FRA FISKE- TIDSALDER TIL VANNBÆRER - TIDSALDER

FISKETIDSALDERENS SYMBOL: ICHTHYS=I=JESUS, CH= KRISTUS, TH= GUD, Y= SØNN, S= FRELSER

OVERGANGEN TIL VANNBÆRERTIDSALDEREN

6. stråle har vært avtagende siden år 1625, og 7. stråle har vært intensivert siden 1675. Som det fremgår av oversikten på bildet, så er det en overlapping mellom 6. og 7. stråle i perioden fra ca. 1875 - 2125, så dette er vi midt inne i nå.

Fra Den hemmelige lære av Blavatsky, vet vi at de 7 stråler er oppbyggende krefter, og at de utgjør summen av alt som er i det manifesterte univers.
I Bailey litteraturen finnes det mye undervisning om de 7 stråler, så vet du ikke noe om dette fra før, så anbefaler jeg at du innhenter informasjon om disse før du begir deg ut på denne artikkelen.

KJENNETEGN PÅ 6. STRÅLE:


RELIGIØSITET
IDEALISME
ASTRAL POLARISERING
DET ENKELTE MENNESKE
ANALYSERENDE INTELLEKT
"SANS FOR VERDIER"
FANATISME
MARTYRIUM

DUALITET: 2 POLER, FRYKT FOR HELVETE/LENGSEL ETTER HIMMELEN
6. stråle er kompromissløs.
Frans av Assissi er det beste symbol på Fiskenes Tidsalder


KJENNETEGN PÅ 7. STRÅLE:VITENSKAPELIGHET
REALISME (PRAKTISK IDEALISME)
PRAKTISK NATUR (HIMMELEN SKAL UTTRYKKES PÅ JORDEN)
MENTAL - FYSISK POLARISERING
"GRUPPE - DYNAMIKK"
SYNTESE - SKAPELSE
"SANS FOR LIVET SOM RITUAL"
FENOMEN - ORIENTERING
MATERIALISME

- Det indre og det ytre danser sammen
- Harmoni mellom oppe/nede, indre/ytre

Når en stråleimpuls forlater en race eller klode, et planet eller solsystem, så må man ikke tro at den forsvinner helt. Den forlater simpelthen den avgrensning den stimulerte og blir fokusert et annet sted.

Når en syklus nærmer seg sin avslutning, vil mere og mere av strålens kraft eller magnetisme merkes andre steder, inntil praktisk talt hele impulsen sendes videre uberørt.

DET ER DETTE SOM NÅ HOLDER PÅ Å SKJE I RELASJON TIL DEN 6. ELLER HENGIVENHETENS STRÅLE.

Egoer/sjeler som er på denne stråle, vil ta form andre steder, på andre kloder og i andre kjeder, og ikke så mye på vår planet.
Strålens vibrasjon vil stilne av for vårt vedkommende, og vil øke sin aktivitet et annet sted.

Når det gjelder disipler på jorden nå som har en 6. stråle sjel, så tror jeg at det er flere som får anledning til å skifte over fra en 6. stråle til en 2. stråle sjel. Dette er vel fordi de er verdifulle tjenere nå når vi for fullt går inn i Den Nye Tid. Ellers er det  veldig mange 6. stråle egoer på jorden nå, og det vil gå ca 200 år før alle 6. stråle egoer er ute av inkarnasjon.
I min krets, vet jeg om 2-3 personer som har gjennomgått denne overføringen av sjelsstrålen i inneværende liv. Det er som kjent ingen regler uten unntak, de aller fleste beholder samme sjelsstråle i liv etter liv, men personlighetsstrålen skifter.

Vår planet og alle som lever på den vil bli positive og ikke - mottakelige og midlertidig frastøte denne bestemte krafttype. Jeg føler personlig at jeg frastøter denne stråle nå.

Dempningen av det man kaller kristen entusiasme, er en psykisk manifestasjon av dette.
Den strålen som chohanen Jesus er på, vil ikke lenger i samme utstrekning, sende kraft inn i den form han har bygget, og derfor vil den langsomt, men sikkert, gå i oppløsning etter å ha tjent sitt formål i 2000 år nå.

Kirkene og frimureriet står i dag overfor menneskehetens kritiske sinns domstol, og kjennelsen har lydt fra massenes sinn, at de begge feilet i deres guddommelige bestemte oppgaver. Det erkjennes overalt at det må tilføres nytt liv og skje store forandringer i de menneskenes holdninger og skolering , de som arbeider gjennom og i disse to organer for sannhet.

Disse forandringer vil kreve en  ny visjon og en ny innstilling til livserfaring.Senere vil den samme kraft vende tilbake og en ny form vil langsomt bli til, men med en form som er bedre egnet.

Kristendommen er først og fremst en religion som viser mennesket dets dualitet, som således skaper grunnlaget for den fremtidige enhet.
Dette trinn har vært absolutt nødvendig og har tjent menneskeheten godt. Formålet og hensikten med kristendommen har vært klart og høyt, og den har gjennomført dette guddommelige arbeide. I dag holder den på å bli fortrengt, men av hvilken ny formulering av sannhet er ennå ikke åpenbart.

Lyset strømmer langsomt inn i menneskenes liv, og i denne opplyste stråleglans vil han formulere den nye religion og nå til en ny forkynnelse av gammel sannhet.Gjennom det opplyste sinns linse, vil han om kort tid se hittil ukjente guddommelige aspekter.


"DET SOM ER ET MYSTERIUM, SKAL IKKE LENGER VÆRE DET, OG DET SOM HAR VÆRT TILSLØRT, VIL NÅ BLI AVSLØRT. DET SOM HAR VÆRT TILBAKETRUKKET VIL NÅ KOMME FREM I LYSET, OG ALLE MENNESKER SKAL SE, OG SAMMEN VIL DE GLEDE SEG. DEN TID VIL KOMME HVOR FORTVILELSE HAR UTFØRT SITT GODTGJØRENDE ARBEIDE, HVOR ALLE TING ER TILINTETGJORT, OG HVOR MENNESKENE GJENNOM LIDELSE HAR PRØVET Å VÆRE PREGET AV DET SOM DE KASTET BORT I DERES TÅPELIGE STREBEN ETTER DET SOM VAR RETT VED HÅNDEN OG LETT Å OPPNÅ. DA DE BESATT DET, VISTE DET SEG Å VÆRE DØDENS REDSKAP - DOG SØKTE MENNESKET LIV OG IKKE DØD".

Slik lyder den gamle kommentar, når den beskriver den syklus som menneskeheten nå gjennomlever. (skrevet i 1940 årene).

7. STRÅLE

Hovedproblemet i dag er at to meget sterke stråler er virksomme på samme tid. Fremdeles er virkningen av disse strålene så likelig avbalansert at det er skapt en situasjon som i gamle arkiver beskrives på følgende måte:

"EN SPLITTELSENS TID, HVOR FJELLENE SOM HITTIL HAR GITT LY, STYRTER SAMMEN FRA DERES HØYDER, OG MENNESKENES STEMMER FORSVINNER I BRAKET OG TORDENEN FRA FALLET".

Slike perioder oppstår kun sjeldent og med lange mellomrom, og hver gang de kommer så innleder det til en særlig betydningsfull periode av guddommelig aktivitet.

Gamle ting forsvinner fullstendig, men allikevel gjenopprettes eldgamle avgrensninger.

Den 7. stråle for ceremoniell orden eller ritual holder på å manifestere seg og den 6. stråle for idealisme eller abstrakt visjon holder langsomt på å forsvinne.

Den 7. stråle vil bringe det til uttrykk som tidligere ble skuet, pluss det som utgjorde idealene i den forutgående cyklus med den 6. stråles kvalitet.

Det som er interessant er at en stråle (den 6.) forbereder veien for en annen stråle (den 7.),og forutsetningen for hvilken stråle det er som kommer i manifestasjon, avhenger av Planen og den guddommelige hensikt.

Det er sjelden at to stråler følger hverandre i nummerraden, slik som det nå er tilfellet. Når slikt som dette skjer, så følger virkning hurtig årsak, og dette kan i dag skape grunnlag for et sikkert håp.....

Den 6. stråles påvirkning tjente til å dra menneskehetens sinn mot et ideal, slik som individuell oppofrelse eller tjeneste, og den MYSTISKE VISJON var periodens vannstandsmerke. Uttalige veiledende mystikere sto frem i occidenten og i orienten.

Den 7. stråles påvirkning vil til sin tid skape MAGIKEREN, men i denne tidsalder, vil magikeren i overveiende grad tilhøre skaren av HVITE MAGIKERE ( til forskjell fra den atlantiske periode hvor hovedvekten lå på det selviske eller på den sorte magi).Den HVITE MAGIKER arbeider med naturens krefter og fører dem tilbake til den fremskredne menneskehets kontroll.

Det er nødvendig at MYSTIKEREN blir OKKULTIST, og at nåtidens aspirant skoleres til rette motiver, til tankekontroll og til broder/søster kjærlighet, der alt sammen må og skal ytres gjennom HARMLØSHET.

Den sterkeste kraft i verden i dag er harmløshet.

Her sier Tibetaneren at han ikke snakker om IKKE - MOTSTAND, men om den positive mentale holdning, som ikke frembringer onde tanker.

DEN SOM IKKE TENKER ONDT OG SOM IKKE SKADER NOEN ER BORGER I GUDS VERDEN.

Disse følgende relasjoner mellom 6. og 7. stråle må være helt klart oppfattet, og de studerende må forstå relasjonen mellom den umiddelbare fortid og den nærmeste fremtid, og i denne relasjon se virekliggjørelsen av Guds plan og den kommende frelse av racen:

1. Den 6. stråle næret VISJONEN.
    Den 7. stråle vil MATERIALISERE det som denne visjonen åpenbarte.
2. Den 6. stråle skapte MYSTIKEREN, som er kulminasjonen for aspiranten.
    Den 7. stråle vil utvikle MAGIKEREN, som virker innenfor den HVITE MAGI`S  
    område.
3. Den 6. stråle førte som en del av evolusjonære planen til ADSKILLELSER, til 
    nasjonalisme og til sekterisme p.g.a tenkeevnens selektive natur og deres 
    tendens til å dele og adskille.
    Den 7. stråle vil føre til FUSJON og SYNTESE, i det dens energier er av en
    type som FORENER ÅND og MATERIE.
4. Den 6. stråles aktivitet førte til dannelsen av skarer av disipler som arbeidet
    i grupper, men ikke i nær relasjon, og med tendens til INNBYRDES 
    UENIGHET p.g.a PERSONLIGHETSREAKSJONER.
     Den 7. stråle vil skolere og igangsette grupper av innviede som arbeider
     I NÆR OVERENSSTEMMELSE MED PLANEN OG MED HVERANDRE.
5.  Den 6. stråle brakte følelsen av DUALITET til en menneskehet som betraktet
     seg selv som en fysisk enhet. De akademiske materialistiske psykologer
     er eksponenter for denne holdning.
     Den 7. stråle vil innlede følelsen av EN HØYERE ENHET.
     For det første følelsen av en integrert personlighet hva angår massene,
     og for det andre en FUSJON AV SJEL OG LEGEME, når det gjelder 
     verdensaspirantene.
6.  Den 6. stråle differentierer det aspektet av universell energi som vi
     kjenner som den moderne elektrisitet, og som skaptes for å tjene 
     menneskets materielle behov.
     Den 7. stråle vil gjøre mennesket fortrolig med en type av elektriske 
     fenomener som frembringer koordinasjon av alle former.
7.   Den 6.stråles påvirkning skapte følgende utvikling av følgende kunnskaper i 
      menneskenes sinn:

a. Viten om det fysiske plans lys og elektristitet.
b. Blant verdens esoterikere og spiritualister viten om det astrale lys.
c. Interesse for opplysning, både fysisk og mentalt.
d. Astrofysikk og de nyere astronomiske oppdagelser.

    Den 7. stråle vil endre de teorier som racens fremskredne tenkere har
    fremsatt til KJENNSGJERNINGER i de fremtidige utdannelsessystemer.
    Utdannelse og økt forståelse for opplysning innenfor alle områder vil til
    slutt bli betraktet som synonyme idealer.

8.  Den 6. stråle belærte om betydningen av OFFER, og i denne lære var  
     korsfestelsen et enestående tegn for de innviede. Filantropi (menneske-
     kjærlighet) var for den fremskredne del av menneskeheten uttrykk for
     samme lære. Det tåkete ideal om ganske enklet "å være vennlig" er samme 
     motivasjon tilpasset de ikke - tenkende mennesker.
     Den 7. stråle vil føre begrepet om GRUPPE - TJENESTE og OFFER til de 
     kommende innviedes bevissthet. Dette vil innlede tidsalderen for
     "GUDDOMMELIG TJENESTE".
     Visjonen om den enkeltes bidrag til offer og tjeneste, til gruppen og til
     gruppe - idealet, vil i den nye tidsalder være målet for massene av frem -
     skredne tenkere, mens broderskap/søsterskap vil være nøkkelordet for
     menneskehetens bestrebelser.
     Disse ord har en større mening og betydning enn nåtidens mennesker 
     (skrevet i 1940 årene) kan vite og forstå.

9.  Den 6. stråle fremmet veksten av individualismen ånd.
     Grupper eksisterer, men det er grupper av individuelle som er samlet
     om EN ENKELT PERSON.
     Den 7. stråle vil nære GRUPPE - ÅNDEN og GRUPPE - RYTMEN.
     Gruppens mål og gruppens rituelle virke vil utgjøre den ytre tilkennegivelse.

10. Den 6. stråles innflytelse ga menneskene evne til å erkjenne den
     HISTORISKE KRISTUS og til Å UTVIKLE STRUKTUREN FOR DEN KRISTNE TRO,
     farget av VISJONEN OM EN KJÆRLIGHETENS STORE SØNN, men kvalifisert
     av en utpreget MILITANT HOLDNING og SEPERATISME som følge av SNEVER
     IDEALISME.
     Den 7. stråle vil gi mennesket evnen til å erkjenne DEN KOSMISKE KRISTUS,
     OG TIL Å SKAPE DEN FREMTIDIGE VITENSKAPELIGE RELIGION OM LYSET.
     Dette vil sette mennesket i stand til å fullbyrde budskapet fra den
     historiske Kristus om å la hans lys utstråle.

11. Den 6. stråle skapte de STORE IDEALISTISKE RELIGIONER med deres visjon 
     og deres begrensning, en begrensning som er nødvendig for å beskytte 
     unge sjeler.
     Den 7. stråle vil befri de utviklede sjeler fra barneværelset og innlede
     den vitenskapelige forståelse av den guddommelige hensikt, som vil gi
     næring til den kommende RELIGIØSE SYNTESE.
 
12. Den 6. stråles påvirkning har vært å fremme de seperatistiske instinkter -
     dogmatisk religion, vitenskapelig saklig nøyaktighet, tankeretninger med 
     deres doktrinære barrierer og ekslusivitet, samt kulten om patriotisme.
     Den 7. stråle vil berede veien for erkjennelsen av DET STØRRE VIDSYN 
     som vil materialisere seg som DEN NYE VERDENSRELIGION.
     Den vil betone ENHET, men utelukke ENSARTETHET, den vil forberede
     den vitenskapelige teknikk som vil påvise DET UNIVERSELLE LYS, som
     enhver form tilslører og skjuler, og også forberede den INTER -
     NASJONALISME som vil komme til uttrykk som PRAKTISK BRODERSKAP og
     som FRED og GOD VILJE mellom folkeslag.

Tibetaneren sier at dette er tilstrekkelig til å vise dere skjønnheten i den forberedelse den 6. store stråle - herre for idealisme har utført i arbeidet for den store 7. stråle - herre.

De periodene som har virkelig betydning i en syklus, er i begynnelsen og i slutten av en syklus, pluss i de tidspunkter hvor det skjer en overlapping og en sammensmeltning.

Dette viser seg i verden som store revolusjoner, store naturkatastrofer og fundamentale omveltninger innenfor Hierarkiets 3 områder;
området for Verdenslæreren, for overhodet for en rotrace, Manuen, og for lederen av sivilisasjonen (Greven).

På de tidspunkter hvor sammensmeltning finner sted, krysser strømninger hverandre, og hele systemet synes å befinne seg i en kaotisk tilstand.
I motsetning til i tider hvor den innkommende vibrasjon er stabilisert og den gamle er forsvunnet, da manifesteres en periode i ro og tilsynelatende likevekt.

Den 7. stråle tiltar langsomt i styrke, og har i lang tid stimulert og fremskyndet alle 5. stråle nasjoners aktivitet.

En av de store mål for 7. stråles energi er å samle og forbinde ånd/materie, og også substans/form.
Vitenskapelig arbeid er tett forbundet med denne bestrebelse, og vekselvirkningen mellom herskerne av den 5., den 2. og den 7. stråle, bistått av herskeren på 1. stråle, helt avgjort vil resultere i skapelsen av nye former.

Et stort antall av 7. stråles sjeler og 7. stråles personligheter kommer nå inn i inkarnasjon, og de har fått oppgaven med å organisere den nye æras aktiviteter og få en avslutning på de gamle livsmetoder og de gamle utkrystalliserte holdninger til livet, til døden, til friheten og befolkningen.

Nettopp nå er tidens største behov de mennesker som forstår loven, og som kan arbeide med den. Nå er det videre mulighet for å utvikle dette prinsipp og for å skolere mennesker til å hjelpe verden.

Den 1. og 2. stråles monader finner i denne stråle et område hvor de kan uttrykke seg.
1. stråle monader har en direkte tilknytning til denne stråle og forsøker å utøve loven gjennom makt, mens 2. stråle monader,som er den syntese - skapende type, veileder og styrer gjennom kjærlighet.

Når det gjelder 1. stråle egoer som er i inkarnasjon nå, så finnes det ingen rene 1. stråle typer på planeten. Alle såkalte 1. stråle egoer som er i inkarnasjon, finnes på den første understråle av den annen stråle (s.55 EP 1).

7 STADIER

Dette emnet var opp til nå ukjent for meg, så dette finner jeg interessant!

Enhver stråles lange innflytelsesperiode er oppdelt i 7 stadier, hver kvalifisert av innflytelsen fra den stråleperiode som intensiveres når dens egen understråle nås (dvs den 6. stråles innflytelse er størst iden 6. understråleperiode).
Vi kan muligens konkludere med at hver understråle gjør seg gjeldende i 150 - 200 år.

6.7 begynte i 1860, og vil da ifølge dette da vare til ca. år 2060.
Det vites ikke hvor ofte (muligens 7?) understrålene repeteres suksessivt innen for den store stråles syklus.

Buddhismen oppsto under påvirkning av den 2. understråle i den store periode (6.2).
Alkymistenes og rosenkreuzernes periode kan ha vært dominert av 5. understråle (6.5).
Flagellantenes og andre fanatiske entusiasters periode, hvor det utøvdes selvtortur og lemlestelse, var påvirket av 4. understråle (6.4).
Den perioden hvor astrologi praktisertes overalt, representerte den 3. understråle (6.3).
Gnostikernes tidligere epoke kan ha vært et resultat av 2. stråle (6.2).

Dette er bare gjetninger, og selv om dette er mulig, er det ingen overensstemmelse hva angår tid i de foregående tilfellene, da alkymister, flagellanter (svøpebror, tilhenger av svermerisk broderskap i det 13 - 15 århundrede som drev selvpisking for å gjøre bot) og astrologer levde alle på omtrent samme tid i middelalderen.

Den tiden det tar for en stråle å bryte igjennom og å manifestere seg og gjøre sin virkning, for til sist å forsvinne, er en av innvielsens hemmeligheter.

Den tiltakende 7. stråle virker gjennom det plnetariske sakralsenter, og derfor gjennom ethvert menneskes sakral - senter.
P.g.a dette kan vi også spore de bebudede utviklingsfaser i den menneskelige funksjon, som vi betegner seksual - funksjonen.
Vi vil oppleve endringer i menneskets holdning til dette meget vanskelige problem (skrevet i 1940 årene).

Den 7. stråle er merkbar i huset for forbindelser, for organisasjoner og felles bestrebelse og for streben (enten mot godt eller ondt).

Denne stråles krefter virker på det 7. eller fysiske plan, det planet hvor store forandringer i alle former finner sted, og hvor disippelen må stå fast når han tar innvielse.

Den 7. stråle driver kreftenes verden i den ytre manifestasjons - sfæreinn i organisert og styrt aktivitet og bevirker fremskyndelse av karma, som i dette tilfelle fører til:

1. At alt subjektivt ondt i menneskehetens liv kommer til synlig uttrykk, slik at det oppstår verdenskrig (skrevet i 1940 årene).
2. At den planetariske Logos tar en innvielse, og med ham, alle som står på lyskreftenes side.

Dette skjer på forskjellig måte hva menneskeheten angår:

1. Ved at menneskemassenes bevissthet innvies i Vannmannens tidsalder, slik at de kommer inn under nye innflytelser og krefter, og blir i stand til å reagere, hva som ellers ikke ville være mulig for dem.
2. Ved verdensaspirantens innvielse til det antagne disippelskapets vei.
3. Ved tilveiebringelsen av visse høyere innvielser, hvor det dreier seg om de verdensdisipler som er tilstrekkelig beredte og sterke nok.

VERDENSTJENER - VERDIER

GOD VILJE - VANNBÆRER TIDSALDERENS FUNDAMENT
VISJONÆR - EVNEN TIL Å SE HVORDAN TING KAN BLI
AKTIV MEDFØLELSE (HELHETSBEVISSTHET)
KOSMOPOLITISK SINNELAG (VERDENSBORGER - MENTALITET)
UNIVERSEL SPIRITUALITET/ÅNDELIGHET (MANGE VEIER TIL SAMME MÅL)

VANNBÆRER - EPOKEN

POLITIKK: "FRIHET I SAMHØRIGHET"
              - Verdensregjering og nasjonal selvbestemmelse
              - Regjering - sosial orden - lov 

MENNESKE: "LIKHET I FORSKJELLIGHET"
                 - Verdensborgerskap og samfunnsborgerskap
                 - Religion - filosofi - oppdragelse

KULTUR: "BRODERSKAP I MANGFOLDIGHET"
             - Verdenskultur med mangfoldige subkulturer
             - Utdannelse, sunnhet, natur, kunst, vitenskap,
               kommunikasjon, teknologi, handel, økonomi

Kilder: Søren Hauges forelesning fra 1997
          A. Bailey: Den syvende stråle
               "      : Esoterisk psykologi 1
Artikkelen er skrevet av Arnhild Rob i juli 2011.
  

        

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg