KANALISERING v/ B. Kim Pedersen 16.12.2018

 

 

Jeg skal nå prøve og formidle noe av den energi til dere, fordi dere er vel interesserte i hva 2019 skal bringe frem i senteret vi kaller Menneskeheten.

Vi holder på å legge bak oss et år nå, som igjen har ført menneskeheten frem mot nye tinder på hele jordkloden og ikke minst også i de spirituelle lag som ligger rundt om på jordkloden.

Vi har jo også sett at det har vært et år hvor det har lykkes riktig mange mennesker, at de ihvertfall har begynt å snu bevisstheten litt mer innover, litt mer oppetter. Dere har en menneskehet i dag som arbeider så sterkt og godt, så vi er ikke så redde for jordens utvikling. 

Jeg er godt klar over at hvis dere slår på nyhetskanalene, så virker det jo som en er ved å være ute av lage, men det er den ikke. Tvert om, de håp vi har hatt fra Hierarkiets side er oppfylt. 

Hvis dere skal prøve å forestille dere, hva som skjer i Shamballa og inne ved Melzidek, og likedan i det vi kaller for Rådskammeret o.s.v, den plan som man prøver å tilføre jorden, og den plan som ligger i Den om hvem intet kan sies, og den plan som man liksom arbeider med på jorden, med et 3000 års perspektiv, fra nå av og fremover. Og det lyder dumt når vi sier det, men vi har vært nødt for å bruke disse bilder for dere,fordi det var jo det man kunne få ned på jorden da menneskeheten kollektivt sett var i det man kaller den 3. dimensjon.

Så lykkes det Hierarkiet å lage en så stor emosjonell utvikling, som man jo startet med på 1800-tallet og opp igjennom, og som så kuliminerte med at man kunne få menneskeheten direkte inn i den 4. dimensjon ca 1970. Da vi kunne føre menneskeheten inn der, og menneskeheten liksom hadde stått i ungdoms-opprør og man liksom hadde fått et så stort løft i hele menneskeheten - i det vi kan kalle det astrale legeme, og fått menneskeheten så mye rettet mot det mentale igjennom de siste 100 år, så kunne astral-legemet begynne å være en kanal for en ny kraft, nemlig det vi kan kalle det mentale legemet, hele det plan man kan kalle menneskeheten kunne bli mentalt polarisert.

Det var det vi så, og det var det som utløste ungdoms-opprøret og hele den periode dere kjenner så godt, dere som er her i dag. Fordi mange av dere har jo stort sett levd mens dette har pågått, og hele tiden har vært i forvandling. Dere har vært en del av selve forvandlingen.

Nå kommer vi til et av de store problematikker, og det er at ADAM KADMON skal her i 2019 føre disiplene inn på litt nye strekninger, og det er de strekninger som sier at Manuen/de åndelige viljes--krefter skal nå på nåværende tidspunkt løftes mer frem i menneskeheten. D.v.s at menneskeheten vil oppleve en litt mer viljesorientert energi.

Det er også det dere har opplevd her siden 2008, hvor dere hadde det dere kaller Finans-krisen. Vi kaller det for noe annet i Hierarkiet fordi dere har hatt det dere kaller for kommuner, fylker, stat, og det har liksom vært med til å bringe de institusjoner frem som lyser i lyset fra Den om hvem intet kan sies.

Den globale utvikling som har skjedd, disse forskjellige institusjoner, så la man barna inn under det, så har man begynt med den form for skole-utdanninger og den slags, som jo helt klart har vært ført på de store verdens-sentra, både menneskeheten, men også fra Hierarkiets side av, at det lyktes en stor del av kloden å få løftet hele menneskeheten opp i en høyere undervisnings-dimensjon.

Det startet slik, mange av dere som sitter her er også fullstendig bevisste om det å være en del av det nordiske samarbeidet. Norden har gått forut, og det vi nå kan se er de første stadier av å forstå, både det vi kaller for en kollektiv, fysisk utvikling og det vi kaller akasha-arbeid.

Det er det dere har tatt til dere i Norden, og det er det vi kaller for GOOGLE. Denne jordiske akasha, en bank av viten som har lukket seg opp, og hvis mange av dere kikker på det, så er det innenfor de siste 10 år at dere har gått bort fra å bruke de gamle fysiske leksikon, og det dere nå opplever er at hele deres kollektive bevissthet ligger i dag på Google, så er det i dag litt skjeldne-evne og andre forskjellige ting som må føres inn for å forstå noen av disse tingene.

Den gamle av dage, som man kalte ham i gamle dager, han hadde jo et budskap som skulle hete "Face to face"- "ansikt til ansikt", og det kan dere jo tenke litt på, om det er noen av dere som bruker et begrep på jorden, som også har noe med dette å gjøre, dette face å gjøre- og da tenker jeg på FACE-BOOK, altså denne ansikts-bok. Så hvis dere titter inn på det, så kan dere se at forskjellige nye ting strømmer sterkt inn i hele den kollektive bevissthet.

Nå kommer vi så til et stadie på jorden, og det er et slikt stadie hvor dere i 2012 tok ansvaret for her på kloden, for det vi kaller de mørke krefter/ motstandskreftene. Da disse krefter sto ovenfor å måtte gi opp og si at nå har lyset vunnet, og nå skulle menneskeheten føres inn på et nytt stadie, og et av disse store områder hvor motstandskreftene har sittet mye hardt nå på jorden, så har det vært på økonomi-området.

Nå tyder det på, at man fra Hierarkiet vil prøve om man kan lage noen nye overganger i løpet av de neste 5-6 år frem til 2024. Da vil dere komme til å se at da kommer det en avsløring inn i pengesystemet, og så vil man gradvis be politikerne/befolkningen om de tør å ta opp kampen opp mot de her siste store områder på jorden. Deretter vil det også komme noen kollektive krav fra menneskeheten om at enn også tar kampen opp med alle euforiserende stoffer. 

Det vil også komme ytterligere kamper dere vil ta opp i mot verdensforurensing. Når det gjelder klimaet og hele våpen-industrien, da vil dere komme til å se, fordi det tyder på, kan man si, at de mennesker som kom inn og var aktive igjennom det vi kan kalle 98-prosessen.

Legg merke til hva unge mennesker holder på med i dag. De har virkelig tatt den nye energien til seg/gruppe-bevissthet, de sosiale medier har de tatt til seg. Fra ungdommen vil det komme krav om noen endringer, og derfor vil dere komme til å se noen store miljø-endringer på kloden, og menneskeheten er nå klar til det, og menneskeheten vil nå forstå at hvis man f.eks skal ha rent drikkevann i framtiden, så ligger det jo her noen store utfordringer. Her i Norge er jo dette ikke noe problem, men andre steder i verden er det jo mye verre.

Dere er jo så heldige at dere kan drikke rent vann fra en bekk, dette kan man jo ikke på mange andre steder på jorden i dag. Så derfor må Hierarkiet på et tidspunkt komme inn med noen nøkler slik at man kan rense drikkevanns-forsyningene. En har jo klart å få kloden riktig svinet til godt og grundig ved bruk av forskjellige kjemikalier og forskjellige andre ting. Det er ikke noe jeg vil gå så mye inn i nå, men jeg vil bare nevne det, fordi når jeg skal se kollektivt inn på 2019, så er vel dette her noen av de fysiske ting som menneskeheten kommer til å stå ovenfor.

Nå kommer vi til et stadie på jorden, da Hierarkiet i 2012 tok ansvaret for menneskeheten her på kloden, av det man i dag kaller de mørke krefter, da disse motstandskrefter sto ovenfor å måtte gi opp og si at nå har lyset vunnet, og nå skullle menneskeheten føres inn til et nytt stadie, og et av disse områder har motstandskreftene sittet hardt på, og det har vært hele økonomi-område. Nå prøver Hierarkiet på om en kan lage noen nye overganger de neste 5-6 år, frem til 2025, da vil vi f.eks kunne se at en ung kinesisk pike, en gutt fra canada, en transkjønnet fra Norge o.s.v, de kan alle sammen gå sammen i dag og danne et mektig kraftsenter på jorden. Nå skal det noen nye energier til på dette område.

Men hvis vi så skal se litt inn på dette, hva resulterer dette her i? Det representerer jo også det at mange av dere lever i dag. Da dere var barn, la oss si at dere er mellom 50-80 år i dag, så tenkte dere sikkert at når man er 70 år, så er man veldig gammel, men da vil jeg si til dere, da må dere være innstilte på at mange av dere her vil nå en alder av minst 100 år og fortsatt være aktive. Dette har også noe å gjøre med den tidsangivelse fordi jorden befinner seg sammen med solsystemet et annet sted i galaksen.

Vi kjører fortsatt med det store problem at jorden kjører fortsatt med en tidshorisont som sier at døgnet kjører med 24 timer i døgnet. Mange av dere vil nok stille spørsmålet om hvorfor tiden går så fort. Hvorfor føles det som om det nesten ikke er noen tid om dagen lenger? Det er fordi, hvis dere går inn og ser på tidsopplevelsen og setter den inn i jordisk tidsopplevelse, så har dere nå 16 timer i døgnet i motsetning til tidligere 24!!

Dere føler at en uke forsvinner, 1 år forsvinner så forferdelig fort. Da dere var barn følte dere at tiden gikk mye langsommere. Det gjorde den nok også. Man holder på å tilpasse kloden til noe mer kosmisk tid. Man må tilpasse seg ny rytme i verdensaltet.

Det er mange ting i verdens-utviklingen, tenk man har kappet av 8 timer av det man opplever i et døgn. Nå forstår dere sikkert hvorfor dere nå føler at tingene går svært raskt på jorden. Det er et tidsomleggings-periode man holder på å lage i stjernebilldet Pleiadene. Dette var noe som kunne gjøres etter at vi fikk inn disse Syntese-englene inn i jordens stratosfære, d.v.s hele jordens liv. 

Man begynner fra 2019 å få noen nye regne-enheter. 2+2=4, men det kan dere ikke være sikre på i fremtiden! Når dere begynner å se den nye måte å regne på, så må dere ikke bli redde. Man kan venne seg til at det kommer en president som Trump, men hvis vi plutselig skal oppleve at 2+2 ikke er 4 lenger, så vil dere vel kanskje si at vi nå har kommet til de siste tider, og nå kan vi ikke klare mer i denne inkarnasjonen, men det blir dere nødt til!!

Denne 7. stråle, denne violette stråle/syntese-strålen, den går igjennom, og med den vil vi prøve å innføre en ny galaktisk tid. Inni denne galaktiske tid, det er også den som vil gi noen nye muligheter, fordi dere har en gammel forståelse av reinkarnasjons-prinsippet, noe dere ble undervist i dengang jorden var i den 3. dimensjon. Alle religionene har jo alltid hatt en reinkarnasjons-tankegang, men så har det vært forskjellige interesser, f.eks i Vesten så hadde man noen interesser for å fjerne reinkarnasjons-tanken og ville jo at et menneske skulle dø og gå igjennom Skjærs-ilden, og på denne måten kunne man lage noen forskjellige former for frykt.

I dag har dere noen andre frykt-billder dere arbeider med, og de er hverken verre eller bedre. Dengang var jo menneskene opptatte av hva Gud tenkte om dem. I dag går vel ikke så mange av dere rundt og lurer på lenger hva Gud tenker om dere, eller om du lever opp til hva Kristus og bibelen taler om?Hvor mange har tenkt på i de siste uker hva kirken mener om deg? Eller føler dere at dette punktet fra Middelalderen ligger bak dere? Troen/den gamle frosne intuisjon som lå i mennesket, det ligger bak mennesket nå. Og menneskeheten opplever en helt ny måte å tenke og føle på. Nå snakkes det mer om sensitivitet.

Deres gamle inkarnasjoner begynner å bli til en inkarnasjon inni dere. Det er derfor, hvis man sitter og ser en utsendelse om indianerne og en ser at de blir slaktet ned, så går det dypt inn i det sjelelige. Og så begynner man å merke hvordan det har føltes å stå der som en indianer. Hvis man har vært jøde i et tidligere liv og har vært innsatt i en konsentrasjons-leir og man ser det, så merker man det i redskapet, fordi det ligger et stort energi-område inni det vi kaller det ENE LIV, og det begynner du å kunne merke. Når du ser det er forurensing andre steder i verden, så begynner du som medborger i det vi kan kalle ANIMA MUNDI/VERDENSSJELEN, og så begynner du kanskje å forstå den smerte fra vann-elementet eller plante-elementet. Du merker at du tar del i det, du vil få en forståelse at det ligger noe dypere du har hatt kontakt med i dette her.

Til mere menneskeheten forstår den dype sensitivitet som begynner å utvikle seg i DET ENE LIV, så kan en mer begynne å forstå begrepet reinkarnasjon. I den 3. dimensjon så man alt i en rett linje.

Når man inkarnerer, så gjør man det aldri alene, men du inkarnerer hele tiden i noen store grupper, f.eks på 12 som inkarnerer sammen. Så er det et helt spesielt stoff inne i din aura som gjør at du aldri møter noen fra denne gruppen, fordi de vil vi frastøtt deg. For møter du dem, så møter du deg selv 100%.

Denne del, er dette vi kan kalle en SJELE-GRUPPE. Disse kan du altså ikke møte fysisk. Det kan det hende du kan om 50 år på jorden, men du kan ikke få lov til det i dag. Det er et stoff i din aura, så dere vil aldri kunne dukke opp på samme sted. 

Dette er kunstnerne på mange måter begynt å forstå, veldig intuitive kunstnere har begynt å forstå det. Derfor har dere begynt å få noen nye typer film inn, som f.eks Sense 8, hvor de plutselig begynner å forstå at de er en gruppe som har inkarnert sammen med en felles oppgave. Og da ser man stille og rolig hvordan de starter med å forstå at de er et JEG, men på et tidspunkt begynner jo sjelen å bryte igjennom mer og mer, og de begynner å forstå at de kan trekke på krefter som ligger der.

Dere kan stille spørsmålet om ikke dere her i denne gruppen er en SJELE-GRUPPE? Til det kan man si både et ja og et nei. Jeg vil nok mere kalle det et mer avansert trinn.

La ss f.eks si, at når jeg som en Mester ønsker å arbeide med en gruppe, og at jeg har sett den oppgave jeg skal føre menneskeheten igjennom, det man kaller forklarelsen på fjellet (3. innvielse). Det er en av mine oppgaver som Mester, og så får jeg ofte aspiranter og disipler inn i min ashram, og så skal jeg altså føre disse disipler frem, og jeg skal på forskjellige måter bringe dem inn i aktivitets-faser. Og d.v.s at jeg får en gruppe av gangen, d.v.s jeg får f.eks en solengel stillt til rådighet, og så får jeg dise 12 gruppers inkarnerte. Men så skal man forestille seg at inne i disse gruppene, så har man karma med hverandre. Mange har forståelsen av at karma er en negativ prosess, men størsteparten av deres karma er positiv, og jeg vil gå så langt å si at 95% er positiv, den er bare positiv.

Dere kan bare tenke på deres egen karma, den har bragt dere hit i inkarnasjon i dette vidunderlige landet med en skjønn natur rundt dere. Jeg vet godt at det er litt mørkt i noen måneder nå, men tenk det lyset dere har i løpet av sommeren. Tenk på den rene luft dere har, den rene velferd stråler og strømmer igjennom deres land. Jeg håper dere er klar over at dette ikke er det verste stedet å være på denne jord!

Så begynn å tenke på karma på en litt annen måte, karma er min mulighet, karma er noe jeg har gjort meg fortjent til! Karma er noe min gruppe har utviket seg til! Det er noe vi har bundet oss sammen inn i- jeg har noen forskjellige muligheter.

Vi har, innenfor det man kan kalle Den blå Ordenen, innenfor det vi kaller Johannes-hierarkiet, noen av dere har jo hatt gleden av å ha mye kontakt med Broder Johannes- mitt redskaps gamle veileder, og han kommer fra Johannes-hierarkiet. Da vi så overtar et menneske, d.v.s at vi skal føre dette menneske lenger inn, så begynner man å forstå at det ligger mange forskjellige muligheter. Mange av dere kan kanskje tenke at vi er sammen i en sjele-gruppe, men det er ikke sikkert at dere er det.

Så sitter vi som mestre, så har vi erke-englene, så har vi f.eks Michaels- hierarkiet, og det kan være at f.eks en gruppe mennesker som er i Michaels-hierarkiet får den oppgaven å arbeide med fred og forsoning på kloden. Jeg vet det sitter mennesker her som har arbeidet med det en kan kalle psykiatrien og forstå menneskenes kamp med seg selv, for dypest sett så er det en kamp med seg selv. Om dere går inn i Kriminal-omsorgen eller andre områder, så er det mennesker som dypest sett sliter med seg selv, og så er det selvfølgelig noen i omgivelsene som stiller opp til å hjelpe mennesker med denne karma. Det er mange ganger Michaels- hierarkiet som går inn og hjelper i en slik fase, og går inn og støtter, veileder og hjelper, og så er det også mange forskjellige engler innenfor Michaels- område som også går inn og støtter og hjelper.

Og så har vi dere som er knyttet opp mot arbeide i vann-elementet/Nordsjøen og hele området som vi kjenner inn der, dette er så det jeg vil kalle Gabriels- område. D.v.s man begynner å forstå noe av det stoff som ligger i kloden, at man har en oppgave med å forvandle dette stoffet.

Så er det dere som arbeider med å forstå den nye elektronikk, så er vi mye i Uriels-område. Så kan dere jo begynne å fundere litt over hvilken gruppe dere er knyttet opp mot?

Når vi som mestre, mottar noen inntrykk fra Rådskammeret, får en ide eller arbeidsoppgaver, så blir vi inspirert, og så prøver vi å finne ut hvordan ting kan løses i.f.t de stråler, engler, disipler vi har til rådighet. Hvordan kan de løse oppgaver?

 

LA OSS F.EKS TA DENNE GRUPPEN HER, ESOTERISK FORUM I STAVANGER. DET VAR  DET EN OPPGAVE MAN VIRKELIG HADDE BEHOV FOR Å FÅ UTFØRT I.F.T ENGLE-ORDENENE.NOEN MEGET DYPE FRUSTRASJONER FRA PLEIADENE OM HVORDAN MAN KUNNE BRINGE NOE LYS FRA PARALLELL-VERDENENE TIL ANDRE LEDD I PARALLELL-VERDENENE. SÅ MÅTTE MAN KALLE INN EN REKKE DISIPLER FRA FORSKJELLIGE GRUPPER OG SPØRRE OM DE KUNNE GÅ SAMMEN OG ARBEIDE MED DET OMRÅDE. DET VAR CA 10 FORSKJELLIGE SPIRITUELLE MENNESKER KOBLET INN FRA DETTE OMRÅDE, MEN INGEN VILLE, MEN DERE I DETTE FORUMET HER, DERE KASTET DERE ALTSÅ INN I DET. DERE KALTE DET EN LANDSKAPS-GRUPPE, OG FØR VI VISSTE ORDET AV DET, SÅ VAR DERE I FULL GANG MED ARBEIDET. OG EN GANG I MELLOM SÅ VIL JEG TRO, AT NÅR DERE REISER HJEMOVER FRA EN SLIK TUR, SÅ VIL DERES PERSONLIGHETER STÅ Å TENKE; HVA ER DET VI HOLDER PÅ MED? ER DET BARE TULL OG TØYS, ELLER HVA ER DET SOM SKJER?JEG FORSTÅR GODT AT MAN KAN HA EN SLIK FØLELSE, MEN FORDI DET ER EN PARALLELL-PROSESS SOM SKJER I DERES SJEL, OG DERES PERSONLIGHETER FORSTÅR IKKE ALLTID HVA SOM LIGGER TIL GRUNN FOR DET ARBEIDET DERE UTFØRER. MEN SÅ ARBEIDER MAN GRADVIS, OG SÅ FÅR MAN FLERE OG FLERE INNVIELSER PÅ DETTE OMRÅDE, OG SÅ FÅR MAN PLUTSELIG ADGANG TIL FLERE OG FLERE INNVIELSER OG BEVISSTHETS-UTVIDELSER SOM SKJER I RELASJON TIL ENGLE/DEVA RIKENE. DET ER DET VI KALLER SIVILISASJONENS ARBEIDE. SÅ BEGYNNER MAN LYNHURTIG Å OPPDAGE; HVA ER DET DETTE ARBEIDET STÅR UNDER? JO, GREVEN AV ST. GERMAIN. SIVILISASJONS-ARBEIDE ER OGSÅ FORBUNDET MED ENERGI-OMRÅDER, UTVEKSLING AV ENERGIER I NATUREN, MELLOM FORSKJELLIGE KOSMISKE RIKER. OG DET ER DER HVOR DERE SOM MENNESKER KAN BIDRA MED ET HELT UTROLIG STYKKE ARBEID, NOE SOM DERE ER FLINKE TIL I DENNE GRUPPEN. DERFOR SKAL JEG FRA DE ENGLENE SOM STÅR I DET INDRE ARBEIDE, OG FRA EN HELT SPESIELL MESTER FRA PLEIADENE, HAR JEG LOV TIL Å BRINGE DE HJERTELIGST HILSENER TIL DERE OG SI TAKK FOR ET STYKKE MEGET NYTTIG ARBEIDE SOM DERE UTFØRER UNDER STOR PRESISJON TIL MEGET STOR TILFREDSHET. SÅ HVIS DERE HAR MULIGHETER, OG DERE ORKER DET, SÅ VILLE MAN VÆRE MEGET TAKKNEMLIGE HVIS DERE VIL FORTSETTE MED DETTE ARBEIDE I 2019 MED YTTERLIGERE INSPIRASJONER OG OPPGAVER. SÅ JEG BRINGER DE HJERTELIGSTE HILSENER FRA DETTE OMRÅDE AV SIVILISASJONEN TIL DERE. DERE VIL SELV VITE HVEM DETTE ER RETTET MOT, OG BARE TA DET TIL DERE, OG BARE KJENN AT DEN STRØMMER INN I DERES AURA MED EN LYSPOSISJON.

Jeg skal gå videre med å forstå menneskets mere loddrette energi, evnen til å arbeide mer i broen i anthakaranaen i Livets Tre. Det å begynne og forstå de verdener som verdenene lukker opp til. Noen av dere har i de siste årene vært med til å påta dere et meget stort stykke frivillig arbeid, nemlig å stå i arbeidslivet og merke denne enorme frykten som mørket har klart å få frem blant de øverste ledere på jorden i dag, de sliter med forskjellige oppgaver. De sliter med forskjellige tiltak. Hvis dere ser litt inn i det, på ledere som sitter over dere, de er dypest sett rammet av dyp frykt. For noen fører dette til økt stolthet, noen går av, noen blir kalt inn på teppet o.s.v.

Dere lysarbeidere står som kanaler, og så er det mange ganger at man prøver å holde dere tett inne på slike konflikter, fordi dere har lyset i auraen og evnen til å være med på disse forvandlinger som skal skje. Vi har altså noen meget dype transformasjoner som skal skje via denne veien. Og dette skjer nesten innenfor alle arbeids-felter.

Det mange av dere kanskje skal tenke litt på, er at når dere rykker inn i disse forunderlige rare konflikter, og dere vil komme til å tenke; er det min konflikt dette her? Eller hva er det for noe underlig rart noe jeg har havnet opp i! Hvis dere begynner å ha den siste følelsen, det er noe ganske rart og underlig. Og hvorfor er det det? Du havner opp i den situasjonen, du er en del av den, så prøv og legg merke til, så er det fordi, noen av dere går ned til meditasjon, noen av dere går et annet sted og gjør frivillig arbeid- det er det dere blir brukt til som lysarbeidere!

Noen av dere har det oppdraget at dere skal gå inn og gi beskjed på jobb. Prøv å bruke denne oppgave som en gave til å bli trent opp i grensesetting/hvordan får vi stoppet dette her?

Det vil fra høsten 2019- høsten 2022 komme sterk fokus på, LEDELSE PÅ JORDEN, d.v.s hvordan leder man, hva vil det si å være en leder?

Skal man forvente at en leder skal være en kosmisk Buddha eller en Kristus? Eller blir man nødt til å tenke at det bare er et menneske som blir trenet i noen viljes-prosesser?

Det er her jeg vil oppfordre dere til å tenke litt. Tenk på disse menneskene, hva er det for slags oppgaver de har sagt ja til? Omslutt dem med visdom, og tenk, hva kan jeg gjøre for dem? Omslutt dem med Hierarkiet. Forbind dem med Kristus.

La oss si at du er på jobb, og du merker at det skjer noe feil, en leder f.eks viser en nesten terroraktig oppførsel, driver psykisk prosess mot et annet menneske. Du kan merke at her er det en projeksjon, her er det noen psykologiske feil som skjer. Prøv da å forestille deg at de som blir rammet av dette og de som utfører det, det er jo disipler, og det er jo en grunn til at de ser dette her. Og husk, når du ser dette, så kan det hende at du ser det med din intuisjon. Hvordan kan jeg hjelpe den eller den på jobben? Husk, det er en evne til å se med intuisjonen du bruker her. Lytt til alle. Det krever tid og arbeide å fange slike ting med intuisjonen.

I 2019, da ser det ut til at det er noen muligheter for jordskjelv i årene fremover, fordi jorden selv går igjennom nen bevissthets-utvidelser/vibrasjoner. Det er som om noen kan komme til å si at det er som om jorden ryster på en spesiell måte. Men det er ikke sikkert at det kommer noen jordskjelv ut av det, slik som det gjorde i gamle dager. 

Selve planeten, som et stort jeg, går igjennom noen dype vibrasjons/frekvens hevelser på nåværende tidspunkt. Det ligger nå meget dypt i jordens bevissthet at den skal arbeide seg ned igjennom disse faser.

Så har vi en annen dimensjon som jeg har ønsket at vi skulle lukke litt mere opp til, siden menneskeheten har vært svært opptatt av jorden som et fysisk sted å bo på. Vi kommer nok litt mer inn i en ny fase nå, hvor flere av dere vil komme til å erfare, at jorden er ikke bare fysisk, men det er også jorden i andre dimensjoner/i andre indre verdener. Jeg har f.eks igjennom mitt redskap, vi har forsøkt å henlede deres oppmerkomhet på forskjellige skoler, forskjellige ting som ligger der ute i jordklodens aura.

Når vi gir slike informasjoner, så håper vi selvfølgelig på at vi kan lokke dere til å si f.eks at hvis de institusjoner er der, kan vi så bli en del av dem, kan vi bruke energi fra disse områder, f.eks inni vårt lysarbeide?

Så hvis man begynner å se på det, så er det faktisk gode muligheter for å kunne begynne og bruke dette, og få til noe skifte. Fordi det ligger jo det i det, at menneskeheten på nåværende tidspunkt, noen av dere vil være klare til det i løpet av noen år, dere vil være klare til å begynne og koble dere på forskjellige inkarnasjoner, og så begynne å jobbe med det i nuet. 

Det krever noen åpninger. Mange ganger kreves det noen dype åpninger i hjerte-chakraet. Det er liksom en pineal-kjertel i hjerte-chakraet som kan åpne dypere inn til like nøyaktig dette område. Det er forskjellige sentra som skal åpnes inn til dette, og så vil dere også kunne oppleve at dere kan vandre igjennom dimensjonene/ på tids-dimensjonene. For å gjøre dette, er det en naturlig prosess.

Jeg har nå berørt forskjellige ting, så nå vil jeg spørre dere om dere sitter med noen spørsmål til meg?

Da de fleste av spørsmålene er av personlig art, så kan jeg selvfølgelig ikke ta med dette her, men kun ta med det jeg selv spurte om.

Arnhild Yalena: Litt tilbake til disse skolene på det eteriske plan som vi kunne begynne og trekke energi fra- var det sånn å forstå? Vi har jo blitt gjort oppmerksomme på at det ligger en Engle-skole( for å utvikle et tettere samarbeid mellom menneskeheten og engle/deva-verdenen) rett over vårt område her og også en Preste-skole (for å utdanne Den nye Tids prester, som er oss!) over Sørbø middelalder-kirke på Rennesøy. Og så var det jo en gang at Kim og jeg var der ute hvor Kim fikk beskjed om at vi skulle lage triangler, og dette har jeg fortsatt med når jeg leder meditasjoner i Forumet, Har det n0en hensikt at jeg fortsetter å gjøre dette? Når vi sitter i meditasjon og aktiverer en lyssøyle f.eks og lager triangler, kan du si noe rundt dette?

Mester Paul Venetianeren via Kim: Jeg kan ihvertfall prøve å tydliggjøre litt av det. Det område dere bor i, er jo et mektig gammelt atlantisk område. Det er dere sikkert fullt bevisste om. Så det ligger jo en masse forskjellige skoler rundt her i auraen av jorden, og så ligger det noen ytre planetariske energier hit ned. Det er deres Senter Engel/ Esoterisk Forums engel som står for det planetariske arbeidet. Noe av det planetariske arbeide er noe disse grupper har glede av. Når dere arbeider/når dere åpner anthakaranaen dypere inn, så kan man få disse skoler og forskjellige grupper ute i jordklodens aura, så har man stor glede av det arbeide dere gjør, for da bringer dere noen synteser igjennom, mere inn i den loddrette energi. Det er det ikke så forferdelig mange disipler på jorden som har forstått det frivilige arbeide som ligger i det man kan kalle ytre planetarisk samarbeide. Det kan man godt forstå, for det er ikke mange som er trent i det, man kan kalle de ytre planetariske energier. Man vender seg til å se jorden uten i fra, man begynner å gå inn i sin høyere bevissthet og opplever at man kan dra jorden innefra.

Dere trekker en stor del energi fra disse skoler. Det er derfor de henvender seg til dere og sier at de er her. Hvis man vil trene disse evner opp, så vil jeg gå så langt å si, så kommer man til et punkt hvor man er nødt for å trene dem. For å utvikle ens hjerne til å ha en mer global bevissthet, så skal man liksom ha noe nytt stoff inn i sin alminnelige legemer. Det har mange av dere allerede fått bygget inn. Dere har liksom noen programmer som ligger på en computer, så dere kan bare gå inn og åpne det. Det samme vil jeg si til det spørsmålet som du stiller meg her, det er inni dere, dere skal åpne de muligheter opp, gi dere tid til det!

TUSEN, TUSEN TAKK, VI ER SÅ TAKKNEMLIGE FOR DISSE KANALISERINGENE, DE ER TIL STOR HJELP I VÅRT ARBEIDE!

 

 

  

  

 

 

 

 

          

Lis Keis 25.05.2019 20:20

Tusind Tusind TAk 🙏🏽🙏 ??? Er det muligt at jeg kan få dette på mail. Så jeg evt kan printe ud 👀✍🏾. I Lys og Kærlighed Lis Keis

Kine Rosenvinge 24.05.2019 13:07

Her var det mage ting som kom på plass og andre områder som åpnet seg opp, takk <3

Torild Nielsen 24.05.2019 09:40

Meget interesant og oplysende. Meget taknemmelig.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg