KANALISERING 23.11.2019 VED B. KIM PEDERSEN

Jeg skal nå prøve å formidle noen av de budskaper og de inntrykk som kommer igjennom når vi nå skal se litt på aftenens tema. Vi har valgt fra de indre verdener å prøve og ta temaet opp; den indre forbindelse med Pleiadene og de kanaler som kommer igjennom derfra. Og jeg tror at dette temaet vil være viktig i.f.t det arbeide som dere har pålagt dere selv som disipler i denne verden som dere er ute i. Når jeg bruker ordene "er ute i", så kan jeg si at langt de fleste av oss på de indre plan og langt den største del av det vi kan kalle menneskeheten, er jo ikke knyttet inn i et legeme som dere er. Dere er jo en minoritets-gruppe når man ser på det innenfra og utetter.

Men mange ting på jorden kjører jo fint fremover. Når jeg ser inn på dere, så opplever jeg, at når vi nå har kommet igjennom 2019-metoder og også de smerter som 2019 har utgytt i mange menneskers liv. 2019 ble et år som vi i Hierarkiet var veldig spente på å se hvorledes menneskeheten ville akselelere hastigheten, hvordan ville menneskeheten være i stand til å oppfange mer, bli i stand til å se på kroppen mer og mer ut i fra det den i realiteten er.

Vi vil prøve å arbeide mer og mer ut i fra Hurtaks metode i Hierarkiet/Kristus-kontoret (begrep som Enok innførte). Vi har på nåværende tidspunkt bestemt oss for at vi skal prøve og se litt mer ned i mange menneskers liv.

Mange mennesker i dag er jo i full gang med å integrere hele det fysiske univers, eller de er i gang med å lage et rot-nett. Derfor kan man si, FLOWER OF LIFE, det store arbeidet som engle-hierarkiene har bygget til menneskeheten, d.v.s å forstå de tepper/gitter som det blir lagt ut i dag i menneskeheten, og der menneskeheten begynner å se seg selv litt som en plante som blir plantet inn i FLOWER OF LIFE. Langt de fleste mennesker vil jo oppleve i dag at  disse koblingene skjer, og også at man kobles mer og mer sammen på de ytre plan.  

Det var liksom et mål. Jeg kan huske da vi satt omkring ca år 1970 og lurte på om vi kunne få menneskeheten opp å kjøre i et langt større fellesskap enn man hadde trodd. Det var ikke mange av oss mestre i Hierarkiet som trodde så veldig mye på at dette ville kunne la seg gjøre. Og vi må jo i dag stå tilbake og si at det ble mye hurtigere kobling imellom mennesker enn man hadde sett før. Så er dere oppe i det nå, at dere har på jorden nok det dere jord-mennesker kommer til å se mere av, og det er alle de forskjellige menneske-typer som man får inn. Dengang vi var 2-3 milliarder inkarnerte mennesker her på jorden, så var det litt mer plass, det var litt mer tid å gå på. Der i mot har vi nå kommet opp i det tempoet som vi er på nå, så er jordkloden i en annen dimensjon.

Det jeg skal prøve å ta litt fatt i er den koblingen som i dag ligger på om at menneskene er de født på en innadgående eller utadgående bølge? I deres del av verden, så er man stadig vekk opptatte av at vi er født på den utadgående bølge, d.v.s man har ikke funnet ut av det ennå at de mennesker som har en langt mere stille adferd enn de som er mer utadrettede/mer pågående, d.v.s at det som ligger imellom utånding og innånding. Vi har forsøkt å gi disse menneskene noen forskjellige bokstaver, og derved prøvd å kategorisere dem litt i noen bokstav-systemer. Det tror jeg ikke at man vil komme til å se så mye mer av i fremtiden.

Hvis man i dag titter på et ervervs-liv på jorden i dag, d.v.s det gamle 3. stråle systemet, så har de stadig vekk en dominerende faktor i den del av verden som dere bor i. Men når dere kommer litt lenger fram, så vil dere begynne og oppdage, også etterspørre, mennesker som er mer innadrettede enn utadrettede. Man begynner simpelthen å forstå at det er noen inkarnasjoner for det ene eller det andre. Det er inkarnasjoner hvor man liksom er mer innadrettet, d.v.s at bevisstheten søker mere opp i den loddrette energi istedenfor i den utadrettede energi. 

Disse to energi-former vil man stille og rolig, ved hjelp av engle/deva-rikene, så vil man bruke dette her mye mer naturlig enn man kan i dag. D.v.s man vil forstå at det er mennesker som er i stand til å opprette og å holde en kontakt med det indre liv og dra dette indre lys ned. Omvendt vil man også kunne begynne å se litt mer på de mennesker som har en mer ytre adferd. Dere vil komme til å oppleve at en del av dere som sikkert kjenner noen som har denne sterke utadgående energi, de vil i de kommende år få noen vanskeligheter på jorden fordi jorden beveger seg som sagt mere inn i denne innadrettede energi.

Hvis man tok den gamle energi hvor liksom menneskeheten arbeidet med å få 1. innvielse igjennom, d.v.s man strekte seg oppover for å få IDA løftet opp. Dere ser i dag at kirkene har gjort så stort arbeide, men nå i dag står vi der hvor at den nedadgående energi, når PINGALA søker å komme til uttrykk, og det vil også si, å få slangen helt til bunns, i rot-chakraet, og også de chakraer som ligger lenger inne i jorden. Fordi dere har liksom igjen lært fra deres gamle østlige skolegang, at dere har 7 chakraer i kroppen, men det må jeg nok si til dere, dere må torde å begynne og se litt mere annerledes på det, fordi nede i jorden ligger det jo på samme måte noen muligheter for å kontakte både energi-former, men det ligger også muligheter for å få en dypere kontakt med det som ligger inne i jorden, jordens egen feminine dimensjon, det dere sitter og arbeider med som SHEKINA. Det er jo den vibrasjonen som er inne i jorden, som på mange måter SHEKINA er bygget opp omkring. Det vil også si Jophiels arbeide, den kjerne som ligger inne i jorden, og da denne kjerne på mange måter er aktivert i disse dager. Det gjør den fordi syntese-englene har kommet til jorden. Da man liksom fikk jorden manifestert i dette solsystem, så fikk man et senter for syntese, og det kunne åpnes en dypere form for energi som forener ånd og stoff.

Da det skjedde, så kunne vi liksom ta i bruk noen dypere lag i jordkloden, fordi mange av dere som sitter her i dag dere er vant til å arbeide i jordens ytre dimensjoner, og d.v.s det liv som ligger for jordkloden oppetter, og ikke så mye nedetter. Og det med å kunne få kontakt litt dypere ned til det man kan kalle jordklodens indre pyramider, og i det hele tatt få en dypere kontakt med det som er inne i jorden.

Det har vært en streben oppetter for å forstå de tilstandene, for de av dere som er koblet opp mot det en kan kalle den indianske/atlantiske periode. Det er ikke alle her som er knyttet opp på de ting, men det er noen av dere som er dypere knyttet opp gjennom Atlantis, og d.v.s har fulgt mere de her linjer som også i dag er koblet ned i det vi i dag kaller U.S.A. På de indre plan, og dersom man dukker ned i Akasha, så har man jo i det område, så har man det en kan kalle disse karmiske buer fra Atlantis, som kommer igjennom. Det vil også si, at i disse år, så er det mestre som arbeider intenst med den amerikanske befolkning og de mennesker som har våknet i den amerikanske befolkning. Dere kan nok ikke overføre alt til dere fra denne dimensjonen, ihvertfall ikke for dere alle, unntagen for hvis dere følger mye den amerikanske og den atlantiske dimensjon.

Så det kan godt være at det er noen av dere som kan si at dere kan følge noe av det som kommer, men jeg kan liksom ikke få allting til å kjøre. Det sitter også noen av dere som er her, dere er vel det jeg vil kalle koblet inn i, det er flere av dere i dag, som sitter med noen forskjellige blandede ting i deres aura.

Noen av dere er uttatt til det man kan kalle, og skal inn og være med i det man kan kalle den 6. rotrace. D.v.s den nedfelling som skal til å skje igjennom den 6. rotrace. Dette er det noen av dere som allerede er preget av og har blitt spurt om dere har lyst til å være med i det prosjektet. Man kan nok regne med at man får en noe mindre kropp i de kommende inkarnasjoner. De prototypene man sitter og arbeider med i dag, er kropper som mer er på asiatisk størrelse, ca 1.60-1.78 m høye, dette for å kunne bære denne androgyne kropp som den 6. rotrace vil representere.

Vi håper å få laget noe mere avbalansering, og det som skjer akkurat nå, er at det er en del som kommer avsted i kropper som ikke helt speiler den kjønns-struktur som mennesket har, og det er det når deres jordiske skal arbeide med disse kjønnsskifte-operasjoner. Dette tror jeg ikke at vi vil komme til å se så mye mere av i fremtiden, fordi da lager man mer og mer en kropp som man gjerne vil ha dem. Men det er stadig vekk, det er noen gamle metoder som gjør at når man i dag kommer til de ytre plan og skal vende tilbake til kloden, eller man er her for første gang, i den her overgangsfase som jorden står i, da har jo jorden prøvd å gjenkalle så mange som mulig. Folk som har gamle erfaringer med jorden, som både fra Atlantis, Lemurien, o.s.v, også de første indo-europeiske raser.

Noen av dere kan kanskje begynne å merke, hva er det som skal skje, hva er det for noen energi-linjer som jeg kan koble på nå, og hvor går de hen? Mange av dere vil komme til å se ting som ligger foran dere, d.v.s i de kommende inkarnasjoner vil Manuen/Adam Kadmon, bli mer virksom og aktiv.

Aktiviteten på jorden har ikke vært så sterk som nå siden for 126.000 år siden. Da hadde man det man kaller HOMOSAPIENS, og den gang vi fikk de her gamle engler inn som bar denne form i deres energi-strukturer. Nå kommer de så igjen. Nå begynner man å bygge de nye former.

Jeg har sittet og diskutert med mine mester-kolleger i dag i et Telepatisk Råd, nå skal vi fra Hierarkiet begynne å rulle litt mere opp om hva vi forventer at de neste 10 år her på jorden kommer til å handle om. 

Det er mange i verden i dag som kan se at den verdens-struktur som man lever i, den vil nok ikke fortsette slik dere kjenner den. Både landområder vil endre seg, dere vil også oppleve at det er noen klimatiske forhold som vil gjøre at det er noen steder som skal bli mindre attraktive å bo på. Det vil også komme noen nye ting inn. Skal Nord-europeerne, burde de lukke litt mer opp og lukke litt mere inn i deres del av verden?

De afrikanske manuer har arbeidet med de kropps-strukturer som er i det område. Det lyktes jo for mørket å få manipulert en masse mennesker opp til deres del av verden. Kanskje ikke så mange til Norge, men andre steder, som f.eks Tyskland og Sverige, de tok jo store grupper. Man kan jo diskutere om dette er noe de vil få glede av eller ikke. Det er jo det man står oppe i nå, den neste KONKLAVE som er i 2025, og det skal lages en ny 100 års plan for jorden. Denne konklave som ligger foran oss nå, pluss det er også det at hvis noen av dere tar dere tid til nå i de her år vi kaller Verdenstjener-gruppens år, d.v.s de nye oppgaver delt nå her i Verdenstjener-gruppens arbeide Det er noe som ligger fra solverv og fram til ca nyttår. Da har vi de her dagene energien for den nye verdenstjener-gruppe som skal slåes i gang, og da kan man også få inn en dypere inspirasjon til det arbeide man sitter i.

Hvis man går litt dypere ned i de områder som ligger der, så prøv og koble det til selve syntese-englene/syntese-englenes arbeide, liksom å få disse her devaer til å arbeide mer sammen med det at man nå er på en hellig planet, og når jorden nå har inntrådt i det 10. hierarki her inne i solsystemet. Det har vært et arbeide som er uvurdelig.

Det er ikke så lett å forstå det når man er i en fysisk inkarnasjon, men for dere som har vært på de indre plan, og hvis dere hadde hatt deres opprinnelige kosmiske utrustning, så hadde det vært lettere for meg å forklare dere det.

La meg skissere litt hvordan syntese-englene arbeider. Vi har jo hatt en mektig pågang av engler. Det var jo slik for noen år siden, hvis vi går tilbake til 1960, da begynte man å lukke en større gruppe av flammende vesener (engler/devaer) inn. Vi fikk betydelig flere inn, de som kunne jobbe flammende i kundalini-systmet til mennesket, d.v.s hele det kroppslige kundalini-system. Det fikk på den måten mye større hjelp av den flammende verden som ligger ved siden av. Og det er vel sånt sett det som gjorde at kroppen på mange måter blir gjenstand for en dypere utvikling.

Dette har vi ventet på lenge, for vi har sittet lenge sammen med Mahachohanen og arbeidet på og liksom si hvordan får vi implementert dette her? Vi skulle ha denne kundalini-kraft til å arbeide dypere inn i verden.

D.v.s de oppadgående, nedadgående, de sammensmeltende energi-verdener skulle igjennom, ellers så kunne vi ikke åpne både det 9. og det 10.,11. og det 12. chakraet i den kosmiske ryggsøyle. Men det var sånn at det ble tatt ut noen devaer eller mennesker, de fikk tilbud om et dypere samarbeide med engle-verdenene. Disse mennesker fikk tilbudt dette, og det var så både noen grupper og noen enkelt-personer som fikk tilbudt dette arbeide, i det vi i dag kjenner som Landskapstempel-arbeid. D.v.s man begynner å ha en forståelse av det arbeidet som ligger i naturen. Man har noen oppgaver. Hvis man går ut i selve naturen og vil arbeide mye med Moder jord, så er det sikkert mange som vil oppdage at jorden er jo det en kaller et feminint vesen. Som et sentrum for mye deva-liv.

Da mørket satt på en stor del av makten på jorden, så var det også meget stor mulighet for dem å manipulere med engle/deva verdenene. Det kan jeg se, dette ligger også i deres gamle atlantiske energier, der liksom den store drøm om å komme tilbake til å manipulere med engle/deva-verdenene.

Jeg vil si til dere, hvis jeg skal gi dere et godt råd, jeg løfter ingen pekefinger, for det er jo det gamle uttrykk "Learn by doing", man må gjøre sine egne erfaringer, jeg vil si til dere, pass på når dere kommer i nærheten av det man kan kalle manipulasjon av deva-stoff. Fordi det her gikk så fryktelig galt sist gang.

Jeg vet at vi i dag får mange kanaler ned fra forskjellige dimensjoner, de mener at det er en helt naturlig vei å gå, men mange kjenner dessverre ingenting til hva som skjedde tidligere. Men de er vant til å arbeide som henholdsvis astral eller mental, de kjenner ikke til at det står en kropp så langt vekk fra Gud som man har her på jorden. Men her på jorden har vi jo det vi kaller en disippel fra de fjerneste egner. Det er ikke mulig å oppleve det vi gjør på jorden andre steder på nåværende tidspunkt.

Det var min advarsel, og den skal ikke betraktes annet enn med et sunt fornuft, tenke seg godt om, så si, det jeg er i gang med nå, har det et høyere formål? Eller har det et formål å bli kvitt et eller annet?

Det vil jeg si til dere,vær veldig streng til deg selv i.f.t dette, fordi det jeg vil si til dere er at når man leker i den her verden, så må må være klar over at man ikke kan komme senere å si vi vil gå under de strengeste straffer av Karma-Herrene, fordi dere ikke kan komme å si at dere ikke er bevisste om hva dere gjør.

Så stopper jeg der. Så har jeg vært inne på det man kaller mørket, jeg har vært inne på den del av treet, på den del av deva-riket hvor vi liksom har baksiden av det vi kaller Livets Tre, når vi har det vi kaller Mørkets Broderskap. Og det skal dere huske på, dette mørkets broderskap, det kan godt være at vi har slått tilbake på en 46-47%, men dere skal bare være klar over at de til stadighet er meget aktive på jorden. Og dere skal også være klar over at grupper som deres, det er disse de synes det er fint å leke med, fordi dere har en stor porsjon energi-kraft. Så bare man er bevisst om det og renser seg selv en gang imellom, og stiller seg selv spørsmålet; hva er mine motiver for det jeg gjør? Gagner det helheten? Så har man gjort det som man skal gjøre i den sammenheng. Nå har jeg gitt dere advarslene, det er det vi mestre vil prøve og holde fast i fordi det går meget sterkt på jorden nå, spesielt i mange esoteriske kretser, og det var det vi sånt sett fryktet, at U.S.A skulle få få lov til å åpne så mye opp, siden vi har den gamle atlantiske sivilisasjon der.

Men la os gå tilbake til de andre devaer, de som arbeider under det vi kan kalle lysets manifestasjoner. D.v.s hele det området som ligger inn den veien, der ligger det mye godt, menneskeheten har kommet godt på veien. Man arbeider stort sett på alle plan. Dere arbeider mest på å få åpnet disse portene i jorden, disse portaler og alt hva som måtte ligge inn der igjennom. Det kan jeg kun rose dere for det arbeidet.

Går dere inn i computer-verdenen, d.v.s inn i 5. stråle, så er det en helt unik verden som man kan si deva-rikene i den grad har hatt godt tak i. Siden man har fått et umåtelig godt tak i håndtere dette, skal man kalle det VISDOMS-KONTORET. 

Dere har det vi i dag kan kalle for VISDOMMENS HALL og de forskjellige energi-verdener som beveger seg igjennom denne veien. Så har man jo det , i dag er jo Planen gjenopprettet så mye i det man kan kalle guddommens ingeniør-veksteder.

Når man lager forskjellige ting, det kan være et computer-nettverk og andre typer nettverk, så er det jo hele tiden devaene som når inn dit.

En av de ting jeg kan si til dere er at man i deva-riket har arbeidet mer intenst også for å få innført noen ressurser utenfra. Det er helt fra det område som heter LYD.

Lyd-healing, lyd-bevegelse, lyd-musikk, dere skal bare ta opp hele den palett som heter LYD, og liksom den enorme påvirkning av engle/deva verdenen gjennom lyden. Denne lyd som, jeg tror det var ca år 1910-1920, litt før den gamle konklave, da tok man og sa at hvis teknikken kan holde og man altså kan få en dypere lyd-frekvens frem, så vil man kunne flytte menneskehetens bevissthet mye mer i mot det vi i dag kjenner. Vi er liksom i grenseområdet der vi kan si at den veldige nedtur vi har hatt i hukommelsen, men den vil dere begynne å oppleve nå at nå er den nedbryting som skulle skje, den perioden vi skulle igjennom med dårlig hukommelse, den vil mange av dere komme til å merke at den kommer tilbake på en ny måte.

Den gamle verden hvor liksom den ble båret av det vi kan kalle en lokal hukommelse, i dag vil den mere være åpen inn mot Akasha-krøniken, og det vil også si at menneskeheten har fått en forfinelse i de 5 sanser, så i dag er det en mye større åpning for å åpne og kunne arbeide inn direkte for å hente inspirasjon fra felles-akashaen. Om 2-3 år, så vil mange av dere ha en helt annen opplevelse av/forståelse av akashaen, også hvordan man kan bruke akashaen på en helt annen måte.

Dere er glade når dere får et glimt av akashaen, men det vil komme mye mer inn under en indre kontroll, d.v.s man vil få en helt annen opplevelse av disse devaer.

Det kommer noen grupperinger innenfor syntese-energien hvor det her blir en  av de deler hvor syntese-energien vil bli koblet mye mer inn på det område her, og når den gjør det, så begynner det å komme disse åpninger, så behøver man ikke å sitte der med en 3. eller 4. innvielse for å kunne lese den. Da vil man allerede fra en 1.8 innvielse og fremetter vil man begynne å ha en dypere lesing av akashaen. Dette kjenner dere. Dere kjenner også reglene for hvordan man arbeider med deva-riket i form av den måten som dere i dag går ned og henter inspirasjon på, i DNA-strukturen. Det dere kaller D.N.A-strukturen, jeg vil si til dere, dere som arbeider litt med dette område, jeg synes dere skal sammenligne DNA-strukturen litt med anthkaranaen, for det er nok mange av dere som vil komme til å se at der ligger det noen sammenhenger.

I gamle dager kalte man det bare for TRAPPEN. Det sitter jo mange fine ting inne i det man kaller VISDOMS-KONTORET. Og de sender jo mange fine bilder ned til naturvitenskaps-mennene/kvinnene. Hva de i dag har rykket kloden mens dere har vært her, det kan jo nærmest gå så langt å si at det svarer vel til ca 10-15 liv, altså det som har skjedd innenfor naturvitenskapen i et enkelt liv.

Hvis man er født ca 1940, så vet jeg ikke om dere kan følge meg i hva natur-vitenskapen i dag kan  presentere, det er fullstendig annerledes enn det de kunne prestere i 1940-årene. De skubb som kom, det var det man ventet mye på på de indre plan. Man satt veldig der og ventet. Kunne man få menneskeheten inn i den 4.dimensjonen? Det var på 1970-tallet.

Da det lyktes, og mester Jesus laget jo et mektig arbeid der, pluss noen andre 6.stråle mestere, de var meget aktive og fikk løftet astral-planet riktig mye, og det dere i dag kjenner som at menneskene i dag har fått en mye mer åpning og fri adgang til sine følelser. Hvis man da ikke sitter med en 1. stråle på astral-legemet, og da er det jo ikke et astral-legeme som er så levende i bevegelses-energi. 

Så kom vi inn, og så fikk vi stille og rolig løftet og løftet, og så kom vi jo inn der, ca Cuba-krisen, da visste man ikke om U.S.A og Russland ville gå dypere inn i en atom-krig. Det var jo også tett på. En av de ting som skjedde, var jo at noen venner fra Venus grep inn, og de sa:"Nå stopper festen der!"

Det kan godt være at menneskeheten, da levde jo fortsatt disse revolusjonære energier dypt i menneskeheten, og en trodde sånn ca 1960-tallet at da sto man jo stadig vekk der i den 3. dimensjon og man visste ikke hvor menneskeheten kunne bevege seg hen. Men da kunne vi få løftet og vi kunne få frigitt en større energi i den astrale verden, da kunne vi komme igjennom den, og da kunne vi begynne en langt dypere utrensning av astral-planet/Elohim-området. Det kommer an på hvilken måte/vinkel man ser inn på det på.

Men da har vi en stor del av følelses-energien. Denne kraft er stor. Det sier seg selv. Man kan ikke være på en planet som jorden og ha et så stort område med vann, d.v.s sitter dere på Månen og titter ned på jorden, så vil den ligne en dampende kule. Da har man jo disse store deva-riker som hele tiden arbeider i det man kan kalle jordens energi-bank. Og de vil hele tiden samle vannet opp, vi kjenner det som skyer og den slags ting. Det er jo mektige deva-konsentrasjoner.

Og så har vi en rekke spesialiserte devaer. Da Sol-englene begynte en større nedstigning i menneskenes eteriske legemer, d.v.s det var mange mennesker som begynte å få en mye større opplevelse av det vi kjenner i dag som Sol-engelen. Mange mennesker begynte da å få en indre opplevelse av SIRIUS-SYSTEMET. Og en kunne begynne å lukke mye mer energi inn fra det vi kan kalle DEN BLÅ LOSJE på Sirius. D.v.s hele den energi-nedfelling som kom og begynte å virke innenfra Sirius-energien og ned i jord-klode-systemet. Da kunne vi liksom åpne opp, vi kunne begynne å gi et langt, langt større friggjørelse av det energi-feltet. Nå begynte det å dukke opp en langt dypere energi, og det gjorde at Sol-engelen stille og rolig kunne begynne å samarbeide med NÆRVÆRELSENS ENGEL. Nå begynte man å kunne åpne den engel som liksom skal forvande hele menneskets HØYERE SELV.

Det begynte et langt større integrasjons-forløp, så kunne vi begynne å dra de forskjellige nærværelsens engler inn i en inkarnasjon på de forskjellige stråler.

Der har hørt om at jorden har fått den og den type devaer, så fikk vi da fra ORION en langt større gruppe, og det var en av de ting som METATRON trakk inn. Han begynte nå å trekke en langt større mengde av disse Nærværelsens-engler inn, ikke bare i mennesket, men vi begynte også i første omgang å få dem langt dypere inn i jordens aura-felt.

Da vi kunne få disse dypere transformasjoner i gang, d.v.s vi kunne begynne å arbeide inntil dette, så kunne vi frigi større viten og kunnskap om menneske-sjelen og menneske-sjelens opplevelse av den indre verden. Vi kunne simpelthen nå begynne å arbeide i de ild-søyler som ble skapt rundt omkring på planeten.

Flere og flere disipler ble aktivert på de indre plan, og flere og flere kunne nå det vi kaller AKSEPTERT DISIPPELSKAP, og hvor de så kunne møte mestrene i deres studer-kammer og komme inn til samtaler. Så tok vi gamle disipler som var i ferd med å utvikle seg fra det stadiet vi kaller akseptert disippel til det en aller EN DISIPPEL I AURAEN/LYSBROEN. Da vi kunne trekke den vibrasjonen inn og vi kunne begynne å si at vi kunne få flere og flere disipler som nå kunne begynne å arbeide aktivt med å utvikle et langt dypere indre liv i anthakaranaen. Det gjorde så det at KUNDALINI-DEVAENE nå var en ny mulighet å trekke i, og vi kunne så begynne å trekke disse devaer inn på den måten, og så få åpnet opp til en langt dypere kundalinsk kraft inn i verden.

Vi arbeidet intenst med det. I min ashram har vi arbeidet intenst med dette, og vi har arbeidet sammen med det området i Shamballa, den 3. kumara, det man kan kalle MELCHIZIDEK, og vi har også lært å kjenne ham som MERLIN.

Vi tok et mektig område opp, og vi var meget oppsatt på å få dem ned. Vi kunne starte med å prøve og stimulere kundalini-yogaen opp. Den fikk vi satt i gang rundt omkring og fikk mennesker til å arbeide mer intenst for dette område her, og det gjorde vi slik at vi kunne trekke ennå flere devaer inn, som et virke den veien igjennom.

Og sånn har vi nå arbeidet på de indre plan. Og nå lyder det som om jeg sitter alene og arbeider med dette her, men hvis jeg skulle omskrive det i mennesker, så ville det være kanskje flere millioner mennesker. Dere må være klar over, at innenfor dette departementet, f.eks som det jeg sitter i, 3. stråle ashramen, så er det milliarder som går inn og støtter meg, og så har jeg også mitt virke mot Syntese-ashramen.

Men hele det, å begynne og aktivere alt dette deva-arbeide, og å begynne og virke og trenge dypere og dypere ned  i deva-verdenene, i engle-verdenene, også det å begynne og arbeide mer intenst med disse verdenene, det har vært en del av mitt virke.

Nå har jeg forsøkt å gi et lite "view" over disse områdene, og nå vil jeg lukke opp for deres individuelle spørsmål. 

Da mange av disse spørsmålene er personlige, så kan jeg selvfølgelig ikke nedfelle disse her, men mitt eget spørsmål og svaret jeg fikk kommer her, da jeg tror at dette kan være av interesse for flere.

MIN KOMMENTAR OG MINE SPØRSMÅL

Din innledning interesserte meg mye, det du sier om at vi konsentrerer oss veldig om de ytre plan når vi gjør vårt lysarbeide, og ikke om det som er inne i jorden. Men det har jeg gjort i flere måneder nå. Jeg trekker energi helt fra Den om Hvem intet kan sies, ned igjennom alle lag, ned gjennom gruppe-legemet, ned igjennom jordens ytre lag, ned igjennom jordskorpen og helt inn til jordens midte. Og jeg har mange tanker og meditasjoner rundt dette om hva som foregår inne i jorden. Tidligere så har vi blitt trent av Asger Lorentsen å trekke oppstandelses-kraften opp, så det er det jeg gjør når jeg er inne i jordens kjerne, men jeg funderer jo også på chakra-systemet inne i jorden. For meg, så tror jeg da at under jordskorpen, der er rot-chakraet, og krone-chakraet er inne i selve jordens kjerne. Og jeg funderer på utgangen fra denne kjernen, går det ut i kosmos? Jeg har lest at de som befinner seg der, kalt THELOS e.l. 

Så trekker jeg energien opp og blander det med den nedadgående strøm, og så utstrømmes det fra gruppe-legemets/mitt eget hjerte-chakra og 3. øye. Og da går det ut til alle rikene; menneskeriket, dyre-riket, plante-rike og mineralriket. Og så er jeg SÅ opptatt av mineralriket for tiden, spesielt fjellene. Jeg var inne i Frafjord i en uke i sommer, hvor en har både sjøen og de høye fjellene. Jeg kommuniserte med fjellene og alt jeg så i fjellene, jeg fokuserte på alle ansiktene og skikkelsene i fjellene, og jeg filosoferer over hva er det som ligger, på en måte, forsteinet inne i fjellene? Og når vi/jeg utstrømmer denne energien mot mineralriket, hva er det da for en prosess som skjer med fjellene da? Kan du hjelpe meg litt med dette?

Kan du se på det arbeidet jeg gjør når jeg har lagt meg om kvelden, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men oppgavene mine endrer seg, men nå er det dette jeg har gjort i de siste månedene.

SVAR PÅ MINE SPØRSMÅL FRA MESTEREN I 3. STRÅLE-ASHRAMEN, PAUL VENETIANEREN VIA B.KIM PEDERSEN:

Igjen er dette mange spørsmål, mange ting å se på. Jeg er veldig glad for din forklaring av det du gjør. Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg. Det virker jo som om du har en god inspirasjon fra Greven/Mester R i ditt arbeide. Så jeg vet ikke om jeg kan bidra så mye mer til det.

Men jeg kan godt forstå at du er opptatt av mineralriket, fordi mineralriket er jo forbundet med det vi kaller for rot-chakra. Hvis det begynner å komme litt lys i hodet, så kan man jo ikke unngå å se rot-chakraet vel. Og det er jo enn god kobling over til den verden.

Og så er det jo det, at når man begynner å forstå selve det atmiske legemet, når det går inn i en forvandling, selv også når det fysiske legeme går inn i en forvandling, så skjer det jo mange ganger det, så vil det jo mange ganger det, det mineralske/det atmiske legeme, så vil det jo begynne å danne disse her ting.

Jfr. ENOK, jeg tror HURTAK fikk brent inn det om det krystallinske legeme/det mineralske legeme dengang han fikk en av nøklene.Dette legeme er jo dypt forbundet med det man også kaller ZOHAR-legmet. D.v.s det kommer noen legemer inn i de kommende år, og jeg håper at dere fanger opp disse navnene. Man begynner ganske hurtig å forstå noen av de legemer, og så forstår det hierarki som sto bak Zohar da han skrev de her store verker, som Blavatsky gikk inn og samlet opp en del fra. Når man kommer inn dit, så begynner noen høyere oktaver.

Hvis du forestiller deg, at i det mineralske i kroppen i dag, selve knokkel-systemet, hud, hår, negler, det skal man liksom forestille seg, det gir man en masse frekvens-hevinger. Og når det får en masse frekvens-hevinger, så begynner man å utvikle det man kaller det mineralske legeme. D.v.s nå begynner atma-strukturen å bli senket ned over det. Hele atma begynner å arbeide.

Og så er det jo det, at på et eller annet tidspunkt, jeg er glad for at du fanget det opp, menneskene er så opptatte av den horisontale bevegelse, og man kan nesten ikke lokke en disippel til å se inn i anthakaranaens mange, mange tusen parallell-verdener. De ligger jo inne i anthakaranaen.

Hvis man endelig skulle gi deg litt mer, skal vi kalle det "mental mat", så vil jeg si til deg; prøv når du går inn i der hvor du er nå, så prøv om du liksom kan fange den ringen som jorden er forbundet med rundt om solen , og si at; det er ikke noe vanskelig for meg å anerkjenne Jorden som jorden, men også at du kan begynne å si at jorden har jo også 3 involusjons-planeter og 3 evolusjons-planeter. Prøv å jobbe med dem i 1 uke mediativt i anthakaranaen og så romme dem, så vil du sikkert hurtig begynne og oppleve at det kommer noen planet-navn inn på dem. Så vil du begynne å se Merkur der inne, og du vil sikkert også begynne å merke planeten Mars der inne.

Men det er ikke de som er ute i solsystemet, men det er noen andre kloder som er der. Og på den måten kan du arbeide  med det videre til du liksom har hele kjeden inne i deg. Når du har gjort dette, så kan du si; det er ikke sikkert at jeg har hele forståelsen enda, men jeg kan lage et bilde inne i meg. Så når du har bildet, så begynner du å si; o.k, hvordan er disse kloder bygget opp, hva representerer de?

På den kloden som dere er på, så kan du prøve og forestille deg, at de legemer som den har,, det ligger i de andre kloder, hvis du kan følge meg, som er i resirkulering omkring solen. Når du kommer inn i den resirkulerings-energi som ligger der, så kan du liksom begynne å lese noe av det du er inne på, hvis du kan følge hver klode opp, forestill de at du har en 7-takket stjerne, at du fører dem innetter, kan du følge meg? Og det er nok,det du hurtig vil oppdage, det er at den kloden her er meget forbundet med/det er noen fine veier inn til Pleiadene, det vil du fort fange opp. Etterpå vil du oppleve at MASELOT/DYREKRETSEN, er nesten avfotografert i nesten alt liv på jorden. Når du har forbundet dette inne i deg, så går du inn, så går du opp i DART i Treet, så forestiller du deg liksom Dart, forestill deg en hule. Du har en liten bolt,en større bolt utenom, en enda større utenom der igjen, o.sv, o.s.v. Når du har gjort dette, så ber du om; nå vil jeg gjerne ut til det område hvor akashaen ligger. Si til akashaen; o.k, hvor er den visdom jeg kan trekke på? Slik at jeg kan få lov til å fortsette med å stille spørsmål innover. Det vil du hurtig oppfange inspirasjon til.

Det kan godt hende det vil komme til å gå en 2-3 dager ca før du føler at nå har jeg den. Problemet for deg er at du ikke alltid stoler på de informasjoner du får. Da svarer jeg: "Jeg trodde jeg gjorde det jeg!" Til det svarer han: "Ja, det tror du, men du kan godt bli bedre på det punktet!"

Dette er ingen kritikk vel, men det du er redd for, fordi du har noen gamle inkarnasjoner bak deg hvor blendverk har vært et tema. Og da er det så klart at da har man behov for bekreftelser o.s.v. Det har også vi mestere behov for! Og vi har 5-6.innvielse.

På denne jord har det blitt manipulert så mye. Men stol litt mer på de informasjoner du får der. Kan de holde til at du tar dem med inn i intuisjons-legemet? Det vil enten frastøte eller tiltrekke. Det er en av de store energier som er i intuisjons-legemet. Her kan jeg merke det, her kan jeg putte det inn. Men så er det det, for at man kan bruke intuisjons-legmet, så krever det et høyt utviklet mental-legeme. Det var jo derfor jeg sa til din venninne litt tidligere at hun måtte trene mental-legemet litt.

Det har så du gjort, så det er ikke deg jeg tenker på her. Men jeg tillater meg å hjelpe dere litt.

Mental--legemet, det skal du bruke her. Hvis ikke mental-legemet kan fange intuisjons-legemet, så får man ikke åpenbaring og forståelse. Og får man ikke det, så kan den ikke legges på plass.

Du hadde spørsmål til meg også, det er noe der ute, men i øyeblikket dere sanser der ute, hvis dere ikke får mental-legemet til å speile den, så kan det være vanskelig å håndtere. Kan du følge meg?

Hvis du nå tenker dette her, nå skal du huske på, det jeg sier til deg nå, dette er ikke et alminnelig menneskelig problem jeg sitter her og prater om, jeg sitter liksom og utdanner deg litt til det en kan kalle et avansert disippel-trinn. Det er det vi prøver å gjøre her, så dette har ikke noe med at du f.eks kan lese en bok mer eller mindre, det har ingenting med det å gjøre.

Det har noe med når en begynner å kunne bruke det en kaller 2. og 3. underplan på mental-legemet, og i sær 4. underplan. Disse plan arbeider intenst. Så kan man gå opp i intuisjons-legemet, så kan man ta ut av intuisjons-legemet og så kan man omsette det i mental-verdenen. Kan man så få astral-legemet til å gå inn, og det er jo den prosess som henger sammen med det en kaller for 3. innvielse, det er at så slipper de 4 lavere plan i mental-legemet, så går de sammen med de 7 plan på astral-planet, så tar man det en kaller for TALISMANEN, engelen inn i auraen, og så begynner den å modellere de her 11 plan med stoff. Når det skjer, så har man gjerne noen redselsfulle inkarnasjoner, for da kan man gjerne ikke huske eller tenke eller noen ting i den perioden hvor dette skjer, fordi så går man liksom og venter på om man blir sendt over på en ny computer.

Har jeg svart på ditt spørsmål?

Jeg sier:

Men det i.f.t fjellene, den strømmen vi sender mot mineral-riket, hvordan påvirker det fjellene? Det er spesielt fjell jeg er opptatt av. Hva ligger det inni fjell?

Han svarer:

Der ligger jo det man kan kalle for salighets-bevisstheten.

Jeg sier: Hva er så det?

Han svarer:

Ja, det er et godt spørsmål!  Men hvis man skal forklare det, hvis du kjenner det i din seksualitet det å få orgasme, så kan man si at det å få orgasme, både for mannen og kvinnen i den seksuelle akt, den er faktisk på mange måter noe samstemt med den energi som er i fjellene!

Det lyder fullstendig tåpelig, det kan jeg godt forestille meg, hvis det er første gangen man hører det. Du vil sikkert oppleve, hvis du kommer på bølgelengde med dette inne i deg, så får man sterke, indre opplevelser.

Fordi i fjellene har man også vesener som ligger hensovne. Salighets-vesenet/salighetsrike er et rike hvor "man sover ut", og det er en lang, lang søvn som man har der. 

Det er ikke sikkert at fjellene er så interesserte i å kommunisere med dere, men omvendt, så kan dere ikke unngå annet enn å begynne og oppleve den energien som kommer fra fjellene. Hvorfor tror der folk søker til fjellet? Jo, for å hente inspirasjon og komme på en høyere bølgelengde inne i seg selv. Det er jo like nøyaktig det du beskriver der. Det er slik fordi fjellet har denne energien.

Jeg sier: De står jo som antenner.

Han svarer:

De står helt klart som antenner. Når guddommen på et tidspunkt, man dreier inn igjennom det man kaller mineralriket, så er det at mineral-riket det har denne sovende bevissthets-tilstand, men når man kommer til mineral-riket, så begynner man å vekkes. Den vekkelse som ligger der, fjellene/hvert eneste rike på jorden, jeg har en gang spurt et sted: hvor mange riker er det i hvert rike?

Det var ingen innenfor vårt solsystem som kunne svare på det!

Jeg spurte en gang mester JUPITER om det og han svarte; ja, det spørsmålet har jeg også stillt meg selv, men jeg kan ikke påstå at jeg har fått noe svar på det!

Det er fordi det ligger så utrolig mange informasjoner i det. Og i mineralriket, skal du prøve og forestille deg, der ligger også nøkkelen til å kunne forstå den neste klode. D.v.s den klode vi kaller for JUPITER-kloden.

Den kan man si begynte jo i det man kaller 5. rotrace. Når Jupiter-kloden kommer i gang, så vil den jo hente informasjon fra dette rike her i 5. rotrase. Så det arbeidet dere lager nå er faktisk med på å forme den neste kloden. Det man kan kalle det, at det ligger der.

Så hvis du vil inn å forske i det, og skal du inn og ha din egen forståelse av orgasmen, så kommer den neste fase og det er den å trenge ut i hele det med fjellene, oppleve den kraft som kommer fra fjellet , og den hvile.

Hvis man ikke har en viss ro inne i seg selv, så kommer man ikke i kontakt med det. Fordi fjellenes dimensjon er så lav i frekvens/energi, derfor krever det en viss ro for å kjenne det.

Å være menneske i dag, det er jo forbundet med en langt, langt dypere ro enn på noe annet tidspunkt.

TUSEN TAKK!

 

 

 

 

 

 

  

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg