HVA ER SYNTESE-ENERGIEN?

HVA ER SYNTESE-ENERGIEN?

Innlegg av Arnhild Yalena Rob på Esoterisk Nordens samling i Sandefjord i mars 2012

 

Syntese-energien er en ny energi, en ny kraft, et nytt stoff som har sine egne, særskilte karakteristika. Den utgjør en syntese av 1., 2. og 7. stråle energien, men er allikevel ikke som en eller en kombinasjon av disse.

I kosmisk sammenheng utgjør den et lavere motstykke til en veldig subtil energi. All energi under kosmisk nivå er understråler til den ene eller andre av de kosmiske stråler.

Syntese forener de mange til en.

Den fremherskende stråle-energi i vårt solsystem er 2. stråle, strålen for guddommelig kjærlighet/visdom, og alle de planetariske stråler som vi er i stand til å kontakte, er understråler av denne 2. stråle.

Alle energiene har deres særskilte egenskaper og kvaliteter, da de hver i sær er uttrykk for en særlig guddommelig hensikt.

 

HVA ER SYNTESE-ENERGIENS KVALITETER?

En av dens overordnede kjennetegn og en av dens virkninger er EKSTREM KONFLIKT.

P.g.a syntese-strålens UTSTRÅLENDE  og ABSORBERENDE natur og bevegelse, vil motsetningenes par hurtig bli forent til en helhet. De positive og negative poler utstråles og absorberes i hverandre til et atom, fordi de er likestilt eller i fullkommen samklang.

Det som en gang var såkalt godt eller dårlig, er nå forent til en ny tilstand, en ny manifestasjon, som hverken er god eller dårlig, men rett og slett en evolusjonær bevegelse.

HURTIG og RADIKAL forandring er en av dens karakteristiske virkninger.

Ekstrem konflikt, etterfulgt av hurtig evolusjonær forandring vil komme til uttrykk overalt hvor syntese-energien anvendes.

Kvaliteten, og dermed den utstrålende, betingende og formidlende energi hos syntese-disippelen, er DET ENE LIVS KJÆRLIGHET FORENT MED MENNESKELIG NØD.

Dens primære kvaliteter er firedimensjonale og således meget vanskelig å definere eller beskrive.

Den både UTSTRÅLER og ABSORBERER på samme tid, og skaper dermed en bevegelse og en formidling av bevegelse, som umiddelbart sidestiller de ekstreme motsetninger.

Energien utstråler den positive pol og absorberer den negative pol, hvor den forvalter hver av dem i den form som den er mottatt, og på denne måten illustrerer den igjennom utstråling og absorpsjon i sitt stoff de ekstremer som skal avbalanseres. Det er derfor en av dens kjennetegn og en av dens virkninger er ekstrem konflikt.

Syntese-energien tilpasses igjennom direkte samklang med dens mottak og fordelingssenter.

Enhver disippel kan anvende det senteret som den utgjør til å etablere samklang med Syntese-ashramens fokus.

 

Det avgjørende karakteristika ved denne energien er dens dynamiske evne til å nedfelle. Den nedfeller den guddommelige plan for menneskeheten igjennom konkrete forhold og situasjoner og igjennom særlige hendelser. Disippelen vil anvende denne energi ved å fokusere den inn i de situasjoner og omstendigheter som kan være redskaper for manifestasjonen av planen, men som ikke nødvendigvis er det på det rette tidspunkt.

Ved å fokusere denne energien inn i disse spesielle situasjoner eller omstendigheter, også selv om disse måte forekomme å være i motstrid mot planen, vil energien i seg selv nedfelle den guddommelige plan i manifestasjon igjennom denne spesielle hendelse.

Denne kvaliteten vil til å begynne med være meget vanskelig å skjeldne fra KJÆRLIGHETEN, men det vil være MINDRE EMOSJONELL RESPONS på denne kvaliteten, men mere MENTAL RESPONS, og en voksende utvikling av det vi kjenner som MEDFØLELSE.

Denne kvalitet bringes inn i bevisstheten og redskapet, hvor den vil utvikle menneskehetens INTUITIVE EVNE, men fremfor alt vil den støtte utviklingen av EMPATI. Den vil gjøre det mulig for individet å ha empati for et annet menneske, men allikevel BEFRI HAM FRA DEN SYMPATISKE RELASJON SOM RESULTERER I EMOSJONELLE FORSTYRRELSER, positive eller negative, av forskjellig art. Da vil den LØFTE DEN MENNESKELIGE FORSTÅELSE AV KJÆRLIGHET, og gjennom uttrykkelsen av den opp på mentalplanet.

 

 

HVA BESTÅR FARENE I ?

De største farer ved syntese er helt åpenlyse i lyset av det energien gjør. 7.stråle er magisk i sin innflytelse, og vi må derfor beskytte oss i mot gal benyttelse av energien til selviske formål, kraft, nytelse, spenning o.s.v.

Vi må også virkelig sørge for at vi står fritt og uavhengige i kraften som denne energien skaper, inntil det tidspunktet kommer hvor denne konflikten har fullført sitt arbeide, og den utviklingmessige forandring slår igjennom.

Hvis disippelen lar seg dra inn i konflikten, så blir han overstrømmet av den, og vil være ute av stand til å fullføre den oppgaven som er påbegynt. Skjer dette, så vil alle de involverte lide nederlag på en eller annen måte, for en tidlig avbrytelse av energien, uansett årsak, er en åpen invitasjon til mørkets krefter til å angripe.

Når syklusen derfor først er påbegynt, må den fullføres, hvis vanskelige karmiske følger skal unngås.

Syntese-disippelen vil alltid møte på og arbeide med motsetningenes par som paradoks, og slik vil dette paradoks tilsynelatende framtre som det som styrer og regjerer i hans liv. Og allikevel vil det nye vokse frem av dette paradoks.

HVORDAN KOMMER DEN TIL UTTRYKK?

1., 2. og 7. stråle blandes til en syntese med henblikk på å manifestere den ashramiske plan i den ytre verden.

Syntese-ashramen bringer den planetariske hensikt i fokus, og gjennom kjærlighetens energi omsetter de det guddommelige formål til en plan som de formidler til oss, slik at vi kan bringe den til utfoldelse i menneskehetens ytre liv og virke.

Morya, Tibetaneren og Greven bringer disse 3 energier i et triangulært fokus på det ashramiske plan, og gjennom sirkulasjon av åndelig kraft innenfor denne triangel, forenes disse 3 energier til DEN NYE SYNTESE.

Etterhvert som vår voksende mottakelighet blir bedre og bedre i stand til å romme og uttrykke denne syntese i tjeneste for den guddommelige plan for menneskeheten, vil den komme til uttrykk og virke igjennom en fortsatt voksende kvalitet og i omfang.

Høyere opp, når syntese-energien oss gjennom Syntesens Avatar. Han arbeider under ledelse av et større kosmisk liv og forener energiene til et lavere motstykke til en kosmisk energi, som fremdeles er for høy og for subtil i frekvens til at den kan nå oss.

Avataren frigir den nye syntese til den Planetariske Logos og Kristus, som igjen frigir den til den nye Syntese-ashram igjennom dens fokus til Morya, Tibetaneren og Greven.

Disse tre anvender flere metoder til å frigi den energi som skal fordeles til og igjennom menneskeheten til planetens deva-liv.

Energien frigis til 7 disipler på tråden, som hver i sær tjener i inkarnasjon som disippel innen for et særlig område av det menneskelige liv.

 

 

 

 

 

Igjennom særlige meditasjonsbestrebelser, som utføres både individuelt og i gruppe-sammenheng, på en måte som styrer energien i overensstemmelse med de manifestasjonsveiene som er indikert i den guddommelige plan for menneskeheten.

De disiplene som dras inn i en relasjon til en av disse 7 disipler på tråden, utgjør 7 store grupper, som viderefører fordelingsprosessen gjennom deres valgte tjeneste-aktiviteter, anvendelse av syntese-energien i deres daglige liv og virke og via utstråling av den igjennom det nettverket som menneskeheten utgjør.

I tilknytning til dette, nedtransformerer disse 7 grupper energien ned til de lavere naturriker, både bevisst og ubevisst, og derved tilpasser de ytterligere det planetariske liv til den nye syntese.

SYNTESENS DEVA OG HVORDAN VI KAN SAMARBEIDE MED DEN

Syntesens deva er den fullkomne forening av ånd, stoff og bevissthet.Hvis man tenker seg Ånden som en blå/hvit ild, bevisstheten som et punkt av gylden ild og stoffet som et punkt av violett ild, og at disse former for ild blandes til en forening av ild, så er dette SYNTESENS DEVA, den fullkomne flamme.

En kan se for seg hvorledes denne devaen fortærer det ytre livs former, og idet disse fortæres, gis formen dens tjenesteliv og bringer den i fullkommen samklang med dens høyere motstykke og det formål den ble skapt for, idet den forvandler all motstand i mot den guddommelige plan til tjeneste-aktivitet overfor planen, og i fullbyrdelsen av formen toner den fullendte tone frem.

Hvis vi visualiserer samklangen mellom Den Planetariske logos, planeten Venus og den Åndelig Sol`s Logos og ser hvordan denne solare ild-triangel, igjennom en høyere kosmisk triangel, bringes i samklang med hele det manifesterte kosmos`s Ene Liv, og ser bevegelsen - utstrømningen fra Det ene Livs senter, Hans Plan i Syntese-impulsen, og vi ser den fullkomne ilds bevegelse ned igjennom denne samklang; fra Det Ene Livs senter - identifisert som syntesen, og bringer den i fokus i det nye syntese-senteret i det planetariske livs eterlegeme, så kan vi få en anelse om hva dette dreier seg om!!

Vi trener på dette ved at vi mediterer og ser for oss oss selv som Gruppe-sjel, som er fokusert i Grotten, og som etablerer en samklang med Ashramens gruppeliv, de 3 mestre som utgjør ashramens brennpunkt (den overskyggende Kristus), Den Planetariske Logos og Syntesens Avatar, og gjennom dette skaper vi et Syntese-senter i planetens eterlegeme på alle de stofflige-vibrerende planer. Og vi visualiserer denne trefoldige ild- den fullkomne flamme i hjertet av senteret, og derfra fokuserer vi oppmerksomheten på menneskenes liv og virke, som har til oppgave å virkeliggjøre Den Planetariske Logo`s hensikt og plan. Og deretter kan vi overføre denne Syntese-impulsen til situasjoner/forhold i den ytre verden.

Vi overfører impulsen/syntese-gnisten fra senterets sentrale flamme, som lyser i stoff-kreftene hos dette aspekt av det menneskelige liv; ilden-stoffets violette flamme, som lyser og gnistrer i den bevissthet som innenfor et område tjener bevissthetens gylne flamme- og Åndens blå/hvite ild som lyser og gnistrer i den høyeste frekvens. Vi visualiserer hvorledes disse flammer forenes til Syntesens ild, den ild som fortærer formene innenfor et spesifikt aktivitetsområde, og i det de fortæres, manifesterer det formålet de ble skapt for, og gjennom dette transmuteres enhver motstand i mot den aktive manifestasjon av den guddommelige plan for menneskeheten innenfor dette aktivitetsområde. Igjennom denne ild utstråler det åndelige lys, den åndelige kjærlighet og den åndelige kraft til menneskehetens sjel igjennom dens liv og virke.

Som gruppe-sjel fokuserer vi oppmerksomheten også på vårt individuelle redskap  som vi virker igjennom, og vi visualiserer hvorledes vi nedfeller Syntesens ild, som fortærer redskapet og manifesterer den guddommelige plan, og gjennom dette transmuteres all dens motstand i mot aktivt samarbeide med den guddommelige plan, og konkret med Sjelens evolusjonsplan, og utstråler Sjelens lys, kjærlighet og kraft igjennom den åndelige fortæring av redskapet inn i og gjennom omgivelsene og den verden vi lever i. På denne måten transfigurerer og overfører den til den bevisste inkarnerte Sjels redskap........

Her har vi fått "oppskriften" på hvordan vi skal gå frem, men kan vi bruke dette der hvor vi ser og mener at ting bør endres? La oss ta en diskusjon på dette.....Hva kan farene være??

 

 

HVORDAN KAN VI TILPASSE OG ANVENDE DEN KORREKT I TJENESTE OVERFOR DEN GUDDOMMELIGE PLAN I MENNESKEHETEN?

Syntese-energien forener altså de mange til en. En av dens virkninger er ekstrem konflikt, og en av de største farer ved syntese er helt åpenlyst i lyset av det energien gjør.

Vi må sørge for å stå fritt og uavhengig av den konflikt i kraften som denne energien skaper, inntil det tidspunktet kommer hvor konflikt har utført sitt arbeide og den utviklingsmessige forandring slår igjennom.

Hvis disippelen lar seg dra inn i konflikten, blir han overstrømmet av den og vil være ute av stand til å fordele den videre strøm av energi som er nødvendig for å kunne fullføre den oppgaven som er påbegynt.

For å kunne lykkes med å anvende syntese-energien, så er det nødvendig å frigjøre seg fra ALLE følelser i.f.t situasjonen eller omstendighetene. Man må heve seg over følelsen av godt/dårlig, behagelig/ubehagelig, ønskverdig eler ikke ønskverdig, og anerkjenne BEHOVET FOR FORANDRING.

En endring fra et avtagende mørke til et voksende og illuminerende lys blir en generell nødvendighet, og dette mål skal oppnås HVERT ENESTE ØYEBLIKK.

Ens kjærlighet må omfatte ALLE, uten å skjeldne. Ens medfølelse oppfyller et behov, lindrer og stiller smerte, tilgir og fjerner skyldfølelse, og til sist forvandler hat i mange avskygninger til forestående kjærlighet.

Disippelen som arbeider med denne energi, søker RETTE RELASJONER mellom alle tilsynelatende atskilte deler, slik at det som forekommer falskt og uvirkelig, til sist sees på som en fasett av sannhetens mangefasettede juvel.

Ikke noe skal avskrives som virkelig falskt, galt eller dårlig, men settes i rett relasjon til de øvrige deler av sannheten. Helheten/totalsummen blir da del av det hittil manglende mønster i den guddommelige plan for menneskeheten, og tjener dermed sitt formål. Når det skjer, blir den en illuminerende kraft i verden.

Energien vil bli frigitt i nøye overensstemmelse med KRAFTPOTENSIALE i tjeneste.

Den enkelte kan bringe deres legemer, Sjelen og Monaden i samklang, og i det dere da rekker i mot Kilden, så vil dere motta energien I OVERENSSTEMMELSE MED DEN FULLKOMMENHET/IKKE FULLKOMMENHET i deres egen indre samklang, og deres kraftpotensiale i tjeneste.

Teknisk sett anvendes energien direkte i situsjonen eller de foreliggende omstendighetene igjennom mediativ veiledning og bruken av stemme, hender eller øyne som redskap for fordelingen. Sistnevnte bringes fra det mediative fokus først i samklang med den innstrømmende syntese, og derpå gjennom syntese-devaene i det eteriske nettverk.

Hvis dere har lagt merke til det, så kom dette frem i vår meditasjon i Vannmannens tegn.

Det er veldig annerledes å bære en syntese av 1., 2. og 7. stråle enn det er å enten en kombinasjon av disse tre, eller en eller to av disse energier.

Dere vil oppdage at selv om disse energiers egenskaper og kvaliteter grunnleggende sett inngår i syntesen, så er det ikke desto mindre i seg selv, som grunnleggende kvaliteter, vanskelig tilgjengelige og medvirkende til en ny og annerledes egenskap og kvalitet, som utgjør selve syntesen.

For overhodet å kunne nærme oss en forståelse av syntesen, så er det nødvendig, i så høy grad som mulig, å ta alt det som dere vet om disse 3 stråler inn i deres bevissthet, og ut i fra den viten, bevege dere opp i frekvens til den 2. kosmiske stråle for kjærlighet/visdom eller ren forståelse, som disse tre er understråler til, at dere kan nærme dere en forståelse av syntesen.

SYNTESENS AVATAR

Slike høye avatarer er "overførere av energier", og er i høy grad mottakelige for kosmiske impresjoner og for vibrasjoner fra gruppen av ytre planetariske avatarer, som står klare til å fungere som tilintetgjørende eller oppbyggende energier over alt i vårt solsystem, og de står under Sollogos` ledelse.

Tibetaneren sier i Strålene og Innvielsene: En av dem er Syntesens Avatar, som arbeider sammen med kristus. Disse ytre planetariske avatarer har ikke nådd deres høye åndelige utviklingstrinn på vår planet, og heller ikke i vårt solsystem. Deres opprinnelse, utspring og åndelige relasjoner er et stort mysterium selv for de planetariske Logoi, som de kommer og hjelper når den invokative bønn fra en planet er stor nok. Ikke tro at de kommer for å rette det gale eller for å stanse det onde. Noen få kan gjøre det, men Syntesens Avatars konstruktive arbeid er tydelig, sett ut fra navn som han er kjent under.

Han kommer til jorden for å fremme manifestasjon av forening, enhetsskapelse og innbyrdes relasjoner, og han kommer for å spre og tilpasse 1. stråle. Han har forpliktet seg til å stimulere de 3 grupper: Shamballas styrende formidlere, Nirmanakayerne (fungerer ved et punkt midt mellom Hierarkiet og Shamballa) og den nye gruppe av verdenstjenere, med dynamisk energi, og på en gåtefull måte forbinde de med hverandre, slik at det vil komme en ny syntese og samordning på jorden. Alle disse avatarer tilfører energi i det omfang den enkelte planet er i stand til å motta.

Vi, som enkeltvesener, kan ta del i dette hvis vi forbinder vår skjebne og tjeneste med den nye gruppe av verdenstjenere. Gjør vi dette, vil vi befinne oss direkte i en åndelig nedstrømming av guddommelig energi.

Avataren vil forene i seg  guddommens 3 prinsipper. Han vil ikke oppnå den fulle opplysning som Buddha eller det fulle uttrykk for Kristi guddommelige kjærlighet, men vil romme et stort mål av visdom og kjærlighet + den "materialiserende" makt, noe som vil sette ham i stand til å GRUNNLEGGE EN GUDDOMMELIG KRAFTSTASJON PÅ DET FYSISKE PLAN.

Hans oppgave er på mange måter mye vanskeligere enn de to forutgående avatarers, fordi han ikke bare rommer de to guddommelige prinsippers energier, som hans til store brødre allerede har forankret på planeten, men mye av et 3. guddommelig prinsipp, som hittil ikke har vært i anvendelse på planeten. Han bringer Guds vilje i manifestasjon, og denne viljen kjenner vi i virkeligheten ennå ikke noe til. Så vanskelig er hans oppgave at den nye gruppe av verdenstjenere blir trent opp til å kunne assistere ham. På denne måten vil det ved ham forankres et aspekt av 1. stråles prinsipp på jorden.

Planen vil være den dynamiske impuls for denne tredje og vitale energi som vil gjennomtrenge tempelets forgård og UTGJØRE ET INNVIELSES-TEMPEL PÅ DET FYSISKE PLAN, og på denne måten eksternalisere Hierarkiets aktiviteter, hvor det er mulig. Da vil den 1. innvielse vil kunne finne sted på jorden, og den vil da lenger ikke være en skjult hemmelighet. Dette er forgårdens innvielse hvor sjelens tilnærmelse på nedstigningens vei i manifestasjon, og deretter personlighetens tilegnelse av den guddommelige energi på oppstigningens vei, finne sted.

Den snarlige tilsynekomst av den avatar som vil GRUNNLEGGE EN LYS OG KRAFTSTASJON PÅ DET FYSISKE PLAN vil avhenge av hvor hurtig de integrerte personligheter, som viser kjærlighet, som kan tenke og tjene, vil utvikle seg og tre frem.

Denne avataren kan betraktes som Guds/Sollogos vise-regenter, som kan og vil samarbeide med livets og kjærlighetens ånd på vår planet- den Ene, i hvem vi røres og er. De kan av visse tenkere betraktes som den høyeste erkeengel, hvis arbeide blir muliggjort gjennom Kristus og hans disiplers virksomhet, den sanne og levende kirke.

Syntesens avatar er altså nært knyttet til det guddommelige viljes aspekt, og hans medvirkning har blitt mulig gjennom Kristus`s egen beherskelse av den høyeste åndelige vilje.

Syntesens avatar arbeider under syntesens store naturlov og skaper ENHET, SAMLING og FUSJON.

Hans funksjon, i forening med Kristus-energien, er Å UTVIKLE ÅNDELIG VILJE I MENNESKEHETEN og VILJEN TIL DET GODE, og hans makt virker på 3 områder i dag:

I selve det åndelige Hierarki, hvor den åpenbarer viljen til det gode, som gudsriket vil bli et uttrykk for, og dessuten det guddommelige formål.

De Forente Nasjoners generalforsamling, men ikke i Sikkerhetsrådet. Han er der for å fremkalle en langsom, men stadig voksende vilje til enhet.

I menneskemassene over alt på jorden, for å fremkalle den indre tilskyndelse til en generell forbedring.

Hans aktivitet er nødvendigvis masse-aktivitet, for han kan kanalisere sin egen energi gjennom en helhet; det gruppe-bevisste hierarki, De Forente Nasjoner og menneskeheten.

Brennpunktet for hans bestrebelse og middelet som hans energi fordeles igjennom, er den nye gruppe av verdenstjenere. Denne gruppen er i særlig grad forbundet med Syntesens Avatar.

Virkningen av Syntesens Avatar forsterker den generelle innflytelse fra Vannbærerens tidsalder, og kan iaktas på det fysiske plan gjennom de mangfoldige fusjoner og sammenslutninger som vi kan se over hele verden.

Før integrasjon og syntese blir mulig, så må 1. stråle NEDBRYTE ALT DET SOM HINDRER INTEGRASJON, OG ALT DET SOM HINDRER EN NØDVENDIG SYNTESE.

Menneskene må også selv nedbryte fordommer, fiendeskaper og de fikse ideer som har forhindret syntese og skapt kløfter og hindret riktig forståelse.

 

GREVEN FORMIDLER OM SYNTESENS AVATAR:

Avataren frigir den nye syntese til Den Planetariske Logos og Kristus, som igjen frigir den til den nye Syntese-ashramen igjennom dens fokus: Mesteren M, Mesteren R og Mesteren D.K.

Disse 3 anvender flere metoder til å frigi den energi som skal fordeles til og igjennom menneskeheten til planetens deva-liv.

Denne energien frigis til 7 disipler på tråden, som hver i sær fungerer som Sjel i ashramen, og som hver i sær tjener i inkarnasjon som disippel innenfor et særlig område av det menneskelige liv.

Disse 7 disipler viderefører, hver innenfor deres område, fordelingen av syntese-energien på trefoldig måte:

1. Igjennom en skapende tjenestehandling. Det refereres til kreativitet innenfor områder som kunst, musikk, medisin, psykologi etc.

2. Igjennom grupper av disipler som arbeider med disse, såvel esoterisk som eksoterisk, innenfor alle områder av den menneskelige bestrebelse til gavn for hele menneskeheten.

3. Igjennom særlige meditasjonsbestrebelser, som utføres både individuelt som i gruppesammenheng med likesinnede (som i vår gruppe).

De mange disipler som dras inn i relasjon til en av disse 7 disipler på tråden, utgjør 7 store grupper, som igjen viderefører fordelingsprosessen igjennom:

1. Deres valgte tjenesteaktiviteter.

2.Anvendelse av syntese-energien i deres daglige liv og virke og via utstråling av den igjennom de nettverk som menneskeheten utgjør.

I tilknytning til det ovenstående,nedtransformerer disse 7 grupper av disipler energien til de lavere naturriker, både bevisst og ubevisst, og derved tilpasser de ytterligere det planetariske liv til den nye syntese.

SYNTESE-DISIPPELENS KRAFT ER DEN GUDDOMMELIGE HENSIKTS KRAFT FORENET MED DET MENNESKELIGE BEHOV.

KVALITETEN, OG DERMED DEN UTSTRÅLENDE, BETINGEDE OG FORMIDLENDE ENERGI, ER DET ENE LIVS KJÆRLIGHET FORENET MED DEN MENNESKELIGE NØD.

TJENESTE-KAPASITETEN HOS SYNTESE-DISIPPELEN ER DIREKTE FORBUNDET MED HANS EVNE TIL Å ORGANISERE OVENSTÅENDE INNENFOR RAMMENE, OG BASERT PÅ DET SOM ER FALSK OG UVIRKELIG.

ALLTID VIL HAN MØTE OG ARBEIDE MED MOTSETNINGENES PAR SOM PARADOKS, OG SÅLEDES VIL DETTE PARADOKS TILSYNELATENDE FREMTRE SOM DET SOM STYRER OG REGJERER I HANS LIV. OG ALLIKEVEL VIL DET NYE VOKSE FREM AV DETTE PARADOKS.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg