaranaen veves, utvikles og skapes som følge av denne opprinnelige skapelse, og den strekker seg nedenfra og opp (eller utenfra og inn) fra fenomenenes ytre verden til virkelighetens indre verden, betydningens verden.


Mennesket oppdager et aspekt av seg selv som han/hun neppe hadde turt å drømme om på et tidligere utviklingstrinn. Han/ hun oppdager sjelen og passerer deretter igjennom dualitetens illusjon.


Dette er et nødvendig, men ikke varig stadium. Han/hun søker å oppnå enhet med sjelen, å identifisere seg – den bevisste personlighet – med den overskyggende sjel. Det er på dette stadium, teknisk sett, at den egentlige bygging av anthakaranaen må påbegynnes – broen mellom personligheten og sjelen.

I boken ”HJERTETS VISDOM” skriver Asger Lorentsen at mental polarisering henger sammen med byggingen av anthakaranaen eller regnbuebroen mellom personligheten og sjelen.


Så lenge denne broen ikke er bygget, kan et menneske ikke bli sjelsgjennomstrømmet eller åndeliggjort. Ingen klar buddhisk kontakt er mulig uten gjennom anthakarana – kanalen.


Skapelsen av anthakarana – kanalen er en forutsetning for at sjelens intuisjon kan vekkes i personlighetens univers. Det er skapelsen av anthakaranaen som endrer et menneske fra å være et religiøst hengivent og spirituelt orientert menneske til å bli et menneske som er åpent for kjærlighetens innstrømming igjennom sjelen, som er fokusert i visdommens overblikk, og som er omstilt til å bli et vehikel for det guddommeliges utstrømming i menneskeheten.


Anthakaranaen gjør det mulig for sjelen å gjennomstrømme og anvende personligheten som et ankerpunkt og et vehikel på det fysiske plan.


Kanalen bygges i de første faser gjennom hodets chakraer og innebærer en aktivering av den eteriske hjerne.

Anthakaranna- kanalen utbygges på denne måten gjennom det lavere mentale plan med stigende mental polalisering til følge.


For at vi som åndelig søkende mennesker kan gå fra det stadium hvor vi aspirerer mot Gudsrikets kjærlighet til det stadium hvor vi som disipler av mestrene inngår i nettverket av verdenstjenere på jorden, må LYSET UTVIKLES I HODET.


Lyset i hodet oppstår når kronesenteret gjennom pinealkjertelen og ajna chakraet gjennom hypofysen til sammen aktiverer en åndelig flamme midt inne i hodet.

Først når lyset i hodet brenner klart, kan et menneske bli mottaker av buddhisk visdom og således få en klar, uforvrengt og universell spirituell visdom.


Først når lyset i hodet brenner klart, kan personlighetens glamour og illusjoner oppløses, slik at vår verden blir åpen for enhetens perspektiv og bevissthet, og således at vi under alle forhold kan bevare en indre balanse, oppfatte sjelens signaler og leve etter et åndelig perspektiv.


Lyset i hodet er en forutsetning for en tettere tilknytning til mestrenes indre ashrammer, og lyset i hodet er en forutsetning for at et menneske kan utvikle seg fra en hjertets mystiker til en visdomsorientert esoteriker.


Hvorfor er det så viktig at flest mulig får bygget ut sin anthakarana – kanal?


Bak det 20. århundredes impulser fra Det Store Hvite Broderskap, ligger en grunnleggende bestrebelse på å skape et telepatisk nettverk fra det buddhiske kjærlighets – visdomsplan og til det ide – plan som preger menneskehetens daglige verdier og bestrebelser.


Den langsiktige planlegging går således ut på å bygge en bro igjennom det mentale plan, slik at Hierarkiets åndelige rike og mennesket kommer i sterkere samklang med hverandre og begynner den gradvise sammensmeltning – som er en forutsetning for å skape en lysende sivilisasjon på jorden.


Først når menneskeheten responderer direkte på enhetsplanets kjærlighet – visdom, er det mulig å skape et globalt samfunn basert på spirituelle verdier og på menneskehetens grunnleggende broder/søsterskap.


Skapelsen av broen gjennom mentalplanet er et ledd i den planetare anthakarana.

Gjennom denne kan menneskeheten bli intuitiv og komme i samklang med livets indre virkelighet.


Gjennom den planetare anthakarana kan menneskeheten nå sitt grunnleggende mål om å bli en utstrømmer av Guds lys og kjærlighet på jorden.


Regnbuebroen gjennom mentalplanet skapes etter hvert som tilstrekkelig mange mennesker får lys i hodet, får bygget deres egne anthakaranaer og blir tilknyttet det telepatiske nettverk som kalles Den Nye Gruppe av Verdenstjenere. Dette nettverk kan kun bringe fremtidige impulser fra kjærlighets – visdomsplanet klart igjennom etter hvert som den planetare anthakarana blir bygget gjennom det mentale plan.


Samtidig med at Hierarkiets buddhiske og atmiske verdener nærmer seg menneskeheten som et stadig større strøm av kjærlighet og visdom, starter allerede nå en ennå sterkere åndelig innstrømming.


Denne innstrømming kommer fra Senteret for Guds vilje, Shamballa.

Bak denne innstrømming ligger en beslutning fra Shamballas råd om at menneskehetens vilje skal komme i større overensstemmelse med den guddommelige vilje og plan slik at personlighetenes seperatistiske og materialistiske verdier gradvis kan avløses av et universelt perspektiv som går ut fra helhetens interesser.


Bak beslutningen om en intensivering av Shamballa – kraften i menneskeheten, ligger også den forståelse at det negativets prinsipp i menneskeheten skal svekkes og motvirkes i løpet av relativt kort tid.


Intensiveringen av Guds vilje må komme raskt for at menneskeheten ikke skal fastlåses i materialismens blindgate på et tidspunkt hvor den moderne teknologi med dens medfølgende materialisme kan avspore menneskeheten fra den planlagte utviklingsfase med indre liv og broder/søsterskap.


Kun gjennom en stigende mental polarisering kan vi motta og formidle Shamballa – innstrømmingen på en slik måte at vi blir bevisste medarbeidere under den oppgave å bringe menneskeriket i samklang med den guddommelige plan.


Disiplenes evner til å kunne motta og formidle Shamballa – kraften via deres mentale legemer og høyere chakraer, er prioritert så høyt nå at mesteren D.K (Tibetaneren) har beskrevet stimuleringen av denne evne som et av sine viktigste formål med å diktere bøker gjennom A.A.Bailey.


Menneskets dypeste åndelige formål på jorden er å fungere som et kors som oppstår når vår indre struktur både inneholder den loddrette akse og den vannrette akse.



Når den loddrette akse er innebygget i vår indre struktur, kan vi forbinde himmelen og jorden.

Vi kan bli gjennomstrømmere av guddommelig hensikt, visdom og kjærlighet, og vi kan få den forbindelse med det fysiske plan som er en forutsetning for at vi kan oppfylle vår del av planen om jordens helliggjørelse.


Gjennom den vannrette akse i vår indre korsstruktur kan vi formidle det innstrømmende lys som en belivende vibrasjon til våre medvesener på jorden.


Den vannrette akse kan sees som Kristi arme som i en forlengelse av hjertesenteret favner livet på jorden.


Gjennom den vannrette akse formidler vi medfølelse, omsorg og healing.


Forutsetningen for at den loddrette arm i korset kan skapes, er at broen gjennom det mentale legemet er bygget.


ANTHAKARANA – VITENSKAPEN

Det er den nye og sunne vitenskapen om sinnet som anvender mental substans til å bygge broen mellom personlighet og sjel, og deretter mellom sjelen og den åndelige triade.


Dette betyr aktivt arbeide i en substans som er finere enn substansen i de 3 verdener – hvor igjennom den alminnelige menneskelige utvikling foregår.


Det dreier seg om et substans som mentalplanets tre høyere underplan består av.


Disse symbolske broer vil, når de er bygget, lette bevissthetsstrømmen og skape den kontinuitet i bevisstheten som til sist vil gjøre ende på all frykt for døden, oppheve enhver form for atskillelse og gjøre menneskets hjernebevissthet mottakelig for inntrykk fra de høyere åndelige riker eller fra Guds sinn. På den måten kan mennesket lettere bli innviet i skaperens formål og planer.


Byggingen av anthakaranaens annen halvdel (den som slår bro over bevissthetskløften mellom sjelen og den åndelige triade), kalles visjonenes vitenskap.


Liksom den første halvdel av broen bygges gjennom anvendelse av mental substans, så bygges den annen halvdel gjennom anvendelse av LYS – SUBSTANS.


Anthakarana – vitenskapen er forbundet med energi – problemet i sin helhet, men i sær med den energi som brukes av den enkelte, og med de krefter, hvormed individet forbinder seg med andre individer eller grupper.



Anthakarana – vitenskapen er vitenskapen om den tredobbelte tråd som har eksistert fra tidenes morgen og forbinder det individuelle menneske med dets monadiske kilde.


Erkjennelsen av denne tråd og dens bevisste anvendelse, som VEIEN og METODEN til stadig ekspanderende kontakter, kommer relativt sent i utviklingsprosessen,


Målet for alle aspiranter og disipler er å bli bevisste om denne strømmen av energi i dens forskjellige differensieringer og bevisst å anvende disse energiene på to måter: i det indre til SELVUTVIKLING og til TJENESTE FOR PLANEN og MENNESKEHETEN.


Anthakarana – vitenskapen beskjeftiger seg derfor med hele systemet av energier som strømmer inn, d.v.s med prosessene, anvendelse, transformasjon og fusjon.

Den befatter seg også med de utstrømmende energier og deres forbindelse med omgivelsene og danner derfor basis for vitenskapen om kraftsentrene..


Den virkelige bygning av anthakaranaen skjer først når disippelen definitivt begynner å fokusere seg på de mentale nivåer, og når hans sinn, som en følge av dette, fungerer intelligent og bevisst.


Han skal på dette stadium oppnå en mer presis ide enn han hittil har hatt. Og han må begynne med en dobbelte funksjon som er:


1.Erkjennelse av og mottakelighet for IDEER.

2.Den skapende evne til bevisst å bygge tankeformer.


Det krever en sterk mental innstilling og en nyorientering av sinnets oppfattelse av virkeligheten.


Når disippelen begynner å fokusere seg på det mentale plan (og det er hovedformålet med meditasjonsarbeide), så begynner han å arbeide i mentalt stoff og å oppøve tankens kraft og anvendelsesmuligheter.

Han oppnår en delvis tankekontroll, og han kan vende sinnets søkelys i to retninger;

mot den menneskelige strebens verden og mot sjelsaktivitetens verden.


Liksom sjelen baner seg en vei ved å projisere seg selv som en tråd eller energistrøm inn i de 3 verdener, således begynner disippelen også bevisst å projisere seg inn i de høyere verdener.


Hans energi strømmer inn i det høyere åndelige sinns verden og inn i intuisjonens rike ved hjelp av hans kontrollerende og målrettede tanke. Derved oppstår en motsattrettet aktivitet.


Denne respons mellom den høyere og den lavere tenkeevne omtales symbolsk for lys i det det skapes en ”opplyst” vei mellom personligheten og den åndelige triade via sjelslegemet. På samme måte som sjelen kommer i direkte kontakt med hjernen via tenkeevnen.


Denne ”opplyste vei” er den illuminerende bro.

DEN BYGGES VED MEDITASJON.


Den konstrueres ved en konstant bestrebelse på å tiltrekke intuisjonen, ved å underordne seg og være lydhør overfor planen (som man begynner å oppfatte så snart intuisjonen og sinnet er i kontakt) og ved bevisst å la seg oppta i den tjenende gruppe med henblikk på å bli assimilert i helheten.


Alle disse kvaliteter og aktiviteter er basert på en god karakter og på de kvaliteter som er utviklet på prøvestadiets vei.


Innsatsen for å nå frem til intuisjonen krever STYRT OKKULT MEDITASJON.

Det krever en skolert intelligens slik at grenselinjene mellom en intuitiv erkjennelse og den høyere psykisme kan sees. Det krever en konstant disiplinering av sinnet slik at det ”vedvarende kan holde seg i lyset”, samt utvikling av en kultivert riktig fortolkning, således at den oppnådde intuitive viten kan ikle seg de riktige tankeformer.


Det bør også her slås fast at konstruksjonen av broen, ved hjelp av bevisstheten, med letthet kan fungere både i de høyere og lavere verdener, først og fremst gjennomføres ved hjelp av en klart styrt livstendens, samt ved visse planlagte, omhyggelig tidsbestemte og styrte initiativer med en ny retning og med et nytt fokus, hvilket til stadighet vil føre mennesket i retning av de åndelige realiteters verden.


I den siste prosess vurderes de siste måneders og års fremgang nøye.

Virkningen av fremgangen i det daglige liv og i den legemlige mekanisme studeres omhyggelig, og VILJEN TIL Å LEVE SOM ET ÅNDELIG VESEN bringes inn i bevisstheten med en målrettethet og besluttsomhet som lover øyeblikkelige fremskritt.


BYGGINGEN AV ANTHAKARANAEN FOREGÅR MED SIKKERHET HOS ALLE OPPRIKTIG STUDERENDE.


Når arbeidet utføres intelligent og med full oppmerksomhet om den ønskede bevissthet, og når aspiranten ikke kun er vitende om prosessen, men til like arbeider iherdig og aktivt på å fullføre den, så går arbeidet hurtig fremover, og broen blir bygget.

Således kan alle menneskers åndelige vei, så vel som naturlige aspekter fokuseres hvor det er behov.


For videre og ennå dypere studier av anthakarana – byggingen, vil jeg henvise til boken:

STRÅLENE OG INNVIELSENE av A.Bailey.


Kilder: Boken Stoff til ettertanke, A. Bailey

Okkult leksikon

Boken Hjertes visdom av A. Lorentsen

Boken Strålene og innvielsene, A. Bailey







Mette Telnes 03.04.2015 22:01

Jeg lette etter forklaring på ordet anthakarana-kanalen, som jeg hadde fått i en kanalisering fra Imothep. Denne siden kom opp, og gav en fantastisk forklaring.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg