NY UTVIKLINGSVEI

DEN NYE UTVIKLINGSVEI

 

DEN NYE UTVIKLINGSVEI

GRUPPE – INNVIELSE

EN AV SYNTESE – ASHRAMENS OPPGAVER


Innlegg på Lifjell, mars 2009 ved Arnhild Rob


L. Cedercran`s definisjon på INNVIELSE:


Innvielse er som et punkt i evolusjonsprosessen hvor den fokuserte bevissthet , ved en bevisst viljeshandling, påbegynner sitt eget utviklingsforløp.


Denne innvielsesprosessen starter på DET BUDDHISKE PLAN. Den fokuserte bevissthet, den overskyggende åndelige sjel erkjenner sitt eget åndelige utviklingsnivå.


Via sin tilegnelse av MONADISK VILJESENERGI (fokusert hensikt) setter den et MÅL FOR SIN ÅNDELIGE UTVIKLING – dette gjøres i den buddhiske sfære.

Den setter den mengde av ENERGI, KRAFT og STOFF i bevegelse, og dette skaper den vekst som er nødvendig for å nå det forutbestemte mål. Dette er begynnelsen på INNVIELSES – PROSESSEN på sjelens nivåer.


Hva menneskeheten angår, så tas innvielse av SJELEN.

Sjelen utvikler seg både individuelt og i kollektiv forstand.


Det samlede antall sjeler som arbeider bevisst i en mesters ashram er i gang med innvielses – prosessen.


ÅNDELIGE MÅL

Det samlede bevissthetsliv/samlede sjelsliv har individuelt/kollektivt planlagt å nå et bestemt åndelig mål.

På de åndelige nivåer har arbeidet blitt innledet til å skape den bevissthetsutvikling som er nødvendig for å nå målet.

På forskjellige steder i prosessen fullføres innvielses - veien VIA SKAPELSEN I DE 3 LAVERE VERDENER, av et konkret uttrykk for det INNVIELSES – PROSJEKT som det realiserer ut i fra sin egen utviklingsgrad.INNVIELSESVEIEN

Sjelen, må på sitt eget nivå, ha klargjort FORMÅLET med denne utvikling for å kunne forutbestemme et ÅNDELIG UTVIKLINGSMÅL.

Sjelen har fått innblikk i sitt eget ÅNDELIGE POTENSIALE.

På denne bakgrunn har den dannet seg en FORESTILLING om å REALISERE noe av dette i.h.t et bestemt mål; ET ÅNDELIG UTVIKLINGSMÅL.


I virkeligheten har dette å gjøre med UTFOLDELSEN AV DEN GUDDOMMELIGE PLAN å gjøre.

SJELENS INNVIELSE består i at DEN HAR NÅDD ET UTVIKLINGSNIVÅ som har gjort den BEVISST OM SITT EGET ÅNDELIGE POTENSIALE.


Sjelen har dannet seg en forestilling om hvordan den kan realisere sine muligheter i.f.t EN BESTEMT AKTIVITET eller ET BESTEMT MÅL som bidrar til utviklingen av det ENE LIV, som den lever i og bevisst er forbundet med.

Samtidig erkjenner sjelen det ansvaret som den har i.f.t dette ENE LIVS GUDDOMMELIGE PLAN.


SLIK BEGYNNER INNVIELSESVEIEN.


GRUPPELIVET I ASHRAMEN

Ashramens mestre og alle de sjeler som er i kontakt med den er i gang med innvielses – prosessen. De enkeltes individuelle innvielse går inn i den samlede ashrams større innvielse.


ASHRAMENS BRENNPUNKT

Brennpunktet er Mestrene som virker innenfor Kristus`s store ashram.

De har hver deres bestemte plass og funksjon.

Brennpunktet i den STORE ASHRAM er KRISTUS.

Alle mestrene i Hierarkiet står i forbindelse med hverandre – og disse utgjør det vi kjenner som DET LEVENDE KRISTUS – PRINSIPP.


KRISTUS er selv en del av et ennå større gruppevesen, sammen med store kosmiske vesener på sitt nivå – DEN OM HVEM INTET KAN SIES.


Kristus er også i ferd med å ta en innvielse.

Prøv å forestille dere dette GIGANTISKE – DEN OM HVEM INTET KAN SIES, denne altomfattende væren som rommer LIV, BEVISSTHET, MANIFESTASJON eller FORM, og som er i gang med INNVIELSES – PROSESSEN. Da vil fokuspunktet, det sentrale, styrende vesen i den STORE ASHRAM – KRISTUS- som er læreren, mesteren, Hierarkiets leder, selv være i ferd med å ta en innvielse.


MESTRENE ER OGSÅ I EN INNVIELSES – PROSESS

Det subjektive gruppevesen, som består av Hierarkiets mestre, de som streber etter å nå nivået for deres indre leder – Kristus, de er på samme måte i en innvielses – prosess.


ASHRAMENS SJELELIV

De mange ashramers sjeleliv innenfor Hierarkiet som aspirerer etter å nå deres indre fokuspunkt – Kristus – holder også på med å ta en innvielse. Og her snakker vi om den bevisste, selvpålagte åndelige utvikling – selve innvielsens formål.


DE 4 LAVERE NATURRIKER BLIR PÅVIRKET AV ALLE DISSE INNVIELSES – PROSESSENE SOM SKJER PÅ DE HØYERE ÅNDELIGE PLAN.

De 4 lavere naturrikers KJEMPEMESSIGE BEVISSTHETSVESEN, hvis utvikling foregår UBEVISST, den drives frem av evolusjonskreftenes innvirkning på det.

I det øyeblikket når sjelen når det punktet i evolusjonen hvor den tar utviklingen i sine egne hender, og den da skaper sin egen vekst i et bevisst samspill med sine brødre, da HAR DEN FORLATT DET 4. NATURRIKE OG ER TRÅDT INN I DET 5.

Og på dette nivået, med denne spede begynnelse, har den blitt en innviet.


Prøv å fornemme tregheten hos den lavere bevissthet som er innesperret i de 4 lavere naturriker. Prøv å sanse, å leve dere inn i denne bevissthetstyngde, for den trekker bokstavelig talt selve stoffet ned på en lavere, grovere frekvens av seg selv.

Og tenk på samme tid over den voldsomme kreative bestrebelse eller utvikling som på den andre side gjøres, på det enorme, KREATIVE POTENSIALE SOM LIGGER I DVALE, ER INAKTIVT, men som allikevel eksisterer LATENT i denne lavere, fengslede bevissthet.


Forstå nå, at denne bevissthet, samlet sett, på alle nivåer, er DEN PLANETARE LOGO`S BEVISSTHET; hans høyere bevissthet, hans fokuspunkt på sitt eget plan, og den bevissthet som holdes innesperret i hans eget karmiske legeme av energi, kraft og stoff. Og tenk så over, hva INNVIELSE, på dette nivået, PLANETLOGOS`S EGET PLAN, vil si, og på den KONFLIKT som denne innvielse skaper i hans bevissthet og all hans væren og aktivitet på alle frekvenser.


EN ASHRAM`S SJELSASPEKT

er legemliggjørelsen (kausallegemet) av mesterens bevissthet og som er ashramens sentrale og ledende instans.

I bevisstheten holder disse mestrene hele ASHRAMENS FOKUSERTE HENSIKT og alle de livsenheter som ubevisst eller bevisst er forbundet med en gitt ashram.


Når disse mestrene, sammen med sine brødre i Kristus`s store ashram, er i ferd med å ta en innvielse, så uttrykker de selve formålet med den innvielsesprosess som det monadiske vesen som overskygger de, er i gang med.

Alt mens Hierarkiet er integrert og koordinert i en omfattende innvielses – prosess som har sin bestemte relasjon til de 4 lavere naturriker.


VI STÅR PÅ ET MEGET AVGJØRENDE TIDSPUNKT I DEN SAMLEDE EVOLUSJONSPROSESS

Hver enkelt ashram spiller sin særskilte rolle i helhetens innvielsesprosess. Alle vi som deltar i Planetlogo`s innvielsesprosjekt, uansett vår plass og funksjon i helheten, befinner oss på et meget avgjørende tidspunkt i den samlede evolusjonsprosess.


Forut for denne syklus har innvielsesveien fulgt ET BESTEMT MØNSTER som den aldri har avveket fra.


Slik har denne veien sett ut ut i fra disippelens synspunkt :

Gjennom hele menneskeevolusjonens fortid, så betrådte disippelen innvielsesveien på det tidspunkt hvor han for første gsang var i stand til å identifisere seg med Det Ene Liv som bor i alle former, likegyldig hvilket bevissthetsnivå disippelen klarte å identifisere seg med høyere enn sin egen selvbevissthet , for å komme til erkjennelse av sin sjel og sin personlighet som en virkende enhet innenfor et subjektivt GRUPPEVESEN, som selv var en del av det Ene Liv.


INNVIELSES – PROSESSEN FULGTE DE 5 STADIER SOM DERE ER BEKJENT MED.


For disippelen var de 2 første innvielser en gjentakelses – prosess, og etter dette gikk han videre til og besto den 3. innvielse. Den 4, innvielse var korsfestelsen, og endelig til den 5. innvielse, selve mesterstadiet.


SLIK HAR INNVIELSESVEIEN VÆRT, OG DEN ENESTE MÅTEN EN KUNNE NÅ MÅLET.


Det var den veien som ble etablert på DE ETERISKE PLAN, innenfor selve Planetlogos`s legeme, som ble utført i menneskeriket, og som har vært skildret for enhver sivilisasjon av en gruppe disipler som LEVDE en innvielsesberetning.


I deres egen sivilisasjon var det skikkelser som mesteren JESUS og den gruppe som formidlet og skildret innvielsesveien via sin historie.

Den samme tjeneste har blitt gitt til enhver større sivilisasjon siden tidenes morgen av en eller annen disippel og hans særlige utvalgte grupper av innviede.


På denne måten tjener menneskeheten UBEVISST de lavere naturriker, som en del av det planetariske liv, ved å VÆRE ET BRENNPUNKT FOR HELE PLANETLOGOS`S INNVIELSESPROSESS.


NY INNVIELSESVEI

I denne tid (sagt i 1960 årene), i denne syklus av vår Logos`s evolusjonsprosess, som vi knapt nok har kommet i gang med, ER INNVIELSESVEIEN BLITT GJENETABLERT, ENDRET, KREERT PÅ NY.

Det er gjort for å tjene den enorme bevissthetsutvikling som har blitt realisert på sentrale områder av planetsystemets liv, bevissthet og aktivitet.


NY INNVIELSESRYTME

Planetlogos er nå i gang med å PÅTVINGE SIN BEVISSTHET OG DENS LEGEMER, SITT EGET LIV OG FORETAKENDE, EN NY INNVIELSESRYTME!

NY INNSTRØMNING – IMPULS

Som en direkte respons på den hensikt han tjener og streber i mot, strømmer det nå ut en NY IMPULS fra selve planetens indre, styrende liv til det planetariske livs forskjellige sentra.


NY EVOLUSJONSPLAN KLEKKES UT I SHAMBALLA

I Shamballa klekkes det ut en NY EVOLUSJONSPLAN som forteller mere presist om den nye realisering av hensikten som innbefatter alle naturrikene.


Innenfor Hierarkiet forsøker man å forstå den nye formulering av planen, og via meditasjon, bringer Hierarkiets medlemmer den nye realisering av hensikten, den nye forståelse av planen, I FOKUS INNENFOR DERES RESPEKTIVE ASHRAMER.

En ny tone slås an av hele Hierarkiet i dets forhold til menneskeheten, og helt igjennom menneskeheten til de lavere riker i naturen.


ASHRAMENE KANALISERER NÅ ENERGI DIREKTE GJENNOM SINE ASHRAMER TIL OSS

Menneskehetens bevissthet har nådd et høyere utviklingsnivå nå og oppnådd en tettere forbindelse med hele Hierarkiet, og det gjør det mulig for de forskjellige ashramer å kanalisere energi mere direkte gjennom de kanaler innenfor deres ashramer som er til rådighet.


Når nå Hierarkiet, på bakgrunn av sitt eget forenede meditasjonsarbeide, søker å respondere på den nye impuls, så blir avtaler inngått og forskjellige planer i Hierarkiets verden søkes realisert.


Så sier Lucille til sin gruppe (..og noe lignende kunne vel også passe for vår gruppe her);


Den planen som der er involverte i, den som har med den NYE SYNTESE – ASHRAMEN Å GJØRE, ER DET STØRSTE PROSJEKT.

Det er det arbeide Hierarkiet er mest opptatt av for tiden.


DEN NYE INNVIELSESVEI

Som en respons på den fornyede innsikt i Planen som Planetlogos har oppnådd, har 1., 2. og 7. stråle ashramen som helhet INNVILGET I Å ETABLERE, gjennom en innvielses- prosess på hierarkiske og ashramiske nivåer, Å FORENE DERES SAMLEDE HENSIKT, BEVISSTHET OG AKTIVITET, DERES ENERGI, KRAFT OG STOFF, på en slik måte, at de ved hjelp av denne syntese kan formulere (og således skape i stoff og bevissthet) DEN NYE INNVIELSESVEI VIA MENNESKEHETEN OG FØRE DEN INN I PLANETENS LIV OG VIRKE.


ENDRINGER I EVOLUSJONSPLANEN

Lucille sier:

Derfe er ikke i stand til på nåværende tidspunkt å nærme dere en forståelse av hvilke endringer dette medfører i.f.t evolusjonsplanen som helhet.


Den nye ashramiske arbeides TONALE KVALITET, den lyd som produseres på dens eget indre nivå, og på menneskets 3 aktivitetsplaner er SYNTESENS LYD.


ALLE UTVIKLINGSNIVÅER LEVER NÅ SAMMEN PÅ JORDA VÅR.

Tenk f.eks over at innenfor den menneskelige familie og uten for den, i det ytre liv, samfunnets ytre liv og aktivitet, finnes der eksempler på alle de stadier i evolusjonsprosessen som mennesket gjennomgår, helt fra dyremennesket og opp til disippelskapet.

Og tenk over, at i dag finnes alle disse forskjellige utviklingsnivåer i menneskeheten side og side, på et og samme tidspunkt.

Disse nivåene blir skildret, kommer til uttrykk gjennom menneskehetens liv og gjerninger.

Aldri før i menneskehetens historie har noe slikt vært mulig.


STORE FORSKJELLER FØRER TIL STØRRE UTVIKLING PÅ JORDEN.


Når en betrakter tilstandene i deres verden, er dere tilbøyelige til å bli skremt over de mange beskrivelser av tilværelsen som tilsynelatende ikke passer med hverandre.

Men dette varsler om mere utvikling, og flere muligheter for vår planetlogos vekst enn noen sine før i menneskehetens utviklingshistorie på denne planeten.


Forsøk å overveie, hvis dere kan se gjennom de tankeformer som utskiller dette evolusjonsuttrykk, muligheten for EN SYNTESE.


Forestill dere muligheten av en bevissthet, en GRUPPE – BEVISSTHET, som er i stand til å trenge inn til dette SAMLEDE EVOLUSJONÆRE ERFARINGSNIVÅ, ved hjelp av et eterisk nettverk, Å SKAPE EN SYNTESE AV DET.


JORDENS HALS – SENTER - PLANEN BRINGES TIL UTFØRELSE

Sett denne forestilling i relasjon til selve INNVIELSES – PROSESSEN, og dere vil begynne å forstå hva som skapes i det halssenter (menneskeheten) hvor selve Planen bringes til utførelse.


GRUPPEINNVIELSES – ARBEIDE

Betrakt deres EGEN BEVISSTHET, som i første omgang har forstått begrepet gruppe – bevissthet, og som et resultat av dette, er trådt inn i et gruppeinnvielses – arbeide.

Forestill dere deretter en SYNTESE AV ALLE UTVIKLINGSSTADIER,slik som de kommer til uttrykk i verden, slik som de viser seg i menneskeheten.


Prøv å forestille dere det utviklingsnivået som kun ligger like over dyremenneskes og beveg dere gjennom det i tanken, men i en SYNTESE – FORSTÅELSE, en SYNTESE – OPPLEVELSE og frem til det egentlige disippelskap.


Forestillingen om MESTERSKAPET, som hittil har nådd menneskeheten gjennom det eteriske nettverk, og innvielsesberetningen, som har blitt formulert innenfor dette nettverk, er VISJONEN om ET ENKELT, FULLENDT MENNESKE SOM HAR OVERVUNNET DØDEN.

Dette har vært symbol på mesterskap.


DET NYE MÅL

Det nye mål er en TELEPATISK FORENT MENNESKEHET som har fått innblikk i, som i et glimt, har opplevd og overvunnet den langtrukne prosess i evolusjonens formverden.

NY VISJON

Kan dere forestille dere DENNE NYE VISJON – menneskeheten som opplever evolusjonsprosessens SYNTESE I BEVISSTHET, og dermed MESTRER FORMEN?


DEN NYE INNVIELSESVEI ER HELT ANNERLEDES ENN DEN GAMLE

Hvilke stadier består den nye prosess av som kuliminerer i det endelige mesterskap?


De er helt forkjellige fra den gamle innvielsesvei, men dog en SYNTESE av den, slik den har vært kjent til alle tider.

Lucille sier at å konkretisere dette ytterligere på nåværende tidspunkt, er nærmest umulig.


Prosessen kan ikke defineres som den 1., 2., 3., 4. og 5. innvielse, for DEN ER 1 INNVIELSE!!!


DEN ER EN SYNTESE AV DEN GAMLE VEI.

Det er en innvielse som er en BEVISSTHETSOPPLEVELSE fra begynnelse til slutt, og som ikke kan skildres i symbolsk form, på dette stadium i innvielsesprosessen,


SOM ETABLERES AV DEN NYE SYNTESE – ASHRAM!!


ASHRAMENS NÅVÆRENDE ARBEIDE/OPPGAVE

Tenk over ashramens arbeide med å etablere den nye innvielsesvei, som gjennom en gruppeinnsats endrer selve menneskehetens evolusjon.


Tidligere kunne disipler som strebet etter innvielse finne Veien i det samfunnet de levde i, innenfor hans/hennes nettverk, og kunne gå denne veien likegyldig hvilken lære eller filosofi som var grunnlaget for den.


ASHRAMENS OPPGAVE:


  1. BESKRIVE DEN NYE INNVIELSVEI

  2. GRUNNLEGGE DEN NYE INNVIELSESVEI
Den nye innvielsesvei har ikke blitt etablert i menneskehetens bevissthet og eteriske energistruktur.


DET ER DERES OPPGAVE, sier hun.

Dette skal DEN NYE SYNTESE – ASHRAM gjøre på sitt eget plan.

Den skal skape den nye innvielsesvei via DENNE GRUPPE AV INKARNERTE INDIVIDER, beskrive den og grunnlegge denne Vei for og innenfor både den menneskelige bevissthet og dens ytre virksomhet.


VI ER ET FRØ!


Dere fungerer altså som et FRØ som plantes i menneskehetens bevissthet når dere er i inkarnasjon, og her mener hun hele gruppen av ashramens individer som er i inkarnasjon.


Det er derfor at innvielse som et SELVSTENDIG BEGREP og en FORSTÅELSE AV BEGREPET er av så viktig betydning for alle som deltar i det ashramiske prosjekt.


DEN NYE VEI

Den nye VEI er et resultat av en enorm evolusjonær vekst av varierende grad fra DET HØYESTE BEVISSTHETSNIVÅ TIL DET LAVESTE i planetens liv og aktivitet.


STOR VEKSTPROSESS PÅ ALLE NIVÅER

I de siste 2500 – 3000 år har den planetariske logos utviklet seg veldig, og det inkluderer alt hans liv og all hans bevissthet. Han har vært i en så stor vekstprosess at HAN HAR AVVIKLET ELDGAMLE KARMISKE BÅND, og står i dag overfor helt nye utviklingsmuligheter. Han er FRIGJORT FRA PRØVELSENES OG FEILTAKELSENES LANGE, LANGE VEI og DEN LANGE, LANGE VEI UNDERLAGT MOTSETNINGENES PAR, som har kjennetegnet hans utvikling i fortiden. Det er en gigantisk seier, og på samme tid en kjempemulighet.


DET ER DEN BEVISSTE INNVIELSES – PROSESS.


PLANETLOGOS ER TATT OPP PÅ SITT EGET KOSMISKE PLAN.

Og dette har en mere vidttrekkende betydning for hele kosmos enn dere kan forstå.

RESULTATET AV VÅRT GRUPPE – ARBEID

Vi skal nå etablere EN NY INNVIELSESVEI I BEVISSTHET OG I STOFF.

Resultatet av vårt gruppearbeide vil til slutt munne ut i skapelsen av en slik vei.


HELT KONKRET:

Hvis man ser på gruppens bevissthetsutvikling i.f.t Logo`s formål, at uansett hvor mange inkarnasjoner det måtte ta for gruppen å etablere Veien, så vil der ikke desto mindre komme et tidspunkt hvor GRUPPEN VIL REALISERE DENNE VISJONEN.

Og da vil det bli mulig for MENNESKEHETEN å betrede den.


BESKRIVELSE AV UTVIKLINGSVEIEN

Lucille:

Den nye utviklingsvei er en prosess som frembringer den endelige åpenbaring, eller hvor det endelige mål nås.

Forsøk å betrakte syntese, eller skapelsen av den, fra en synsvinkel som OPPFATTER STOFFETS STYRTE BEVEGELSE som en ÅRSAKSFAKTOR, mer enn bare en virkning.


EVOLUSJONSPROSESSEN ERKJENNES I ET ØYEBLIKK

Ved hjelp av denne oppfattelse og syntesens energi tilegnes og utnyttes tid og rom til å sette evolusjonsprosessens HASTIGHET OPP TIL EN HØYERE VEKSTRATE, EN STADIG HURTIGERE BEVEGELSE, så hele evolusjonsprosessen/bevissthetens utvikling til sist erkjennes i et øyeblikk.


TIDEN OG ROMMET BESTEMMER DEN INKARNERTE BEVISSTHETS NATUR

Ser man på hvordan evolusjonen skrider frem, slik som den nødvendigvis må forløpe for menneskeheten (ment i fortid, ikke nåtid), så må hver disippel, innviet eller okkultist f.eks arbeide innenfor tidens og rommets begrensninger, for menneskeheten var låst fast i disse begrensninger.

Prøv nå å se på menneskeheten i dag som ikke lenger lar seg begrense av tid og rom.


ALTSÅ, SÅ SKAL VI IKKE LENGER VÆRE BEGRENSET AV TID OG ROM.


Gjennombrytelsen av den form de skaper, finnes det tydelige tegn på i det moderne samfunn.

Selve tiden har overskredet den romlige dimensjon.

Menneskets bevissthet er altså ikke lenger fastlåst i tidens og rommets dimensjoner, selv om ikke hele menneskeheten fullt ut har forstått dette faktum.

Ikke desto mindre holder den fysiske dimensjonen ikke lenger menneskets bevissthet i fengsel.

DET ER NÅ MULIG Å SETTE SELVE EVOLUSJONSPROSESSENS HASTIGHET OPP, slik at de gamle former som før var nødvendige for evolusjonen, ikke lenger er det nå.


STOFFETS BEVEGELSE KAN KONTROLLERES TIL EN SLIK GRAD- og det er et uttrykk for den ashramiske vitenskap bak den nye modell, at SELVE FORMEN BLIR TIL EN ÅRSAKSFAKTOR I UTVIKLINGEN AV BEVISSTHET.


Det vil si, ÅNDEN GJENNOMTRENGER STOFFET, slik at DEN PÅTVINGER DETS BEVISSTHET EN HELT NY RYTME!


Det er på denne måten at bevissthetens utviklingstempo stiger, og dette skjer i en slik grad at de gamle former som var nødvendige for evolusjonen i fortiden blir nedbrutt av stoffets egen forøkte vibrasjonshastighet.

Når en stofforms vibrasjonsfrekvens økes ut over et visst punkt, destrueres formen.

DET ER DET SOM FOREGÅR.


Den nye innvielsesprosess realiserer HENSIKTEN MED STOFFET- som alle former er laget av - PÅ ET HØYERE FREKVENSNIVÅ.

(Nå fram til 2012, lever vi i frekvenser, gir slipp, glir inn i nye frekvenser, hele tiden...).

DEN SETTER STOFFETS VIBRASJONSHASTIGHET I VÆRET.

Samspillet mellom ÅND (hensikt) og STOFF (tanke) gjør det mulig for bevisstheten i et øyeblikk å erkjenne på en FIREDIMENSJONELL MÅTE- EN EVNE SOM DET TIDLIGERE VILLE HA TATT MANGE INKARNASJONER Å UTVIKLE.


I det hensikt, den nye frekvens, en klarere hensikt, gjør seg gjeldende på innvielsesprosessens stoff, som allerede finnes (den gamle innvielsesvei), i det stoff som skapte nettopp denne form eller denne Vei med dens mange former, forøker sin vibrasjonshastighet, nedbrytes dens frekvensmønster (den gamle vei), og den nye vei kommer istedenfor.

(Ånden gjennomtrenger stoffet...).


SÅ DET ER 1 INNVIELSE I STEDET FOR 5, OG DENNE KAN TAS I LØPET AV EN PERIODE PÅ 3 INKARNASJONER!!!!


GRUPPE – PROSJEKT

En slik innvielses – prosess er et GRUPPE – PROSJEKT, og da vil dens virkning på den menneskelige bevissthet være Å AKSELERERE HELE MENNESKEHETENS UTVIKLING.

Den påvirker stoffets vibrasjonshastighet i menneskets 3 aktivitetsverdener.


Det er 3 begreper som gjør innvielses- prosessens 3 mest omfattende ideer.

Disse begreper og den energi som ligger bak dem, må kunne anvendes av aspiranten fra han begynner prosessen til den er fullbyrdet, på det tidspunkt hvor han trer ut av tidens, rommets og formens begrensende dimensjoner og inn i virkelighetens verden.


1. VITENSKAPEN OM SENSITIVITET

Her oppfordres vi til å studere A.A.B`s; Telepati og det Eteriske legeme

2. LEGEMLIGGJORT RESPONS (Stoff om dette i samme bok som ovenfor).

3. VITENSKAPEN OM PÅLAGT RYTMISK KONTROLL (Stoff i Sjelens natur, L.C.)


MESTERENS ETERISKE LYSLEGEME ER ASHRAMENS MIDTPUNKT

Når et kausallegeme oppløses av den innviede, og han har forlatt sitt individuelle kausale fokuspunkt til fordel for et ASHRAMISK, KAUSALT FOKUSPUNKT- da blir den mengde av energi, kraft og stoff fra dette tidligere kausallegme en del av Mesterens eteriske lyslegeme. Og dette er ashramens midtpunkt og som strømmer ut fra dens senter til periferien.

Slik oppbygges ashramens eterlegeme.

Alle ashramens bevisstenheter er avhengige av den enkelte sjels utviklingsnivå og er telepatisk forbundet med hverandre i større eller mindre grad.

DET MEDIUM som overfører bevissthetsinntrykk på dette nivå er ashramens eterlegeme – som faktisk er MESTERENS ETERISKE UTSTRÅLING.


DET INDIVIDUELLE KAUSALLEGEME BLIR EN DEL AV ASHRAMENS ETERLEGEME

Når det individuelle kausallegeme oppløses har bevisstheten flyttet sitt individuelle fokus til gruppens fokus. Den energi, kraft og stoffmengde som dette kausallegeme besto av, blir absorbert av ashramen og blir en del av dens eterlegeme.

Når energimengden frigjøres ved gjennomboringen av kausallegemet, blir den opptatt av det større legeme, nemlig eterlegeme som rommer ashramen.

Dette eterlegemet vokser, eller vil vokse, i det fokuseringen endres fra det individuelle kausale fokus til ashramens fokus. Det er en ting i vekst.

Dette ashramiske kausallegeme er selve MESTERENS ETERLEGEME.

Det er det som gjennomtrenger og forbinder sjelenes kausallegemer, som finnes innenfor denne ashram.

Det er det ENE LIV I HVILKET VI LEVER, RØRES OG ER.

Og dette liv er selv inneholdt i Kristus`s legeme.


MESTERENS ETERLEGEME ER ALTSÅ ASHRAMENS KAUSALLEGEME, og er det medium som FORMIDLER IDEER MELLOM ASHRAMENS BEVISSTHETER.

Det er altså det medium som innenfor ashramen gjør det mulig å etablere det som dere kaller TELEPATISK FORBINDELSE eller TANKEOVERFØRSEL. I ashramen bruker sjelen bl.a dette medium til å utveksle ideer med sine gruppebrødre.


Syklisk retter mesteren oppmerksomheten mot ashramen, og han aktiverer hele bevissthetsmekansimen, hele ashramens kausallegeme, hele sitt eterlegeme, koordinerer enhetene innenfor ashramens telepatiske bevissthetsfelt og integrerer dem i.h.t sin målrettede aktivitet og plan.

Og dette skjer altså syklisk, i det han i sin meditasjon koordinerer sitt redskap (ashramen) i forhold til det vesen som overskygger ham og som han har vendt sin oppmerksomhet i mot.


PLANEN BLIR PREGET INN I ASHRAMENS ETERLEGEME.

På den måten blir planen og den måten den skal utføres på, preget inn i ashramens eterlegeme.

DEN INNPRENTES PÅ HELE DET TELEPATISKE SENSITIVITETSREDSKAP.


Hver eneste sjel i ashramen får syklisk, innenfor sitt område i meditasjonen, og i henhold til sin evne, INNTRYKK.

Den enekelte sjel FORTOLKER DISSE INNTRYKK i sitt kausallegeme og innenfor sitt eget subjektive gruppeliv i ashramen. Sjelen overveier hvordan FORMÅLET bak inntrykkene kan REALISERES, med henblikk på den rolle det spiller i det Ene liv.


Så uansett hvilken utviklingsgrad den enkelte sjel har, så mottar den inntrykk av større eller mindre klarhet fra den Mester som er ashramens midtpunkt.

Sjelen er ut over dette i telepatisk forbindelse med de sjeler som utgjør den subjektive gruppeenhet som den selv tilhører innenfor ashramens liv og samarbeider telepatisk med dem.

Sammen tjener de en eller annen funksjon i ashramen.


Den sjel som nettopp har trengt igjennom ashramens periferi mottar altså ikke så klare inntrykk eller kan klare å fortolke dem så klart som de opprinnelig ble sendt ut fra ashramen, enn den sjel som befinner seg tettere på ashramens sentrum.

Men begge MOTTAR DE PROJISERTE IDEER!

Så sett ut i fra et gruppesynspunkt, så står ashramens sjelsliv i telepatisk forbindelse med Mesteren.


Disipler som fungerer i en subjektiv gruppeenhet utveksler så absolutt ideer med hverandre.

Kommunikasjonen mellom Mesteren og gruppen skjer for det meste på GRUPPEBASIS, snarere enn individuelt.

Det får inntrykk fra Mesteren om Planen eller hensikten og dens relasjon til ashramen i en gitt syklus.

Derfor er det den samme vibrasjon som forplanter seg ut igjennom hele ashramens kausallegeme.

Hver eneste sjel får INNENFOR SITT EGET OMRÅDE, inntrykk, fortolker dem, danner seg forestillinger og REALISERER dem gjennom en AKTIVITET i.h.t SIN UTVIKLINGSGRAD, PLASS OG FUNKSJON.


Mesteren setter hele DEN TELEPATISKE MEKANISME i bevegelse ved hjelp av sin PROJEKSJON AV IDEER.

De oppfanges så av alle som er fokusert i sin sjelsnatur, alt avhengig av deres utviklingsgrad, plass og funksjon.

Det betyr altså ikke at en ide har blitt oppfanget av en bestemt sjel som så har sendt den videre til andre sjeler.

DET ER IKKE SLIK VITENSKAPEN OM SENSITIVITET BRUKES PÅ ASHRAMSIKE NIVÅER.

Mesteren setter hele sitt sensitivitetsfelt i bevegelse når han projiserer sine ideer.

Alle sjeler oppfanger via dette medium.

Hver og en er oppmerksom på de inntrykk de får.

Alle danner de deres egne forestillinger og relaterer inntrykkene til den bestemte hensikt som ligger bak projeksjonen.

Hver i sær mobiliserer de ut i fra deres sjels natur, i samarbeide med deres gruppebrødre innenfor deres bestemte gruppe – enhet, en ordnet aktivitet.

Det er ikke en overførsel av inntrykk til de andre innenfor ashramen, men legemliggjort respons på Mesterens ideprojeksjon som involverer den inkarnerte bevissthet, og er en tjenestehandling for ashramen, uttrykt gjennom den inkarnerte gruppes arbeide.


Den enkelte sjel får inntrykk i.h.t sin utviklingsgrad, plass og funksjon, absorberer dem i sitt kausallegeme og VIA DEN INKARNERTE BEVISSTHET OG DENS REDSKAP, forsøker han heretter Å MANIFESTERE MESTERENS IDEER i form av KREATIV AKTIVITET som den inkarnerte bevissthet oppfatter eller forstår som TJENESTEARBEIDE.


SJELEN I ASHRAMEN er beskjeftiget med VITENSKAPEN OM SENSITIVITET på 3 måter:


  1. Det er sjelens oppgave å motta de ideer som projiseres av Mesteren innenfor ashramens kausallegeme så klart som mulig.

  2. Det er sjelens oppgave å forstå (d.v.s fortolke på sitt eget nivå) inntrykk og realisere dem i en subjektiv aktivitet SAMMEN MED SINE GRUPPEBRØDRE.

  3. Sjelen er selv i ferd med å utvikle evnen til å projisere ideer, å overføre ideer som den selv har mottatt og fortolket til sin inkarnerte bevissthet og dens redskap.

Lucille stiller spørsmålet: Hvordan mottar dere de instruksjoner som dere får i gruppen?


Og på samme måte kan vi vel regne med at det skjer for oss i vår gruppe også.


Dere får dem alle som inntrykk.

Først mottar dere disse instruksjonene som sjeler, og formålet, begrepene,de ideer jeg (Lucille) formulerer innenfor kausallegemet, oppfanges og fortolkes av dere.

Det neste som skjer er at dere bunnfaller inntrykkene via deres egne SJELER – TANKESINN – HJERNEKOORDINERINGER, i det dere som sjeler på de ashramiske nivåer, PROJISERER INNTRYKK NED I HJERNEBEVISSTHETEN.

For det tredje, så får dere inntrykkene via den instans som fungerer som mellomstasjon i deres subjektive gruppeenhet.

Som sjeler, OVERSKYGGENDE ÅNDELIGE SJELER I ASHRAMEN, er dere hver i sær, aktive under hele forløpet av en projeksjon av denne art.


Det dere faktisk foretar dere på dette nivået, i dette øyeblikket, transmitteres eller formgis, formuleres av mellomstasjonen i samarbeide med dere og meg.


De inntrykkene dere får og fortolker, projiserer dere ned i den personlige bevissthet og dens redskap.


På sitt eget plan fungerer sjelen veldig godt, men den er her opptatt av sin egen evne til å iverksette en respons, sin egen evne til å fungere som en projiserende instans og gjennom den personlige bevissthet og uttrykke, via denne og dens redskap, det som den har fortolket på sitt eget plan.

Dere mottar ideer ut i fra deres evne til å respondere på og manifestere dem.

(Det meste av stoffet er hentet fra et hefte med notater fra Lucille Cedercrans sine leksjoner til sin gruppe i U.S.A på 1960 tallet).| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg