HELLIG GEOMETRI

Artikkel av Arnhild Yalena Rob, 13.5.2015

 

Over hele Norge kan en finne eksempler på hellig geometri. Langs norskekysten, fra Rogaland til Nordfjord vitner 60 steinkors om den keltiske påvirkningen av kristningen av Norge fremover mot 1000 tallet.

Olav den hellige høstet kelternes frukter.

Hvis du trekker en strek fra UTSTEIN KLOSTER ved Stavanger og strekker en strek først til Tønsberg og deretter en strek opp til Nidaros, er det da tilfeldig at linjene former en 90 graders vinkel?

Og er det tilfeldig at Cistercienser-ordenen anla Lyse Kloster i 1146, Santa Maria klosteret på Hovedøya ved Oslo i 1147, Munkeby i Trondheim i 1180 og Tautra i Trondheimsfjorden i 1207?

Er det tilfeldig at det er like langt fra Augustiner-klosteret på Utstein til Oslo, som det er fra Lyse kloster i Bergen til Oslo?

Og er det tilfeldig at det er like langt, 275 km, fra Halsnøy kloster, grunnlagt av augustinerne i 1163, til Tunsberghus, som det er fra Tønsberg til Utstein?

Alle gamle, hellige steder i Norge underordner seg matematisk logikk som viser at våre forfedre hentet kunnskap og inspirasjon fra grekerne og egypterne.

Ved søk på "Hellig geometri" fant jeg denne definisjonen:

Naturlover  er den utøvende makt, og matematikk er naturens måte å fortelle oss hvordan universets lover fungerer.

Numerologi/Hellig geometri tar hensyn til dette i språket ved bl.a at bokstaver oversettes til tall, og og tolker deretter ordenes iboende åndelige kvaliteter.

PLATON mente at verden ble styrt av et guddommelig vesen som ble manifestert iflg. symmetriens lover og geometriske former. Han assosierte proporsjoner med kosmos` naturlige ordning.

I "Timaeus" skrev Platon at universet var "et synlig levende vesen... en helhet av komplette deler... en enkelt komplett helhet bestående av deler som er hele....".

Med dette deklarerte han at universet og ånd og alt naturlig og menneskelig liv var forbundet med hverandre gjennom en matrise av proporsjoner, former og mønstre.

 

VIRGINIA WOLF definerer det slik:

 "Behind the cotton wool of daily reality is a hidden pattern. All human beeings are connected with this; the whole world is a work of art and we are a part of it".

For antikkens arkitekter og filosofer reflekterte geometrien en tro på en holistisk verden. Geometrien representerte enheten mellom ånd og materie gjennom sambandet mellom mønster og form.

BERNARD CLAIRVOUX skrev at Gud er "lengde, bredde, høyde og dybde".

TOM EGELAND (norsk forfatter) stiller spørsmålet  om norske middelalderkirker, klostre og helligdommer er plassert i.h.t et matematisk og geometrisk mønster som kalles hellig geometri.

Våre forfedre var påvirket av greske og egyptiske ideer og kunnskap om matematikk, astronomi, geografi og geodesi ( vitenskapen knyttet til jordens form og størrelse samt dens ytre tyngdefelt. Geodesien danner grunnlag for kart og oppmålingsarbeid). 

 

Det er fremsatt hypoteser om at det skjuler seg mønstre og matematiske forholdstall i plasseringen av hellige og viktige steder og landemerker.

Harald Sommerfeldt Boehlke har skrevet boken Det norske Pentagram. Boken avslører en ukjent og okkult side ved viking-tiden, de norske kristnings-kongene og den tidlige middelalder i Norge. Den sannsynliggjør at det var kjettere, d.v.s prester fra Den keltiske kirke, som sto for kristningen av Norge. Og at de brukte en særskilt form for magi for å nå sine mål- EN MAGI I FORM AV HELLIG GEOMETRI.

For å utforme denne hellige geometrien, så ble våre viktigste byer og første klostre opprettet og plassert etter den gamle hellige formelen Det gyldne snitt, og ved bruk av pytagoreiske formler og symboler, med et gigantisk pentagram som sluttresultat, ble bruken av et slikt pentagram BRUKT FOR Å NEDKALLE EN BESTEMT KRAFT INN I SIRKELEN RUNDT PENTAGRAMMET!

Dette er en ikke ukjent form for magi, som også ble benyttet av kristne.

BODVAR SCELDERUP har også skrevet mye om sakral arkitektur og hellig geometri. Mest kjent er han kanskje for sine teorier om matematiske sammenhenger i historiske byggverk, som f.eks de egyptiske pyramidene. I sitt arbeide med hellig geometri, så har han også gransket Stonehenge og de danske Trelleborgene. Like spennende er hans teorier om Olavsskrinet og Olav den hellige.

Dansken Erling Haagensen har skrevet om plasseringene av Tempelriddernes mystiske rundborger på Bornholm.

Salomons Tempel sies å ha vært bygget ved hjelp av viten om hellig geometri.

 

Det kan ikke være tilfeldigheter at plasseringene av de hellige byene Bergen, Trondheim, Hamar og Tønsberg på middelalderens kart plasserte seg i form av et pentagram!

Datidens (1050-1250) hellige steder var Bjørgvin, Nidaros, Hamar og Tunsberg.

I det skjulte har noen med esoterisk kunnskap om tallenes, geografiens og geometriens magi lagt grunnen for det som på 1100 tallet ble Nidarosdomen, Domkirken på Hamar, Tunsberghus ved Tønsberg og en helligdom i Bergens-området.

De færreste vet at en lang rekke helligdommer over hele Norden er plassert i.h.t en hermetisk, matematisk orden.

Alt i universet er grunnlagt på bevegelse, magnetisme, tallforhold og geometri i lysbølger.

En planet blir holdt i gang av mange energier, og den har et nett-system av kraftlinjer som danner magnetiske punkter, som svarer til menneskets meridianer.

På de stedene hvor fortidens veldige steinkonstruksjoner er satt opp, med de linjer og mønstre som de danner, viser at man kjente nett-systemet og dets utnyttelse.

Mange pyramider, templer og steinkonstruksjoner befinner seg i skjæringspunkter eller langs meridianer. Man må ta hensyn til at jordskorpen noen steder har forandret seg i tidens løp, og selve polene flytter seg langsomt.

Nesten alle disse obelisker og stenbygninger er av granitt eller kvarts, som hovedsaklig består av bittesmå krystaller, så de må ha vært brukt som kraftstasjoner, mottakere og sendere. De krevde sikkert at stenene var anbragt i bestemte geometriske, magnetiske, astronomiske og tallmessige forhold. 

De forskjellige kryssende punkter danner et rutenett eller matrise. Dette er punkter i linjer, som på engelsk kalles for "Lay-lines". Langs disse finnes altså en rekke interessante steder med bl.a pyramider, monumenter og megalitter (store steinmonumenter som Stonehenge, pyramidene i Egypt o.s.v). Disse energilinjene går gjennom planeten, og kan sees på som jordens nerve-system, tilsvarende akupunkturpressur-punkter på kroppen vår.

Det er viktig å få åpnet opp og reaktivert de gamle kraftstedene for å få hevet jordens bevissthet. Det globale ley-line systemet er et energi-nettverk som påvirker alt liv og all bevissthet.

Der hvor disse linjene krysser, vil energien bli særlig sterk. Slike steder har i utgangspunktet en oppløftende og harmoniserende virkning på hele vår psyke.

Nettopp for å forsterke denne virkningen, så ble steinsirkler, templer og pyramider plassert på lay-lines eller aller helst på disse krysspunktene ved bruk av hellig geometri.

Når tilstrekkelig mange personer besøker disse stedene i den hensikt å oppnå en harmoniserende virkning på hele personligheten, så hadde dette en positiv virkning på hele samfunnet. De ble konstruert som en hjelp til menneskeheten. Etterhvert så ble bruken av slike helligsteder glemt, men nå blir flere og flere lysarbeidere oppmerksomme på dette igjen, og gjør det de kan for å få dette aktivert igjen til gavn for menneskeheten. Jeg tror det er meningen at vi nå skal åpne opp for en slik praksis igjen i Den nye Tidsalder- hvor det nå skal legges vekt på orden og seremoniell magi.

HVORFOR BLE SÅ JEG SÅ INTERESSERT I DETTE?

Inne i meg har jeg en indre viten om at hellig geometri er en sannhet, og en sannhet som forblir stabil selv etter mange tusen år.

På de stedene som våre forfedre brukte som hellige steder, ut i fra deres kunnskap og forståelse, finnes det etterlatt spesielle energier på både godt og ondt. Dette må man ha stor respekt for når man besøker slike steder. Og hvis stedene har stått ubrukte i lang tid, så kan det være "andre" som har inntatt stedet, gjerne noe vi ikke ønsker å komme i kontakt med.

Derfor ber jeg alltid om en sterk beskyttelse når vi besøker slike steder.

Noen steder er sterke, gamle innstrømningssteder, og der renser jeg som regel med Syntese-flammen først, og så stiller jeg meg som kanal for Den nye Tids energi, Syntese-energien.

For flere år siden, ble det sagt til meg i en clairvoyance at her hvor jeg bor, så går det en Lay-line som er en del av det gamle Atlantis.........

Denne linjen går herfra til Sør-England, og videre herfra oppover til Jotunheimen. Den gangen ble det sagt at de så vi ville komme til å danne en gruppe som ville utforske litt rundt dette.

Gruppa har bestått i noen år nå, og jeg vet at det ikke er tilfeldig hvor vi er bosatt. Jeg har i år bodd på dette stedet i 40 år, og jeg er plassert her av en eller annen grunn!

Alle bevisste lysarbeidere er transformatorer av de nye energiene som skal spres i verden, via sine fysiske kropper, d.v.s alle skritt vi tar, setter et lysavtrykk og sender ut lys i de omgivelsene vi beveger oss i.

Derfor mener jeg at det er viktig med lysarbeide på slike steder som har blitt brukt som "hellige" steder tidligere, og kanskje vi da kan være med på å åpne noe som har vært lukket i lange, lange tider.

Landskapstempel-gruppa i Esoterisk Forum Stavanger arbeider med dette.

H G 23.11.2021 23:36

Ønsker kontakt, bor i en av disse punktene.

May Katrin Johnsen 27.02.2021 12:52

Hei, så utrolig spennende å lese dette. Jeg har lett etter mer informasjon om energisteder i Norge -og dette er akkurat det jeg ønsker å utforske og lære mer om

Valdilene 12.10.2020 18:56

Jeg ønsker å bli med i deres møte.

David Strøm 30.05.2019 07:37

Jeg ønsker å komme i kontakt med dere.

Claudia 10.07.2017 15:38

Hei! Jeg vil gjerne komme i kontakt med noen som spesialiserer seg på disse linjene i Norge? Spennende saker! Mhv

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg