SYNTESE-ASHRAMEN

SYNTESE-ASHRAMEN

 

SYNTESE-ASHRAMEN

Av Arnhild RobHVA ER HENSIKTEN MED SYNTESE-ASHRAMEN?


Jo, denne ashramen har ansvaret for å endre sivilisasjonens uttrykk fra 6. til 7. stråle og endre formens energistruktur fra et 3. til et 7. stråle-uttrykk.

3 store stråle-energier har blitt ført sammen til en syntese i skapelsen av ashramen.


Ashramen har påtatt seg et hierarkisk ansvar for å endre menneskets identifikasjon fra personlighet til sjel.

Den startet arbeidet for fullt ca. år 2000, og dette vil vedvare i de neste 2500 år. Men meddelelsen om denne ashramen ble gitt av Mesteren R 5.11.1960, men ble først utgitt som pamflet i 1997.


HVEM ER LEDERE AV DENNE ASHRAMEN?

Mesteren MORYA, mesteren D.K, mesteren R, med hjelp fra bestemte innviede disipler fra deres ashramer (d.v.s 1.,2.,7. stråle ashramene).


Ved århundreskiftet (år 2000) vil den nye synteseashramen BESTÅ AV ALLE DISIPLENE FRA DISSE 3 STORE ASHRAMER.

Som sjeler i ashramen dedikerte dere ikke bare deres personlighet, men organiserte dens energi, slik at dere kunne tjene denne ashramiske plan. Det er den guddommelige hensikt som dere vil være med til å realisere over en periode på 2500 år.


Lucille sier til sine kursister at en meget viktig syklus med store muligheter har begynt, og dette vil medføre en direkte utvidelse av bevissthetsnaturen, og hun sier at denne utviklingskrise spesielt har å gjøre med deres evne til Å MOTTA og FORSTÅ SANNHET.


For å få mest mulig utbytte av dette gruppearbeidet, så må dere:


 1. Oppgi deres egne meninger og tørre å slippe dem.

 2. Stoppe med deres bekymringer, oppfattelsen av hva deres egen situasjon hver i sær bunder i og samtidig må dere legge av dere denne særlige, selvtilfredse attitude, som er et resultat av det som dere mener at dere har oppnådd (for de av dere som har dette karakterproblem).

 3. Oppgi for en tid deres personlige hjernefortolkning og forsøke å se den større PLANEN.

 4. Vær mottakelige over for den klarhet og det lyset som direkte overskygger dere (og som dere nå er mer mottakelige for enn noensinne tidligere i arbeidet).


Som en respons på Shamballa`s og Kristus` virksomhet, formulerte og skape vi den nye synteseashramen, som på hierarkiske nivåer i seg selv utgjør en bestemt del av menneskehetens guddommelige Plan.


Men selv på det hierarkiske aktivitetsnivå er denne ashram, i sammenligning med andre ashramer, relativt liten, men meget KRAFTFULL, og kun i sin spede begynnelse.


Den plan som den er i ferd med å realisere, krever en gradvis REPRODUKSJON AV SEG SELV i menneskets tre lavere verdener.


Fra de 3 meget nært forbundne medlemmer i Hierarkiet ble Synteseashramens TONE sendt ut, og denne tone tiltrakk seg så disipler fra den 1.,2. og 7. ashram, som på grunn av en KARMISK TILKNYTNING i fortiden hadde et bestemt forhold til denne Planen og til den nye Synteseashrams arbeide.


Idet sjelene fra de 3 større ashramer hører lyden, svarer de ved å skifte fra deres egen opprinnelige ashramiske tilknytning og funksjon innenfor denne ashram, til den nye synteseashram, for å påta seg både et nytt ansvar og gjenoppta tidligere forpliktelser.


Disse forpliktelser består i å fortsette et arbeid som ble påbegynt for LENGE siden, men som gjennom mange inkarnasjoner har vært avbrutt, hvis man da ser det ut i fra personlighetens tre lavere verdeners synsvinkel, og i mange tidsaldre, hvis man ser det fra sjelens synsvinkel på dens eget plan.


Selv på sjelsplanet, i Hierarkiets indre verden, kan man betrakte disse sjeler som PIONERER i enhver forstand.


Dette krever STORE justeringer selv på sjelens nivåer.

Denne ashram bærer et enormt ansvar, for innenfor Hierarkiets rekker må ALLE SJELENE, ikke kun mesteren og seniordisippelen, arbeide for å relisere GUDDOMMENS PLAN, da de 3 store stråler i Hans ashram er integrert i dette arbeide.


Det betyr at den enkeltes sjels forståelse av Planen måtte utvides og justeres veldig mye.

Det ble stillt store krav til hva abstrakt tenkevirksomhet angår for at sjelen kunne gå inn i, bli i og til sist påta seg et arbeidsområde innenfor dette nye ashramiske prosjekt.


Dette prosjektet ble påbegynt av Hierarkiet for en stund tilbake, slik at IDET DERE INKARNERTE PÅ DETTE BESTEMTE STED OG TIDSPUNKT, FORLOT DERE ASHRAMEN-DET DYNAMISKE FOKUSPUNKT-FOR Å REALISERE FØRSTE FASE AV DENNE NYE ASHRAMS YTRE AKTIVITET ELLER ARBEIDE.


(Hm...., da har vi alle sammen i vår Esoteriske gruppe, helt fra vårt fødselstidpunkt vært knyttet opp mot Synteseashramen, og planen har ligget der klar for oss etterhvert som vi har våknet opp!)


For første gang inkarnerte vi med en helt ny hensikt.

Og for første gang påbegynte vi en AKTIVITETSSYKLUS, som både subjektivt og objektivt har en SYKLISK RELASJON til selve vårt FORMÅL med å inkarnere på denne planet, for vår eksistens i det planetariske liv og dets omstendigheter.


Så det kreves ikke bare en tilpasning til nye vilkår og omstendigheter på ethvert nivå av tilværelsen, men en tilpasning til dette voldsomme oppbrudd av gamle mønstre, minner og relasjoner.


Alle de sjeler som er involvert i Synteseashramen må føres sammen i FYSISK forstand FOR Å SKAPE DEN KANAL I DE 3 VERDENER HVOR IGJENNOM ASHRAMENS GRUPPEBEVISSTHET, DENS PLAN OG DET GUDDOMMELIGE, ASHRAMISKE FORMÅLS FOKUSERTE HENSIKT kan manifestere seg – etablere sin tjenesteaktivitet.DETTE SKAPER STORE PROBLEMER FOR ENKELTE DISIPLER!


Det er sjeler som arbeider i denne nye Synteseashram ,hvis personlighet ennå ikke har endret fokus fra det ashramiske arbeide de hittil har vært involvert i.

Denne forandring er meget vanskelig å foreta, for disse personligheter er, i noen tilfeller, lengre i deres utvikling enn dere.

De er vesentlig bedre orientert i det hierarkiske arbeidet, og de inntrykk personligheten mottok i fortiden, er derfor større og meget sterkere.


Disse personligheter opplever derfor en periode med VELDIGE RYSTELSER, hvori deres guddommelige drivkraft som av sjelen før har kommet til uttrykk i personligheten- gjennom personlighetens energi, kraft og stoff, nå synes å være i voldsom konflikt med de nye inntrykk.


Disse personligheter,verdenstjenere på jorden, MOTTAR ASHRAMENS FOKUSERTE HENSIKT VIA KONTAKTEN MED DERES EGEN SJEL, som stimulerer dem til å gå inn i dette nye arbeide, og det skaper problemer for dem!


Av natur kan de ikke la være med å være fientlige overfor dette arbeide, når de for første gang kommer i forbindelse med det. For det er det prosjekt, de, på sjelsnivåer, gjør opprør i mot.DETTE ER DET PROSJEKT SOM TREKKER DEM UT AV DEN GJENGE DE TIDLIGERE HAR BLITT FORANKRET I I DERES TJENESTEARBEID.

SÅ DET BLIR SOM ET OPPRØR MOT ENDRINGER.( s.5-9)


Subjektivt sett, på de 3 personlighetsplan, det mentale, det astrale og det eteriske, mottar dere mye av denne energi, SELV OM DERE IKKE ER BEVISST OM DET. Og den er nesten uløselig knyttet til hovedparten av min projeksjon,sier Mesteren R.


Han sier videre at han gir den til oss primært for å skape klarhet og som en forberedelse til den tiden HVOR DET VIL BLI SKAPT EN FYSISK KONTAKT TIL NOEN AV DISIPLENE.


Ut i fra dette, kan vi nå kanskje forstå mere årsakene til alle de prosessene den enkelte av oss går igjennom. Noen sliter veldig, andre klarer seg bedre.Mye av vanskelighetene til den enkelte er jo relatert til den subjektive åndelige utviklingen som foregår, men den blir vi jo bedt om å legge vekk, og heller konsentrere oss om PLANEN som vi skal være med på å gjennomføre.PLANEN FOR SYNTESEASHRAMEN


Syntesen av de 3 store (hver for seg mektige) stråleenergier, 3 fokuserte hensikter, 3 bevissthetskvaliteter eller energityper, hvis formål og ansvar det er Å MANIFESTERER DEN GUDDOMMELIGE PLAN for menneskeheten i denne neste 2500 års syklusen.


Tidligere hadde de 7 store ashramer ansvaret for den guddommelige plan.


6.STRÅLE ASHRAMEN


I den forløpne tidsalder har 6. stråle ashramen hatt ansvaret for å manifestere (fokusere) det IDEAL menneskeheten, dens energisubstans, kunne bli tiltrukket av og aspirere imot og derfor leve i overensstemmelse med.

Men 6. stråle ashramen hadde kun denne ene oppgave mens den påtok seg dette ansvaret.

De andre ashramer hadde et større ansvar, nemlig å samarbeide med dette 6. stråle prosjektet.


MEN NÅ SER VI AT DEN NYE SYNTESEASHRAMEN MÅ BÆRE NESTEN DET TOTALE ANSVAR FOR MANIFESTASJONEN AV DEN GUDDOMMELIGE PLAN I DE NESTE 2500 ÅR.


I denne perioden hvor store omveltninger må finne sted, må MENNESKEHETENS EVOLUSJON komme i skarp fokus og gjennomgå tydelige forandringer. Det vil si, at resultatet av den utvikling som har vokst frem over en lang tidsperiode, må i denne 2500 års perioden BLI SYNLIGGJORT, FÅ EN YTRE FORM.


Lucille snakker her om det utviklingsnivået menneskehetens bevissthet har nådd. Dette som har beveget seg SÅ langsomt i millioner av år, må i denne periode komme i sterk fokus og undergå tydelige forandringer. (s.10)FORMÅLET:


 • oppbygge en ny sivilisasjon

 • endre den nåværende sivilisasjons fokus uten å nedbryte den totalt

 • en subjektiv utvikling må nå få en objektiv form


Ashramen arbeider med å overføre sivilisasjonen fra et større energi-uttrykk til et annet:


-fra hengivenhetens 6.stråle uttrykk til den guddommelige lov og ordens eller menneskets guddommelige 7.stråle uttrykk


Se nå grunnleggende på 6. stråles tonekvalitet i den nåværende sivilisasjon, se på den dualitet den uttrykker. Menneskets ideal er kommet i fokus.

Dette ideal er meget lett å forstå for en hvilken som helst bevissthet innenfor ortodoks religion, uansett den enkeltes sympati eller syn på ortodoks religion.

Selve idealet, østlig eller vestlig, uansett tanke eller trosretning, er tydelig for den bevissthet som betrakter idealet atskilt fra dogmene- som er de komplekse former som er skapt omkring det.

Men idealet er, i menneskehetens hjerter og sinn, et absolutt ideal.

Det er uoppnåelig uten at mennesket gjennomlever synd, lidelse, død og når til oppstandelse, til en salighetstilstand, en gjennomstrømming av idealet. Det er et ideal menneskeheten så absolutt har bruk for.


Derfor forstår vi 6. stråles funksjon og virkning-det arbeide den har utført i den forgagne tidsalder.


Men på samme tid gjør dette ideal menneskeheten håpløs, for det viser mennesket som total motsetning av idealet, som en skapning unnfanget i og født til synd, hvis liv er syndig, aldeles primitiv og ute av stand til å oppnå fullkommenhet- i stand til Å TILBE, MEN IKKE OPPNÅ FULLKOMMENHET.


Derfor, i sin bevissthets mørkere avkroker, mens den streber etter idealet, ber menneskeheten om nåde, setter seg selv i et naturlig motsetningsforhold til idealet og blir i identifikasjonen med sin egen underbevissthet Satan, djevelen, Antikrist.

Slik reflekterer sivilisasjonen de to polare motsetninger,

LEVER I SYND-OPPNÅ FULLKOMMENHET.


Menneskets ytre tilværelse i de 3 lavere verdener dikteres av DEN KONFLIKT som oppstår i motsetningenes par. Mennesket finner et naturlig uttrykk for den ondskapsfulle og syndige natur det oppfatter seg selv som, sammenlignet med det ideal som den tilber.


I den menneskelige relasjoners verden med forretningsforetakender og daglige aktiviteter, er det et naturlig avløp for dette lavere, mørkere vesen, som sivilisasjonen ser seg selv som.

Så denne menneskehet bygger en kjempesivilisasjon opp på materielle verdier.


MER OM ASHRAMENS MÅL


-Tjenestearbeidet er både subjektivt og objektivt, for gruppen tjener subjektivt, idet den skaper en objektiv form.

-Det er nærmest umulig å innprente begreper i menneskehetens astrale bevissthet som ikke finnes i disippelens eget astrale legeme.Derfor tjener gruppen objektivt ved å:

Leve Læren og subjektivt ved å kanalisere, utstråle og spre dens budskap.

 • Oppgaven i denne inkarnasjonen og de inkarnasjoner som følger umiddelbart deretter vil bestå i Å INNPRENTE VISDOMSLÆRENS IDEER I MENNESKEHETENS BEVISSTHET, mer enn selve manifestasjonen av den.

 • Vår aktivitet vil da primært være av subjektiv karakter

 • En ide som er formulert, er i virkeligheten gjort tilgjengelig i menneskehetens 3 lavere verdener. Inntil da er den kun et ideal.(s.22)


DET ER FORSKJELLEN PÅ 6. OG 7. STRÅLE!


VI MÅ BLI MERE GRUPPEBEVISSTE- MERE KRAFTFULLE SOM GRUPPE!(s.23)


Gruppas funksjon er et resultat av alle gruppemedlemmenes innbyrdes forbindelser, som er koordinert på en særlig måte. Alle tjener denne funksjonen. Dere har hver deres særlige forbindelse til og plass innenfor den.


DERE SKAPER OG UTGJØR TILSAMMEN EN STØRRE KANAL, DET ER DERES FELLES TJENESTEARBEID.


Det betyr at ingens problemer er ens egne!

Problemene forbundet med å utføre tjenestearbeidet er dere felles om!(s.24)


I det gruppen blir oppmerksom på problemet og tar skritt i den riktige retning, kan løsningen invokeres ved hjelp av gruppens samlede invokative styrke.
HVORDAN BLIR MAN GRUPPEBEVISST?

HVORDAN FINNER MAN SIN PLASS I GRUPPEN?

HVORDAN TAKLER MAN GRUPPENS PROBLEMER, OG HVORDAN BIDRAR MAN TIL Å LØSE DEM?


Det er meget vanskelig å forklare begrepet gruppeforståelse til en gruppe av individer. Tenk over deres egen velordnede tilværelse- som er et uttrykk for et vesen, og allikevel er det en sammensatt størrelse. Det er SUMMEN AV PERSONLIGHETER som dere har identifisert dere med i en lang rekke av inkarnasjoner, det er den totale sum av deres mange personlige livsforløp.Den totale sum av atskillige legemer, av de mange deler i de legemer, og hver og en del er forbundet med alle andre deler.


Hver eneste del tjener, mens den har en bestemt funksjon-funksjonens totalitet.

Hver dels problem er totalitetens problem.

Forstår dere det?

Hvordan tjener f.eks hjernen helheten, og hvordan tjener helheten hjernen?

Og hvordan er hver en del forbundet med alle andre deler?

Hvordan tjener hjertet helheten o.s.v?


Hva er gruppens oppgave?


DEN ER Å REALISERE VISDOMSLÆREN I MENNESKETS 3 LAVERE VERDENER MED DENS MANGE TEKNIKKER, UTLEGNINGER O.S.V I MENNESKEHETENS VERDEN- Å REALISERE DEN PÅ PERSONLIGHETENS 3 PLANER.


Hvordan kan hver i sær gjøre det?


I gruppen finnes der kanaler. Disse bestemte kanalers arbeide består i å FORMIDLE og FORMULERE LÆREN på en klar og presis måte.

Innenfor gruppen finnes det mange gruppeenheter som arbeider subjektivt, som mediterer, og som i siste instans formulerer læren.


Hvert eneste enkeltindivid som uttrykker visdom, er en del av den overordnede funksjon.

Hvis gruppen som helhet skal manifestere læren, så vil det være kanalernes oppgave.

Og de problemer som følger med denne oppgave, er derfor et av de viktigste arbeidsområder, som krever hele gruppens oppmerksomhet.

Slik tjener gruppen Planen, og den er på en meget levende måte opptatt av det.


Løsning på et problem kan finnes, i det gruppen, som et resultat av dens forenede innsats og tjenestearbeide, invokerer den visdom som overskygger dens bevissthetsliv.


Som et resultat av gruppeinvokasjonen, vil Planen frembringe løsningen på de problemer som står i veien for gruppe-prosjektet.

Hvis dere mediterer på det, skulle dere kunne få en klar forståelse av det. (s.25-26)


OVERGANGEN FRA 3. TIL 7. STRÅLE INNENFOR DET ORGANISERTE GRUPPELIV


Vi snakker her om den nye sivilisasjon og måten den er organisert på.

Det er til en viss grad nødvendig å forstå forksjellen på 3. og 7. stråle før dere kan nærme dere en forståelse av denne særlige overgang.


HVA KJENNETEGNER 3. STRÅLE?


FAKTA-AKTIVITET-RESULTAT


3.stråle beskjeftiger seg med det jeg vil kalle TALL-MAGI eller NUMERISK KREATIVITET. Den er opptatt av fakta og tall, med organiseringen av et systems energi, kraft og stoff-hva enten systemet er et overordnet liv, en menneskehet i sin totalitet, en regjering eller et forretningsforetakende o.s.v, og den AKTIVITET som vil resultere i oppnåelsen av et bestemt, veldefinert mål innenfor en gitt tidshorisont.


Den beskjeftiger seg ikke med FORMÅL slik som menneskehetens bevissthet er i stand til å uttrykke den på sitt nåværende utviklingsnivå.

Den beskjeftiger seg ikke med et mål som går ut over en bestemt inkarnasjon.


3.stråle beskjeftiger seg med VIRKELIGHETEN slik som den tar seg ut på nåværende tidspunkt, med det formål å frembringe en annen virkelighet som er en LOGISK konsekvens av denne bestemte organisering av energi, kraft og stoff.

Med andre ord, MÅLET er klart fra begynnelsen.

3.stråle arbeider på en meget direkte måte med FORMEN, med dens MATERIELLE VERDI, mere enn med noen åndelig verdi formen måtte ha.


KONKRET HANDLING-PRAKTISK HANDLING


På nåværende tidspunkt løser dere deres økonomiske problemer ved å tenke, hvor mye tjener jeg pr. år, hvordan disponerer jeg beløpet i.f.t nettopp denne situasjonen, og hvor mange penger skal jeg bruke på dette o.s.v.

Slik gjør dere med alt, på alle tenkelige områder i tilværelsen.

ALT ER BASERT PÅ TALL.

Familien består av så og så mange medlemmer. En tenker ikke at den er det samlede resultat av lys, lyd,farve og vibrasjon som kommer til uttrykk gjennom en bestemt formstruktur.


Ceremoniel magi er ikke en del av dagligdagen. Dere teller årene i livet. Dere er så og så mange år gamle, og det får noen bestemte konsekvenser .

Via tallforbindelsenes kreativitet skaper dere betingelsene og omstendighetene for deres liv og dets forskjellige perioder. (s.28).


HVA KJENNETEGNER 7.STRÅLE?


7.stråle er strålen for ceremoniel magi.

Den vil snarere uttrykke sin skaperkraft i form av ceremoniel magi istedenfor ved hjelp av et system basert på tallforbindelser.


7.stråles aktivitet skaper en TILSYNEKOMST snarere enn et SYSTEM.


EN TILSYNEKOMST BASERT PÅ CEREMONIEL MAGI ELLER ORGANISERINGEN AV LYS, LYD,FARGE,VIBRASJON.


LYS blir brukt til et hvilket som helst formål som skal realiseres.

Lyset vil, ved hjelp av ceremoniel magi, bli en del av manifestasjonen.

LYD vil bli brukt til et hvilket som helst formål som skal realiseres.

Lyden vil ved hjelp av ceremoniel magi bli en del av manifestasjonen.


På samme måte med FARVE og VIBRASJON (bevegelse,drift).

Den nye sivilisasjons organisasjoner vil IKKE bli basert på numeriske forhold.

De vil bli grunnlagt på en forståelse av forholdet mellom lys, lyd, frave og vibrasjon og realisert ved hjelp av ceremoniel magi.

De vil bli selvkjørende.


Hvilken virkning vil f.eks 3 menneskers forenede innsats ha i personlighetens verden som et resultat av deres produksjon av en kombinasjon av lys, lyd, farve og vibrasjon?

Det vil bli grunnlaget for en forståelse av alle forhold på alle områder av det velorganiserte samfunnsliv.


HVORDAN VIL TILVÆRELSEN BLI GREPET AN VED HJELP AV 7. STRÅLE?


Begrepet alder vil ikke eksistere. Istedenfor vil ideen om gjentagelsesforløp og forståelsen av cykler og ceremoniel magi som kan brukes i disse bestemte forløp erstatte dette.

Dette vil så gradvis over 2500 års perioden endre aldersbegrepet.


Aldersbegrepet er fundert på systemet for tallforbindelser.

Det vil også frigjøre den enkeltes talenter og evner, som ikke lenger vil være bundet av bestemte alderstrinn.

Gruppen, familien, nasjonen vil ikke lenger telle sine medlemmer.

Målestandarder vil bli omgjort, og som et resultat av dette, utnyttelsen av verdens ressurser.

Anvendelse av energi, kraft og stoff vil bli endret i overensstemmelse med dette.


VERDIER vil ikke lenger bli vurdert på bakgrunn av TALLSYSTEMATISKE forhold.


Lucille sier at hun foreslår at dere mediterer over den og virkelig forsøker å nå frem til en klar erkjennelse av og større mottakelighet overfor den.


HVA ER CEREMONIEL MAGI?


Det er en metode hvor man MANIFESTERER , fullt og helt, en PLAN, et formål.


7.STRÅLE ER 1.STRÅLE UTTRYKT GJENNOM STOFF.


Den indre ånd ikledd stoff, hensikt i form.


Se nå på deres arbeide i den indre prosess, det arbeide dere nå i noen tid har ført ut i dagligdagen.


Dere etablerer et spenningsfelt på mentalplanet, dere oppbygger et kraftfelt på astralplanet, og dere bygger et sterkt eterlegeme. Og selv om det i seg selv er uttrykk for magi, er det kun en meget liten del av den magiske prosess. Det er allikevel en vital del av prosessen og en forutsetning for alle andre metoder og teknikker innenfor hvit magi, men nå handler det om ceremoniel magi som beskjeftiger seg med de former som allerede finnes.


Det må være en bevegelse, en ordnet aktivitet i de former som som ellerede eksisterer, som sørger for å bane vei for de nye former som kommer til syne.

F.eks slanking-gå ned i vekt.

Hva består den ceremonielle magi man må gjøre bevisst bruk av på det fysiske plan for å bane veien for den nye form?


Når det å spise og eventuelt mosjonere (fysisk aktivitet) på en særlig måte er forbundet med en TANKEFORM som står bak en slik aktivitet, så må slike handlinger inngå i en ceremoniel prosess.

En eller annen ceremoni som påkaller viljesaspektet og som manifesterer den fokuserte hensikt i en stoff-form og dermed frembringer en handling, må utføres.

Det er naturligvis veldig vanskelig for begynneren, for invokering av viljen medfører alltid et offer!


Det er-det var, en misforståelse av offerbegrepet som var årsaken til at det primitive menneske ofret blod til sin Gud.


7. STRÅLE invokerer 1. stråle ved hjelp av en offer-ceremoni- hvor den gamle forms energi omdannes til en ny form.

Energi fortrenges, og et eller annet sted i den fysiske verden skapes det plass til denne nye form som har blitt skapt og som venter på å bli født.


DEN AKTIVE OFFERHANDLING ER DEN NYSKAPTE FORMS FØDSELSPROSESS


Prøv nå og glem bibetydningene av ordet «offer».

Det er en offer-ceremoni. Hvis f.eks den tankeform som dere skaper til bruk for det perfekte redskap, og hvis den tankeformen inneholder ideen om et perfekt helbred , for så vidt det er karmisk mulig for dere- hvis den besitter skjønnhet,harmoni, styrke o.s.v, og hvis dere gjennom deres spisevaner og fysiske aktivitet ofrer den gamle form til fordel for den nye, hvis dere deltar i en offerceremoni, vil dere ha skapt betingelsene for at den nye form kan manifesteres. Men ceremonien må dere utføre med glede, av kjærlighet, og erkjenne dens magi, uten beklagelser.Det rekker viljen ned i formen, hensikten kommer til uttrykk.

Bruk så denne innsikt på de forskjellige områder av tilværelsen, i hvilken dere forsøker å manifestere planen. Og lær å gjøre all fysisk aktivitet som dere påtar dere til en magisk, ceremoniel handling. Nedbryt de gamle vaner og gi plass til de nye.(s.30-31).


Spørsmål fra en disippel:

Betyr det at når 1. stråle har blitt invokert,så blir aktiviteten lettere etablert?


--Så fort det første skrittet er tatt, så blir det ikke bare mye lettere, men det blir et faktum i naturen.

Med andre ord, man vil kunne like den nye kosten resten av livet?

Det må bety at idet vi påbegynner denne nye aktivitet, så vil den være i opposisjon til den energi, kraft og det stoff som allerede er der i forveien?

--Ja, det er riktig.

Betyr det at hvis jeg plutselig ble glad for mitt arbeid som jeg i årevis ikke har kunnet fordra, ville jeg da forlate det eller forbli i det?

--Hvis ditt motiv er å forlate jobben, så er du faktisk i ferd med å etter-rasjonalisere den såkalte glede bort.

Jeg kan forstå, at man først må lære å holde meget av det, og senere så kan man så frigjøre seg fra det.

--Du lærer kanskje å møte en ubehagelig situasjon som en utfordring og nyter å klare den.

VI MÅ LÆRE HVERKEN Å KUNNE LIKE ELLER IKKE LIKE.


Uttrykk motsetningens par i form av kan like eller kan ikke like, og vær glad i alt hva du gjør.


Ikke å ha hverken sympati eller antipati for noen virker veldig likegyldig.

Det er ikke noe likegyldig ved glede, og ikke noe likegyldig ved å ta opp en utfordring.


HVA ER SANN GLEDE?


Gleden, slik som den i virkeligheten er, trosser logikk og enhver forklaring.

Den er noe man må oppleve for å kunne forstå. Dere har nærmet dere gledens tilstand, men faktisk ikke opplevd den.

Det er en tilstand som selve sjelen befinner seg i mens den tjener, en bevissthetsopplevelse hos den som kjenner sin plass i det Ene Liv.

Dere kan nærme dere den og forsøke å gi den uttrykk. Dere kan invokere den gjennom deres forsøk på å manifestere den. (s.32)


I dag retter mange disipler deres oppmerksomhet mot disiplene på prøve i verden, de hjelper til og løfter dem på en vis måte opp i en ny spiral av prestasjoner.

Slik blir VEIEN samtidig mere lett å finne og lettere å begripe, men allikevel mere vanskelig å begi seg inn på, fordi den har blitt forkortet av hensyn til tidens nød.

Nå får disiplene på prøve mulighet for å påta seg større ansvar enn tidligere, og de mottar de esoteriske midler til å takle dette ansvaret. De som kan benytte seg av muligheten og samtidig øke den jevne vekst i deres karakterutvikling, vil kunne skape en ny vei tilbake for menneskeheten. (Sjelens natur s. 112)


VISDOMSLÆREN


Visdomslæren er en visdom som er anvendelig i alle deler av menneskelivet.


Den er ikke en religion, men den er anvendelig innenfor religion, men den må ikke etableres som religion.


Alle tilskyndes til å praktisere den i deres daglige liv og i deres foretakender.


Lær og snakke om visdommen, henvis til den i deres samtaler, og hvis noen ber dere om en forklaring på hva den går ut på, så hvorfor ikke gi en forklaring, for det er en leilighet til å vekke, stimulere og berede «hovedmasse-mottakeligheten» til den. (Sjelens natur, s. 181)

(Det meste av stoffet er hentet fra et hefte fra Lucille Cedercrans sine leksjoner til sin gruppe i U.S.A på 1960 tallet)

Siden så har det nå kommet ut oversatte bøker om emnene,og mye av dette stoffet har kommet med der.ANBEFALT LESING!

 

FOREDRAG OM ARBEIDET I ASHRAMEN I SANDEFJORD 31.5.2008

Ved Arnhild RobÅ bringe gudsriket inn på jorden, å forberede Kristi komme og menneskehetens frelse, krever mot, organisasjon, skarpsindighet, psykologi og utholdenhet. Det krever trente folk og mange penger, det forlanger omhyggelige gjennomtenkte programmer som inneholder langsiktige visjoner, samt fornuftige moderne metoder.

Det er til dette at alle med en ekte visjon og kjærlighet til menneskeheten er kalt i dag, og det betyr utbredelse av en intelligent dyrket god vilje og fremme av de tilstander, holdninger, og synspunkter som uunngåelig vil skape rette menneskelige relasjoner.

Gjennom millioner av år har de virket bak scenen, anvendt deres disiplers intelligens, hjerner og fysiske utrustning til å utføre deres nyttige formål.

Slike disipler er på ingen måte mediumistiske av natur, men har etablert et riktig forhold til deres egen sjel og til mesteren i deres ashram. De er mottakelige overfor hierarkiske inntrykk, de kjenner planene som mestrene prøver å få gjennomført, og deres samarbeide gis villig og bevisst.

Det blir overlatt til dem til fritt å arbeide slik de finner det best med skyldig hensyn til den gitte informasjon og inspirasjon. (Hierarkiets fremtreden,s.642,644).Oppgaven for alle disipler er å fremme visdom, og det må de lære og gjøre under innflytelse av Buddha. Han lærte oss at de viktigste regler for mental skjeldneevne og indre avstand- to fundamentale kvaliteter som må aktiveres under denne utrolige forberedelsesperiode, som alle aspiranter i dag står overfor.

Det er derfor disse to punktene som alle grupper av disipler og åndelige arbeidere må lære å fremstille for den søkende menneskehet. Det dreier seg om skapelsen og vitaliseringen av den nye verdensreligion. (Hierarkiets fremtreden,s.649).Planlegging og fordeling av oppgaver som er knyttet til det aktuelle prosjekt gjennomføres via en ashramisk reflektiv meditasjon som innledes av planens vokter (mesteren).

I felles og dyp refleksjon utfolder planene seg for dem alle, og hver disippel og innviet SER OKKULT HVOR DET ER BEHOV FOR HAM, OG HVOR HAN, PÅ ETHVERT TIDSPUNKT, SKAL ANVENDE SIN SAMARBEIDENDE ENERGI (min utheving!).

Medlemmene av en ashram sitter imidlertid ikke sammen for å meditere. En av de egenskaper som er utviklet gjennom ashramisk kontakt, er evnen til alltid å leve innenfor den intuitive persepsjonens område. Det er et område eller en sfære av energi som har blitt utviklet av den felles hensikt, den kombinerte planlegging og Hierarkiets konsentrerte energi.

Blant medlemmene finnes det ingen tendens til å være kritisk eller ha interesse i meddisippelens ytre personlige liv. De kjenner hverandres kapasitet og begrensninger, og derfor vet de hvor de kan komplettere hverandre og sammen skape og fremstå som et perfekt team i verdenstjeneste.(Dis...2,s.127,130).

Det er mine disiplers ansvar å ivareta denne presentasjon av sannheten i dette århundrede og sørge for at bøkene konstant sendes ut på deres misjon, inntil de endelig i det neste århundrede avløses av en ny og mere passende lære! (...hm.., may be Lucille Cedercran??-min kommentar!) (Dis...1,s.50, denne boka er skrevet ca.1940)Etterhvert som disipler lærer å integrere seg i en mesters ashram, oppdager de, at det første de må gjøre er å etablere en grunnleggende harmoni mellom dem selv og deres meddisipler og å forsterke kontakten mellom deres egen sjel,den ashramiske gruppe og mesteren. De lærer da, ved å håndtere og å eksperimentere, å forstå beskaffenheten av de energier som søker globalt uttrykk og arten av de krefter som må reduseres til de minst mulige, såfremt disse nylig innkommende energier skal vise seg virksomme i utføringen av de ønskede endringer i følge planen.

De lærer også, at det ikke er noen svakhet og ingen styrke i dem selv som enkeltindivider som kan unngå å bli tatt i «øyesyn» av gruppen. Således må de etterhvert trekke alle de «slør» til side som hindrer sjelens klare lys å skinne igjennom.

Målet for alt arbeide som utføres i ashramen, for en hvilken som helst av mestrene, er SANNHET på alle nivåer på ethvert tidspunkt.

En mesters største oppgave i de tidligere faser av skoling av sin disippel, er å bringe den periode til avslutning hvor disippelen er så intenst opptatt av seg selv, av sin egen tjeneste, av sin egen reaksjon på mesteren eller løftet om fremtidig kontakt med mesteren, eller er opptatt av sine egne tanker om disippelskap og sine personlige fortolkninger av sannheten.

Mesteren tar til seg en gruppe av mennesker som ofte har fikse ideer (som de er helt sikre på er riktige fordi de er de beste og høyeste (!) som de til dato har kunnet oppfatte).

De er overbevisste om at de har nådd til et stadium hvor de har kunnet registrere visse åndelige verdier og begreper, hvor de har kunnet utvikle deres egne formuleringer av sannhet, og hvorfra de ivrig krever det neste skritt.

Det første han derfor må gjøre er å la EN VOLDSOM RYSTELSE ÅPNE DEM OG DERVED GI DEM EN DYP USIKKERHET OM DET LAVERE SINNS FORMULERINGER OG BILDER AV VIRKELIGHETEN, OG DERVED FORBEREDE DEM TIL MOTTAKELSE AV NYERE OG HØYERE TILNÆRMELSER TIL SANNHETEN.

DENNE FREMGANGSMÅTE BRUKES OFTE FOR Å TVINGE DEM TIL Å STILLE SPØRSMÅL VED ALLE TIDLIGERE KONKLUSJONER.

Vi må alle, disipler så vel som innviede av alle grader, begi oss inn på innvielsens hemmelige sted med en følelse av fullstendig hjelpesløshet. Disippelen bør huske på at han må bli «et bevegelig punkt og dernest en linje».

Han stiger opp mot Hierarkiet og antar den korrekte åndelige holdning, men på samme tid stiger han ned i det – som ved feilaktig anses å være det laveste av menneskelige vanskeligheter og forsyndelser (hvis det måtte være nødvendig), i det han alltid bevarer sin åndelige integritet, men lærer viktige lekser:

 1. Den erkjennelse at han har del i alle menneskelige tilbøyeligheter, gode så vel som dårlige, og derfor er i stand til å tjene.

 2. Oppdagelsen, at det som han frykter og forakter mest av alt, er det som finnes sterkest i ham, men som ennå ikke er erkjent som sådan.

 3. Han oppdager også at han må utforske og kjenne disse foraktede og fryktede bevissthetsområder slik at de til sist blir et aktiv, i steden for noe som må unngås.

 4. Han lære å bli fryktløs. Han er alle ting. Han er et menneskelig vesen, men han er også en mystiker, en okkultist, et menneske med psykiske anlegg og er en disippel. Og, på grunn av disse oppnådde bevissthetstilstander, blir han til sist mester. Han har «mestret» alle faser og alle bevissthetstilstander.

 5. Det nytteløse i tidligere holdninger og dogmatiske måter å betrakte livet og mennesker på (sedvanligvis basert på tradisjon og omstendigheter) når de fører til å adskille ham fra hans medmennesker. Når han virkelig har lært alle disse ting, er han en innviet. (Dis......1,s.778,780,781).

En ashram er et senter hvor relasjoner avprøves (Dis...1,s.85)Det er viktig at vi stiller spørsmål, og mesteren foreslår eller bringer da inn i disippelens sinn den type spørsmål som legger beslag på hans tanke, og deretter stimuleres hans abstrakte sinn slik at han med suksess kan finne svaret.

Medlemmene i en mesters ashram eller gruppe responderer på de spørsmål som stilles, enten av den enkelte disippel eller av gruppen som helhet, og svaret på disse spørsmål har en betingende virkning på hele gruppen.

Det er her at mesterens arbeidsinnsats kommer inn, å oppildne ashramen til å stille spørsmål som vil føre til en åpenbaring.

En mester må alltid ha to ting i tankene, for det første gruppens tilstand, som avhenger av alle ashramens medlemmers samlede vibrasjon eller tone, i det omfang de arbeider sammen, og for det annet, den periode hvori gruppen fungerer.

Til dette må tilføyes hele ashramens samlede mottakelighet.

En av de vanskeligheter som alle ashramer står overfor er å absorbere nye medlemmer og disipler, enten enkeltvis eller i grupper.

Et spørsmål som vanligvis oppstår er:

Hvordan kan en gruppe i en ashram (sammensatt av relativt nye disipler og begynnere på veien for akseptert disippelskap) bli stadig mere sensitive overfor ashramens mester?

Dette spørsmål setter i realiteten konkrete ord på det vanskeligste problem som finnes mellom personligheten og sjelen, mellom mesteren og disippelen og mellom menneskeheten og Hierarkiet.

Det er dypest sett et spørsmål om å gi uttrykk for grunnleggende ENHET og å opphøre med seperatisme.

Disipler må i deres bevissthet lære å unngå og skjeldne mellom de indre og ytre aspekter av ashramen og mellom de få ashrammedlemmer de måtte kjenne og erkjenne, og det store antall som forblir ukjente for dem.

En ashram er en gruppe eller en skare av disipler, innviede av forskjellige grader, verdensdisipler og neofytter som akkurat er trådt inn på disippelskapets vei. Disipler må ikke tenke på ashramene som forskjellige, men på en stor ashram som helhet.

Nøkkelen til denne erkjennelse er hvor lite dere enn måtte forstå det, INTENSITET.

Intensitet eller det å arbeide ut i fra et spenningspunkt bringer åpenbaringens tidevann inn, og da er det mulig for en disippel å lære det på kort tid, som på en annen måte kunne ta måneder, ja, endog år.

SPENNING ER DEN STORE FRIGJØRENDE KRAFT, HVIS DEN FOKUSERES RETT.

Altfor mange disipler fokuserer spenning galt og utløser energi i den gale retning og (om jeg må utrykke det så utilstrekkelig) fra det gale sted.

Den korrekte spening skapes først av den KORREKTE ORIENTERING. Dette nødvendigjør en ekte sans for verdier og å unngå en opptatthet av det mindre vesentlige, som sprer istedenfor å samle.

Hvis dere (for å beskrive noe meget alminnelig forekommende) er opptatt av deres fysiske tilstander, så vil dere ikke oppleve den spenning eller samling av energi som vil gjøre dere til magnetiske senter for kraft og kjærlighet.

Og hvis dere er for opptatte av andre menneskers feil, så vil dere igjen mislykkes i å oppleve den frigjørende spenning.

Dere vil finne det til stor nytte hvis dere får avslørt hvor dere «sprer» deres energi, for deretter å trekke dere tilbake i det indre spenningspunkt hvorfra dere bevisst og effektivt kan lede sjelens energi.(Dis..1,s. 807,808,809).Å DELE

I en ashram foregår det å dele på følgende måter:

 1. Å dele individuell begrensning, men ikke individuelle problemer eller personlighetens vanskeligheter.

 2. Å dele «kunsten å beskytte okkult». Dette medfører to aktiviteter: beskyttelse av begrensede disipler og beskyttelse av ashramen mot forsøk på angrep eller inntrengen.

 3. Å dele tjenesten for planen, noe som resulterer i en handling i de tre verdener.

 4. Å dele den stimulering som kommer fra mesterens nærvær, og de instruksjoner som han leilighetsvis gir.

 5. Å dele den tilvekst av kraft, kjærlighet og innsikt som kommer i løpet av enhver innvielsessyklus, som f.eks : Ved innvielser av ashramens medlemmer, enten av Kristus eller av den Ene innvier. Ved innvielser som foregår i de tilknyttede ashramer, og som har en spesifikk strålevirkning. Ved innvielser til de grader som er høyere enn 5.grad. Det skaper ledige embeder, og er på samme tid årsak til en kolossal innstrømming av kraft.

 6. Å dele resultatene av spesielle åndelige begivenheter som:

a. En direkte oppmerksomhet fra Shamballa.

b. En innstrømming fra en ytre planetarisk kraft

c. En «nærende» eller styrende kraft fra en avatar av en viss grad.

 1. d. Sammensmeltning av all hierarkisk tenkning og aktivitet til en styrt begivenhet, så

som Wesak-høytiden og i tiltakende grad Kristus-høytidens fullmåne.

Ved disse syklusers forløp, reagerer alle i ashramen på en eller annen måte. Ingen kan fortsette på veien uten å skape nye relasjoner og uten å bli bedre overførere av kraft

Det er andre begivenheter som har en ganske bestemt virkning på enhver ashram, og virkningen er betinget av strålen eller av «utfoldelsen av den ashramiske lotus».

Enhver stor mulighet for å dele gir automatisk to reaksjoner:

a. Skapelse av et spenningspunkt.

b. Oppståen av et krisepunkt.

Å føre «to energipunkter» sammen (f.eks 2 disipler), skaper uunngåelig et spenningspunkt som kan frigjøre energi i tjeneste for planen.

Det skapes likeledes et krisepunkt svarende til de 2 disiplers utviklingstrinn. Det er ikke tale om de samme krisepunkter når det gjelder innviede av høyere grad.

Spenningspunktet i disse tilfeller resulterer i en «projeksjons- og retningskrise», som på ingen måte har relasjon til disippelens liv og tilstand eller til deres streben eller forståelse.

KONFLIKTER

Innvielse i vår tid retter seg mot gruppe og ikke mot den enkelte.

Dette er ikke et lett emne å utdype for en gruppe mennesker som stadig er så polariserte i deres personlighet at det er personlighetsaspektet hos gruppemedlemmene som til alle tider opptar deres opmerksomhet.

Jeg sier dette med ettertrykk. Aspirerende disipler legger mer merke til andres feil og personlige egenskaper enn det de mer fremskredne disipler i ashramen gjør.

Den fremskredne disippel kan være, og er, vitende om feil, feiltakelser og uønskede kvaliteter hos andre som han er knyttet til, men hans kritiske sinn er ikke betingende faktorer, sånn som det er tilfellet hos de fleste av de mindre utviklede.

Han er langt mer betinget av bestrebelser, streben og en fast intensjon, enn av en oppfattelse sett fra personlighetens synsvinkel.

Han observerer sjelens grep om det lavere selv, primært med hensyn til hvor stabilt dets grep er. Hans behandling av aspiranten er således basert på resultatene av denne observasjon og ikke på en analyse av aspirantens manglende utvikling.

Dette er et punkt som har den allerstørste betydning, for det er denne form for overveielse, som er veiledende for mestrene når de utvelger og skoler en gruppe til innvielse.

Mestern er ikke opptatt av de midlertidige feil , men av sjelens grep og intensjon, og om aspiranten instinktivt responderer på sjelsenergi, når denne bringes i anvendelse.

Forutsatt at sjelen har et fast grep og personligheten har et lyttende øre, og at det finnes en ensartet og varig streben fra begge sider- fra sjel til personlighet(dette er et eksempel på invokasjon og invokasjon)- så kan mesteren begynne å skole.

Tibetaneren sier videre at i min ashram vil min observasjon av en disippels erfaring, feiltakelser og resultater f.eks. dekke en syklus på 1000 år.

Det som dere eventuelt har utredet i dette livet,er etter all sannsynlighet helt ukjent for meg, unntagen hvis det har særskilt betydning.

Såfremt jeg ønsker å vite det, kan jeg komme til det, og det gjør jeg i de tilfelle hvor resultatet av handlinger vil gi tilbakeslag på min ashram eller på en større del av disippelsgruppen. (Dis.......2,s.364,370).Med andre ord:

Den smålige selvvsikhet og den tåpelige forfengelighet og irritasjon som foruroliger dere, og de uvennlige ord dere retter mot andre, den manglende kjærlighet eller feilaktig fokusering i deres daglige liv, bemerkes ikke av meg eller av noen mester. Dette er deres egen sjels anliggender. Følgende av dette påvirker deres familie, venner og smfunnsgrupper, ikke oss. Ikke dessto mindre er slike feil og mangler dere bemerker hos andre, og det påvirker deres dømmekraft og fremkaller sympati/antipati, ros eller dadel, og helt uunngåelig setter dere dere selv, som enkeltperson, i dommersetet.

Da Kristus sa:»Døm ikke, så skal dere ikke dømmes», hentydet han til en slik sinnstilstand hvor det er forståelse, som er fremherskende i en slik grad, at aspiranten ikke lenger roser eller dadler.

På grunn av denne generelle innstilling i hans mentale væremåte overfor mennesker, er han blitt fri til å bli et fullgyldig medlem av en ashram. (Op.cit,s.371)Noe annet viktig å nevne:

Tibetaneren nevner at det er viktig at man en dag hver måned, på fullmånedagen, setter seg ned og nevner navnene på alle våre meddisipler i lyset, idet vi sender lys og kjærlighet ut til hver og en av dem. Dette vil styrke deres relasjon til hverandre, og det vil også skape et energilegeme- et eterisk legeme- til hele den subjektive gruppe, og det vil med tiden integrere dem nærmere samt gjeninnsette dem som brøt ut, og styrke dem som uheldigvis viste seg å være svake. (Di...2,s.128).

Det er meg maktpåliggende, at den gruppe som jeg har utført et okkult eksperiment sammen med for Hierarkiet, holder sammen.

Når jeg sier dette, henviser jeg ikke kun til de få av dere som nå er aktive (og som kanskje gir seg selv et klapp på ryggen for egen velholdenhet), men også til de inaktive medlemmer, til dem som jeg nødvendigvis måtte utelate, og også til dem som virker på den andre siden av sløret.

Hele problematikken om gruppeintegritet og medlemssyntese, gir på dette tidspunktet Hierarkiet store vanskeligheter.(Op.cit,s.128).Vigdis Gustavsen 15.01.2010 16:10

Herlig Arnhild... dette fikset du bra Dette ble kjempe flott!

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg