SYNTESENS AVATAR-V/ARNHILD YALENA ROB

Det er omkring disse to begreper; guddommelig nedstigning og menneskets tilsvarende oppstigning, at den kommende religion skal oppbygges.

Disse 2 kraftsentra; Kristus på astralplanet og Buddha over det mentale plan, er innvielses - templer, som alle disipler skal passere. Denne passasje er temaet for den kommende religion.


Den kommende avatar, vil forene i seg selv guddommens 3 prinsipper.
Han vil ikke oppnå den fulle opplysning som Buddha eller det fulle uttrykk for Kristi guddommelige kjærlighet, men vil romme et stort mål av visdom og kjærlighet + den "materialiserende" makt, noe som vil sette ham i stand til å grunnlegge en guddommelig kraftstasjon på det fysiske plan.

Hans oppgave er på mange måter mye vanskeligere enn de to forutgående avatarers , fordi han ikke bare rommer de to guddommelige prinsippers energier (som hans to store brødre allerede har forankret på planeten), men mye av et 3. guddommelig prinsipp, som hittil ikke har vært i anvendelse på planeten.

Han bringer Guds vilje i manifestasjon, og denne viljen kjenner vi i virkeligheten ennå ikke noe til.
Så vanskelig er hans oppgave at den nye gruppe av verdenstjenere blir trent opp til å kunne assistere ham.
På denne måte vil det ved ham forankres et aspekt av den 1. stråles prinsipp på jorden.

Det som den studerende kan fatte, er at PLANEN vil være den dynamiske impuls for denne tredje og vitale energi, som vil gjennomtrenge tempelets forgård og utgjøre et innvielses - tempel på det fysiske plan, og således eksternalisere Hierarkiets aktiviteter, hvor det er mulig.

DA VIL DEN 1. INNVIELSE FINNE STED PÅ JORDEN.
Den vil da ikke lenger være en skjult hemmelighet.
Dette er forgårdens innvielse, hvor sjelens tilnærmelse på nedstigningens vei i manifestasjon, og deretter personlighetens tilegnelse av den guddommelige energi på oppstigningens vei, finner sted.

Det Hellige stedet er stedet hvor den 2. innvielse foregår, og den vil en dag finne sted på det astrale plan. Dette vil skje når den illusjon som ennå er fremherskende der (skrevet av A. Bailey i 1940 årene, og verdene har gått mye fremover siden dengang!).
Den 2. innvielse ledes av Kristus, og den er den vanskeligste og mest transformerende av innvielsene.

Sjelens innvilligelse i personlighetens krav om åndelig liv, hvor personligheten underkaster seg sjelen, blir her fullbyrdet.

Endelig kommer den innvielse som kalles for transfigurasjonen, hvor lyset bryter frem ved OPPLYSNINGENS BERØRING, OG SJEL OG PERSONLIGHET STÅR FRAM SOM ETT.

Denne prosess krever også hjelp fra Buddha og inspirasjon fra Kristus, og den "bevoktes okkult" av det fysiske plans avatar.

I alle disse opplysninger antydes det som vil komme til å skje når menneskenes personligheter fungerer aktivt og vekkes mere og mere.

Den snarlige tilsynekomst av den avatar som vil grunnlegge en LYS OG KRAFTSTASJON på det fysiske plan, VIL AVHENGE AV HVOR HURTIG DE INTEGRERENDE PERSONLIGHETER, SOM VISER KJÆRLIGHET, SOM KAN TENKE OG TJENE, VIL UTVIKLE SEG OG TRE FREM!

En av de mere esoteriske sider av den nye gruppe av verdenstjenernes arbeide er antydet her, og samtidig antydes grunnen til at denne Avhandling om de 7 stråler har blitt skrevet.

En forståelse av strålene og av de tilskyndende krefter som personligheten skal arbeide under, igjennom og med, er nødvendig hvis arbeidet for den 3. ava
tar fra KOSMISKE KILDER skulle gjøres mulig.

MYE, MYE TIL ETTERTANKE HER!!!!!

LITT MER OM SYNTESENS AVATAR

 

Litt mer om Syntesens Avatar (lånt fra www.Kentaur.Net v/Kenneth Sørensen):


Hva er syntese?

Vi får vite at det har med identifikasjon å gjøre, så kanskje betyr det at menneskeheten, på tross av kulturelle forskjeller, en dag vil se i samme retning, slik at vi i realiteten får en menneskehet, en felles økonomi og politikk til gagn for alle?


D.K beskriver disse avatarer slik:


De kan betraktes som Guds (Sollogos`s) vise – regenter, som kan og vil samarbeide med livets og kjærlighetens ånd på vår planet – den Ene, i hvem vi lever, røres og er. De kan av visse tenkere betraktes som den høyeste erkeengel, hvis arbeide har blitt muliggjort gjennom Kristus og hans disiplers virksomhet, den sanne og levende kirke.


Det, at de omtales som ekstraplanetariske, betyr at de ikke har hatt deres utvikling på jorden, men i et annet solsystem. Disse vesener kan tilkalles når den invokative bønn fra menneskeheten er sterk nok. Disse vesener, som normalt har oppgaver utenfor planetens område, tilbød deres assistanse under 2. verdenskrig, for å styrke lysets krefter; de alliertes styrker i kampen mot aksemaktene (Tyskland, Japan, Italia).


Disse vesener, bl.a Gjenoppstandelsens Ånd, lar bl.a deres innflytelser nå menneskeheten, i samarbeide med Kristus, spesielt gjennom de tre store høytider.


Kristi funksjon, som punktet i trekanten, beskrives slik av D.K:


I disse tre ord; lys, kjærlighet og kraft, beskrives energiene fra de tre han er forbundet med i samarbeide (den store krafttriangel som står maktfullt bak ham): Buddhas energi: Lys, for lyset kommer alltid fra Østen, energien fra Fredens ånd: Kjærlighet, som skaper rette menneskelige relasjoner, energien fra Syntesens Avatar, som virkeliggjør både lys og kjærlighet.


Innflytelsen fra lysets krefter, som Buddha representerer, opplyser i sær menneskehetens intelligens – aspekt, slik at vi blir det kreative intelligens – senter som kan omsette Planen i praksis.


Innflytelsene fra Fredens ånd har strømmet gjennom Kristus siden hans siste inkarnasjon for 2000 år siden. Derfor kalles han Fredsfyrsten.


Fredens Ånd skaper fred i menneskeriket ved å fremkalle en global tiltrekning mellom nasjoner og individer.


Syntesens Avatar er nært knyttet til det guddommelige viljes – aspekt, og hans medvirkning har blitt mulig gjennom Kristus`s egen beherskelse av den høyeste åndelige vilje.


Syntesens Avatar arbeider under syntesens store naturlov og skaper ENHET, SAMLING og FUSJON.


Hans funksjon, i forening med Kristus – energien, er Å UTVIKLE ÅNDELIG VILJE I MENNESKEHETEN, VILJEN TIL DET GODE, og hans makt virker på 3 områder i dag:


  1. I selve det åndelige Hierarki, hvor den åpenbarer viljen- til- det- gode, som gudsriket vil bli et uttrykk for, og dessuten det guddommelige formål.

  2. De Forende Nasjoners generalforsamling, men ikke Sikkerhetsrådet. Han er der for å fremkalle en langsom, men stadig voksende vilje til enhet.

  3. I menneskemassene overalt på jorden, for å fremkalle den indre tilskyndelse til en generell forbedring.

Hans aktivitet er nødvendigvis en masse – aktivitet, for han kan kanalisere sin egen energi gjennom en helhet; det gruppebevisste Hierarki, De Forente Nasjoner og menneskeheten.


Brennpunktet for hans bestrebelse og middelet som hans energi fordeles igjennom, er den nye gruppe av verdenstjenere. Denne gruppen er i særlig grad forbundet med Syntesens Avatar.


Å forene alle representanter for den gode vilje (de, som er mottakelige for den guddommelige vilje til det gode), er og har alltid vært, den nye verdenstjener – gruppens viktigste oppgave.


Deres virksomhet kan nå bli konstruktivt og skapende intensivert p.g.a forbindelsen mellom Kristus og Syntesens Avatar.


Virkningen av Syntesens Avatar forsterker den generelle innflytelse fra Vannbærerens tidsalder, og kan iakttas på det fysiske plan gjennom de mangfoldige fusjoner og sammenslutninger som vi kan se over hele verden.


Virksomheter og nasjoner går sammen, først og fremst for å styrke seg selv i den internasjonale konkurranse.

Det er mange egoistiske motiver forbundet med dette, men så vidt jeg kan se, så skaper det en langt større internasjonal sammenhengs – kraft, fordi nasjonene blir økonomisk avhengig av hverandre.


Krig og konflikter elimineres, hvis potensielle aggresorer risikerer å skade deres egne økonomiske interesser.


Syntesens Avatar kommer for å spre og tilpasse 1. stråles energi, men dens tiltagende styrke i menneskelige anliggender gir også mulighet for at egoistiske og direkte forbryteriske sammenslutninger får større utbredelse og makt.


D.K forteller også:


....Før integrasjon og syntese blir mulig, så må 1. stråle nedbryte alt det som hindrer integrasjon, og alt det som hindrer en nødvendig syntese.

Menneskene må også selv nedbryte fordommer, fiendeskaper og de fikse ideer som har forhindret syntese og skapt kløfter og hindret riktig forståelse.

HVA GREVEN FORMIDLER OM SYNTESENS AVARTARI boka "Inntrykk fra ashramen" formidler L. Cedercrans via Greven:

Syntesen når oss igjennom Syntesens Avatar.
Syntesens Avatar arbeider under ledelse av et større kosmisk liv og forener energiene til et lavere motstykke til en kosmisk energi, som ennå er for høy og for subtil til at den kan nå oss.

Avataren frigir den nye syntese til Den Planetariske Logos og Kristus, som igjen frigir til den nye Syntese-ashramen igjennom dens fokus: Mesteren M, Mesteren R og Mesteren D.K.

Disse tre anvender flere metoder til å frigi den energi som skal fordeles til  og igjennom menneskeheten til planetens deva-liv. Blant disse metoder er den som vi her beskjeftiger oss med (se i boka), og som frigis til 7 disipler på tråden, som hver i sær fungerer som Sjel i Ashramen, og som hver i sær tjener i inkarnasjonen som disippel innenfor et særlig område av det menneskelige liv. Disse 7 disipler viderefører, hver innenfor deres område, fordelingen av syntese-energien på trefoldig måte:

1. Igjennom en skapende tjenestehandling. Vi referer til kreativitet innenfor områder som kunst, litteratur, musikk, medisin, psykologi etc.

2. Igjennom grupper av disipler, som arbeider med disse, såvel esoterisk som eksoterisk, innenfor alle områder av den menneskelige bestrebelse til gavn for hele menneskeheten.

3. Igjennom særlige meditasjonsbestrebelser, som utføres både individuelt som i gruppesammenheng med likesinnede, på en måte som styrer energien i overensstemmelse med de manifestasjonsveiene som er indikert i den guddommelige plan for menneskeheten.

De mange disipler som dras inn i relasjon til en av disse 7 disipler på tråden, utgjør 7 store grupper, som igjen viderefører fordelingsprosessen igjennom:

1. Deres valgte tjenesteaktiviteter
2. Anvendelse av synteseenergien i deres daglige liv og virke og via utstråling av den igjennom de nettverk som menneskeheten utgjør.

I tilknytning til det ovenstående, nedtransformerer disse 7 grupper av disipler energien til de lavere naturriker, både bevisst og ubevisst, og derved tilpasser de ytterligere det planetariske liv til den nye syntese.

Greven oppfordrer videre til å studere SJELENS NATUR (ført i pennen av L. Cedercrans), da det undervisningsmaterialet som ligger her er et konkret eksempel på en disippel på tråden, og som har gitt liv og form til at en inkarnasjon av den nye synteseenergi kan inkarnere.

Hvem er så disse 7?

Hver av disse ble utvalgt av et råd som består av 7 medlemmer fra Hierarkiet, foruten Syntesens Avartar og Kristus, som fungerer som rådgivere. Det innledende valg ble truffet av Mestrene på 1., 2. og 7. stråle ashramene. Det ble etterpå, etter moden overveielse, forelagt for det samlede råd.

De 7 ble av forskjellige grunner valgt fra en gruppe av disipler på tråden, fordi de var mere tilpasningsdyktige og mottakelige overfor den nye energi, mere i samklang kunne man si, med sinn og bevissthet hos en eller flere av de involverte Mestre, og derfor bedre i stand til å kommunisere med ham. Endelig hadde de hver i sær på deres måte fortjent retten til både å bli valgt og til selve funksjonen.

Hver av disse 7 ble valgt lenge før denne inneværende inkarnasjon, deres trening begynte, og deres tjenesteaktivitet ble innledet for flere hundre år siden i Mesteren M, Mesteren R og Mesteren K.H`s ashramer.

Disse 7 syntese-disipler, for det er det de er, kan og bør ikke forventes å være fullkomne i deres personlighet og heller ikke å være forskjellige i ytre sammenheng fra andre disipler, men allikevel bør de motta den respekt, kjærlighet og det samarbeide som tilkommer dem.
Deres oppgave er en av de mest vanskelige i noen Ashram, og i 3 eller flere inkarnasjoner har de så og si kjempet for å oppbygge et redskap i de 3 verdener, som vil vare passende til oppgaven.

SYNTESE-DISIPPELENS KRAFT ER DEN GUDDOMMELIGE HENSIKTS KRAFT FORENET MED DET MENNESKELIGE BEHOV.

KVALITETEN, OG DERMED DEN UTSTRÅLENDE, BETINGENDE OG FORMIDLENDE ENERGI , ER DET ENE LIVS KJÆRLIGHET FORENET MED DEN MENNESKELIGE NØD.

TJENESTEKAPASITETEN HOS SYNTESE-DISIPPELEN ER DIREKTE FORBUNDET MED HANS EVNE TIL Å ORGANISERE OVENSTÅENDE INNENFOR RAMMENE, OG BASERT PÅ DET, SOM ER FALSK OG UVIRKELIG.

ALLTID VIL HAN MØTE OG ARBEIDE MED MOTSETNINGENES PAR SOM PARADOKS, OG SÅLEDES VIL DETTE PARADOKS TILSYNELATENDE FREMTRE SOM DET SOM STYRER OG REGJERER I HANS LIV. OG ALLIKEVEL VIL DET NYE VOKSE FREM AV DETTE PARADOKS.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg